Sote-muutostuki

Toimitiloihin liittyvät järjestelyt

Poika istuu penkillä talon lähellä

 

Sote-uudistuksessa merkittävä osa kuntasektorin sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen toimitiloista siirtyy hyvinvointialueiden omistukseen tai hallintaan. Uudistuksella on lisäksi lukuisia vaikutuksia kuntien omaisuuteen ja kiinteistöjen käytön, hallinnan ja omistamisen periaatteisiin. Uudistus muuttaa kuntien asemaa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kiinteistöjen omistajana. Uusi tilanne vaatii jäsentämistä ja siihen liittyvien vaihtoehtojen arviointia. Kunnilla on tarve varautua tulevaan muutokseen ja reagoinnin tulisi perustua mahdollisimman oikeaan tietoon ja sen tulkintaan.

Tälle sivulle on koottu perustietoa kiinteistöomaisuuden siirtoa koskevista kysymyksistä ja siihen liittyvistä tehtävistä ja vaihtoehdoista.

Avaa kaikki

Vuokrasopimuksen asiakirjapohjat

Kuntaliitto ja Maakuntien Tilakeskus ovat yhdessä koostaneet malliasiakirjoja kuntien ja hyvinvointialueiden väliseen vuokrasuhteeseen.

Malliasiakirjakokonaisuus sisältää:

 • vuokrasopimuspohjan
 • yleiset vuokrasopimusehdot
 • rakennustyyppikohtaiset vastuunjakotaulukot
 • käyttöoikeussopimuksen sekä
 • taulukkopohjan vuokratietojen kokoamista varten.

Sopimusasiakirjoja varten on laadittu myös soveltamisohjeet.

Malliasiakirjojen käyttäminen on osapuolille täysin vapaaehtoista. Osapuolet voivat vapaasti hyödyntää näitä malliasiakirjoja tai niiden osia ja muokata niitä edelleen.

Vuokrasopimusten asiakirjapohjat voi ladata suomen- ja ruotsinkielisinä Word- ja Excel-tiedostoina alla olevista linkeistä. Ne ovat saatavilla myös Maakuntien tilakeskuksen verkkosivuilta.

Malliasiakirjat ja sopimusehdot on laadittu vastaamaan niin sanotun siirtymäkauden, eli 3+1 vuoden mittaisen vuokrausjakson, sopimustarpeeseen.

Elinkaarihankkeiden tai 3+1 vuoden mittaisia vuokrakausia huomattavasti pidempiä vuokrakausia edellyttävien kohteiden osalta on perusteltua käyttää näihin tarkoituksiin paremmin soveltuvia muita sopimusrakenteita.

Opas sote- ja pela- rakennusten asetuksen mukaiseen vuokrien määritykseen

Siirtymäkauden ajan kunnan ja hyvinvointialueen välinen vuokra määräytyy Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti. Kuntaliiton julkaisemassa oppaassa on esitelty vuokrien määritys asetuksen mukaiselle 1.1.2023 alkavalle siirtymäajalle.

Kuntaliiton julkaiseman oppaan tarkoituksena on selventää asetuksen mukaista vuokrien määritystä ja auttaa kuntia selviytymään vuokrien määritystehtävästä.

Opas: Kuntien omistamien ja hyvinvointialueen käyttöön tulevien rakennusten asetuksen mukainen vuokrien määritys

Uudistuksen aikataulu ja tärkeät päivämäärät omaisuusjärjestelyjen osalta

Hyvinvointialueuudistuksen aikataulu, tärkeät päivämäärät ja toimenpiteet

 

Uudistuksen aikataulu

Väliaikainen valmistelutoimielimen (Vate) tehtävät 28.2.2022 mennessä

Vate kerää selvitykset hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista, omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Selvitykset koskevat sekä kuntia että hyvinvointialueille siirtyviä kuntayhtymiä. Hyvinvointialueelle siirtyvien kuntayhtymien osalta selvitys vastaa omaisuuden saantokirjaa. Kunnasta ja vapaaehtoisesta kuntayhtymästä hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden osalta selvitys yhdessä hyvinvointialueen 31.3.2021 mennessä tekemän päätöksen kanssa vastaa omaisuuden saantokirjaa.

Kuntayhtymän viranomaisten toimivaltaa on tämän jälkeen rajoitettu vaikutukseltaan merkittävien hyvinvointialuetta sitovien päätösten osalta. Selvityksissä voidaan ennakoida esim. omistus- ja sopimussuhteissa ennen omaisuuden siirtoa 1.1.2023 mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.

Aluevaltuustojen päätökset kunnasta hyvinvointialueille siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

Päätökset on tehtävä maaliskuun 2022 aikana. Päätöksiä jouduttaneen tekemään myöhemminkin sopimuksissa ja omistussuhteissa tämän jälkeen tapahuvien muutosten perusteella. Erikoissairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien omaisuus sekä kuntien irtain sote- ja pelastustoimen omaisuus siirtyvät suoraan lain nojalla hyvinvointialueen omistukseen

Maaomaisuuden siirtymisestä voidaan jäsenkuntien kesken tietyin edellytyksin sopia toisinkin. Päätös yhdessä 28.2.2022 mennessä tehdyn selvityksen kanssa vastaa omaisuuden saantokirjaa.

Kunnan antaman selvityksen täydentäminen

Kunnan on täydennettävä tarvittaessa selvitystä 30.6.2022 mennessä. Kunta voinee selvityksessä ennakoida esim. omistus- ja sopimussuhteissa ennen omaisuuden siirtoa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Selvityksiä joudutaan todennäköisesti täydentämään myöhemminkin mainitun ajankohdan jälkeen löydettyjen sopimusten ja tapahtuneiden omaisuusjärjestelyiden takia.

Vuokrasopimukset kuntien sote- ja pelastustoimitiloista

Kuntien ja hyvinvointialueiden väliset vuokrasopimukset (3+1) hyvinvointialueiden hallintaan siirtyvistä kuntien toimitiloista on tehtävä vuoden 2022 loppuun mennessä (käytännössä sopimukset on tehtävä jo aikaisemmin). Nämä vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2025 loppuun ja hyvinvointialueilla on optio pidentää sopimuksia vuoden 2026 loppuun. Option käytöstä ilmoitettava kunnalle 12 kk ennen sopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

Kunnat ja hyvinvointialueet voivat sopia toimitilojen hallinnasta ja vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin. Vuokrataso määräytyy kuitenkin valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Tehtävien, vastuiden ja omaisuuden siirtyminen 1.1.2023

Sote tehtävät ja pelastustoimen tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille. Kuntien toimitilojen hallintaoikeus, irtaimisto ja sopimukset ym. velvoitteet siirtyvät hyvinvointialueille. Sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset eivät siirry, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä.

Kuntien omistamat osakkeet siirtyvät vain, jos on kysymyksessä sellainen osakeyhtiö, jota kunta omistaa sote- palveluiden järjestämistä ja tuottamista varten ja jonka päätoimiala on sote-palveluiden tuottaminen (lukuun ottamatta lakisääteistä työterveyshuoltoa kunnassa tuottavan osakeyhtiön osakkeet).

Kuntayhtymien (sairaanhoitopiirien ja kehitysvammapiirien) omaisuus ja vastuut siirtyvät hyvinvointialueille suoraan lain nojalla. Hyvinvointialueen on haettava lainhuutoa kiinteistösaannolle kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

Hyvinvointialueuudistuksen vaikutus sote- ja pelastustoimitiloihin kuntien ja kuntayhtymien näkökulmasta

Uudistuksen voimaanpanolain mukaan sairaanhoitopiirit, niiden tehtäviä hoitavat sote-kuntayhtymät, sekä erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1.1.2023. Tämä koskee myös niiden omistuksessa olevia kiinteistöjä, vuokrasopimuksia, sekä kiinteistöyhtiöiden omistuksia.

Kunnan ja muiden kuntayhtymien järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 ja hyvinvointialue ja kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31.12.2025 asti. Kunnan ja muiden kuntayhtymien omistusosuudet kiinteistöyhtiöissä eivät siirry.

Hyvinvointialueiden hallintaan siirtyvät toimitilat, joista ei ole vuokrasopimusta

Hyvinvointialueiden oikeus ja velvollisuus vuokrata kuntien sote-toimitilat (3 v + hyvinvointialueilla lisäksi 1 v optio).

Tänä siirtymäkautena kunnilla ei toimitilojen yhtiöittämisvelvollisuutta. Siirtymäkauden jälkeen kuntien on yhtiöitettävä omistamansa hyvinvointialueille vuokrattavat sote-toimitilat (kuntalain mukainen yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämiseen liittyvä varainsiirtoverovapaus valmistellaan erikseen (aikataulu auki). Aikaisemmin toteutettaville kuntien toimitilajärjestelyille ei ole säädetty varainsiirtoverovapautta.

3 + 1 v siirtymäkauden aikana vuokrataso kuntien ja hyvinvointialueiden välisissä uusissa vuokrasopimuksissa määräytyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Vuokratasosta ei voida sopia asetuksessa määriteltyjen laskentaperusteiden vastaisesti.

Hyvinvointialueiden hallintaan siirtyvät toimitilat, joissa on voimassaoleva vuokrasopimus

Kuntien sote-toimitiloista sairaanhoitopiirien, erityishuoltopiirien ja kolmansien tahojen kanssa tekemät vuokrasopimukset siirtyvät lähtökohtaisesti sellaisenaan. Kuntien ja ns. vapaaehtoisten kuntayhtymien väliset sopimukset ovat myös siirtyviä sopimuksia. Vastaavasti menetellään myös pelastustoimen tilojen suhteen. Siirtyvät vuokrasopimukset siirtyisivät nykyisillä ehdoilla kuntien ja hyvinvointialueiden välisiksi sopimuksiksi. Tällaiset sopimukset eivät tulisi 3+1 säätelyn eivätkä vuokra-asetuksen piiriin. 

Hyvinvointialueen vastuulle eivät lain nojalla siirry sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset (kiinteistöleasing ja elinkaarisopimukset), joissa kunta on sitoutunut lunastamaan toimitilan tai osoittamaan ostajan toimitilalle sopimuskauden päättyessä (kunta ja hyvinvointialue tekevät näistä vuokrasopimuksen em. siirtymäkauden ajaksi) –voidaan kuitenkin sopia toisinkin.

Sote- ja pelastustoimitiloihin liittyvät toimenpiteet koottuna

Toimitiloihin liittyvät toimenpidetarpeet ja niihin liittyvät vaihtoehdot voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen

 1. ennen järjestämisvastuun siirtoa 1.1.2023 tarvittavat toimenpiteet
 2. toimenpiteet järjestämisvastuun siirron jälkeen 3+1 siirtymäaikana
 3. toimenpiteet 3+1 siirtymäajan jälkeen

Ennen järjestämisvastuun siirtoa 1.1.2023 tarvittavat toimenpiteet

Kunnan sote- ja pelastustoimitilojen osalta valmisteltavia toimenpiteitä:

 • Toimitilojen salkutus palveluverkon kysyntänäkymän ja teknisen kunnon perusteella.
 • Toimitiloihin liittyvien omistus- ja vuokrausjärjestelyiden arviointi
 • Toimitiloihin sekä omistus- ja vuokrausjärjestelyihin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus.
 • Toimitilojen yleisten tietojen ja sopimustietojen raportoinnin valmistelu ja toteutus.
 • Siirtyvien sopimusten tarkastelu ja vuokrien tarkastus (irtisanomisehto).
 • Omien toimitilojen sekä vapaaehtoisten kuntayhtymien tilojen 3+1 vuokrasopimusten laatiminen hyvinvointialueen kanssa.

Suunnitelmallinen yhteistyö hyvinvointialueen ja kuntien kanssa:

 • Yhteistyöryhmän perustaminen Hyvinvointialueen sekä alueen kuntien kesken. Yhteistyöryhmän työn ja roolin suunnittelu ennen uudistusta olevaan ajan sekä uudistuksen jälkeiseen ajan osalta.
 • Toimitilojen omaisuustietojen raportoinnin koordinointi sekä 3+1 sopimusten laatiminen.
 • Keskustelu ja mahdolliset päätökset siirtyvien vuokrasopimusten vuokratasojen yhtenäistämisestä.
 • Hyvinvointialueen investointisuunnitelma ja kuntien toimitilojen vaatimien investointien huomiointi suunnitelmassa.
 • Palveluverkkosuunnittelu, jossa kuntien toimitilat alusta asti mukana.
 • Asumispalvelukiinteistöjen käsittelyn yleisten periaatteiden suunnittelu kuntakohtaisesti ratkaisujen löytäminen.
 • Keskustelu tulevista 3+1 sopimusten jälkeisistä vuokrasopimuksista (mahdollinen toisin sopiminen)
 • Keskustelu yhteistyömalleista toimitilojen omistukseen liittyen.

Toimitila- ja sopimustietojen raportoinnin sekä 3+1 sopimusten laatimisen valmistelu ja toteutus

Toimitila- ja sopimustietojen raportoinnin sekä 3+1 sopimusten valmistelu kannattaa aloittaa välittömästi ja seuraavat asiat tulee huomioida valmistelussa:

 • Raportointi- ja laatimisvastuiden sopiminen kunnan omien toimitilojen, yhtiöiden toimitilojen ja vapaaehtoisten kuntayhtymien toimitilojen osalta.
 • Raportointi- ja sopimusten laatimisprosessin suunnittelu ja aikatauluttaminen 28.2.2021 määräaikaan asti.
 • Toimitilojen, joissa tietoihin tulee muutoksia 28.2 määräajan jälkeen (esim. keskeneräiset investoinnit tai toimitilat, joissa aiotaan tehdä omistus- ja/tai sopimusmuutoksia), tunnistaminen ja niiden raportointiprosessin suunnittelu (tietojen muuttumisen ilmoittaminen hyvinvointialueelle 28.2. määräajan raportoinnin yhteydessä ja tietojen täydentäminen 28.2. määräajan jälkeen) ja tarvittavien lisätietojen selvittäminen.
 • Keskustelu hyvinvointialueen valmisteluorganisaation sekä muiden kuntien kanssa raportoinnin toteutuksen prosessista sekä yksityiskohdista.
 • Tarvittavien resurssien hankkiminen prosessin toteuttamiseksi
 • Maakuntien Tilakeskus Oy tarjoaa kunnille valtion rahoittamana tukea toimitila- ja sopimustietojen raportoinnin toteuttamiseksi sekä 3+1 sopimusten laatimiseksi.
 • Resursseja ja järjestelmiä löytyy myös yksityisiltä toimijoilta.

Toimenpiteet järjestämisvastuun siirron jälkeen 3+1 siirtymäaikana

Kunnan sote- ja pelastustoimitilojen osalta valmisteltavia toimenpiteitä:

 • Toimitilojen palveluverkkokysyntänäkymään ja tekniseen kuntoon perustuvan salkutuksen ylläpito.
 • Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus salkutuksen lopputuloksen perusteella kohdekohtaisesti:
  • Kaikkien toimitilojen osalta 3+1 vuokrasopimusten ja siirtyvien sopimusten jälkeisten pitkäaikaisten ja siirtokelpoisten vuokrasopimusten valmistelu ja sopiminen hyvinvointialueen kanssa (investointitarpeiden huomiointi vuokrasopimuksissa).
  • Toimitilojen myyntien arviointi ja toteutus
  • Huonon palveluverkkokysynnän toimitilojen osalta:
   • Toimitilojen muiden käyttötarkoitusten arviointi
   • Toimitilojen purkamisen ja kaavakehityksen vaihtoehtojen arviointi
  • Yhteistyömallien suunnittelu ja arviointi hyvinvointialueen ja hyvinvointialueen kuntien kanssa ja mahdollisesti myös yksityisten kanssa.
 • Toimitilojen Yhtiöittäminen ennen 2025 loppua (verotarkastelu).

Suunnitelmallinen yhteistyö hyvinvointialueen ja kuntien kanssa:

 • Yhteistyöryhmän työskentelyn jatkaminen Hyvinvointialueen sekä alueen kuntien kesken.
 • Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitteluun osallistuminen.
 • Hyvinvointialueen investointisuunnitelman laadinta ja kunnan toimitilojen vaatimien investointien huomiointi investointisuunnitelmassa sekä uusissa 3+1 vuokrasopimusten sekä siirtyneiden vuokrasopimusten jälkeisissä vuokrasopimuksissa.
 • 3+1 vuokrasopimusten sekä siirtyneiden vuokrasopimusten jälkeisten vuokrasopimuksien periaatteiden valmistelu.
 • Keskustelu hyvinvointialueen ja alueen kuntien yhteistyömalleista toimitilojen omistukseen liittyen ja yhteistyömallien toteuttaminen.
 • Keskustelu tarvittavista uudisinvestoinneista ja niiden rahoituksesta (yhteistyöryhmä ja kahdenväliset keskustelut).
  • Investointeja voivat toteuttaa hyvinvointialue, kunnat tai yksityiset.

Toimenpiteet 3+1 siirtymäajan jälkeen

Kunnan sote- ja pelastustoimitilojen osalta

 • Toimitilojen palveluverkkokysyntänäkymään (kts. tämän materiaalin osio 3.2) ja tekniseen kuntoon perustuvan salkutuksen ylläpito.
 • Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus salkutuksen lopputuloksen perusteella kohdekohtaisesti:
  • Uusien sopimusten laatiminen (investointitarpeiden huomiointi vuokrasopimuksissa).
  • Toimitilojen myyntien arviointi ja toteutus
  • Huonon palveluverkkokysynnän toimitilojen osalta:
   • Toimitilojen muiden käyttötarkoitusten arviointi
   • Toimitilojen purkamisen ja kaavakehityksen vaihtoehtojen arviointi
  • Yhteistyömallien suunnittelu ja arviointi hyvinvointialueen ja hyvinvointialueen kuntien kanssa ja mahdollisesti myös yksityisten kanssa.
 • Omat toimitilat yhtiöitetty.

Suunnitelmallinen yhteistyö hyvinvointialueen ja kuntien kanssa

 • Yhteistyöryhmän työskentelyn jatkaminen Hyvinvointialueen sekä alueen kuntien kesken.
 • Hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitteluun osallistuminen.
 • Hyvinvointialueen investointisuunnitelma ja kunnan toimitilojen vaatimat investoinnit ja investointien huomiointi tulevissa vuokrasopimuksissa.
 • Vuokrasopimusten uusimisen periaatteiden valmistelu.
 • Keskustelu hyvinvointialueen ja alueen kuntien yhteistyömalleista toimitilojen omistukseen liittyen ja yhteistyömallien toteuttaminen.
 • Keskustelu tarvittavista uudisinvestoinneista ja niiden rahoituksesta (yhteistyöryhmä ja kahdenväliset keskustelut).
  • Investointeja voivat toteuttaa hyvinvointialue, kunnat tai yksityiset.

Mahdollisia lopputulemia

 • Kunnan sote- ja pelastustoimitilat on kaikilta osin yhtiöitetty

  • Toimitilat osittain vuokrattu hyvinvointialueelle / muille toimijoille sote-käyttöön (investointitarpeiden rahoituksen huomiointi vuokrasopimuksissa)
  • Toimitilat osittain muussa käytössä
  • Toimitilat ovat osittain tyhjillään tai tiloille/maapohjalle suunnitellaan/on toteutettu uutta käyttöä kunnan toimenpiteiden tai kumppanuuksien kautta
 • Kunnan sote- ja pelastustoimitilat on voitu myydä osittain tai kokonaan hyvinvointialueelle
 • Kunnan sote- ja pelastustoimitilat on voitu myydä osittain tai kokonaan yksityisille
 • Kunnan sote- ja pelastustoimitilat on mahdollisesti järjestetty hyvinvointialueen kuntien ja hyvinvointialueen yhteiseen kiinteistöyhtiöön (tilat sijoitettu yhtiöön apporttina/yhtiö ostanut tilat, kts. seuraavan sivun esimerkki)
 • Investoinnit uusiin sote- ja pelastustoimitiloihin toteutetaan hyvinvointialueen, kuntien yhtiöiden tai yksityisten toimesta.
  • Uusista investoinneista käydään tavoitteellisesti keskustelu hyvinvointialueen ja alueen kuntien välillä ja investoinnin rahoitusmalli arvioidaan ja päätetään samalla.
  • Investoinnit viedään hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan rahoitusmallista riippumatta.
Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
tags