Ensihoito

Ensihoitoa koskevia säädöksiä muutettiin vuoden 2017 alussa. Muutokset korostavat ensihoidon ja muiden palvelujen kokonaisuuden toimivuutta. Äkillisesti sairastuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi sekä jatkuvaa hoitoa ja seurantaa vaativien potilaiden siirtokuljetukset sisällytettiin ensihoidon tehtäviin. Lisäksi tavoittamisaikojen valmisteluvastuu siirrettiin erityisvastuualueen (erva-alueen) ensihoitokeskuksen tehtäväksi.

Ensihoitopalvelun järjestäminen on sairaanhoitopiirin tehtävä. Se tulee toteuttaa yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että ensihoito ja päivystykselliset lähipalvelut, mukaan lukien asukkaan kotona annettavat palvelut, muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. 

Sairaanhoitopiiri tekee palvelutasopäätöksen, jossa määritellään ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta keskeiset seikat: järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen valmistelemat tavoitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan, ja muut järjestämisen kannalta tarpeelliset asiat.

Ensihoitopalveluun sisältyy:

 • äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi ja kiireellinen hoito ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella, tarvittaessa potilaan kuljettaminen tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön ja äkillisesti sairastuneen potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot silloin, kun potilas tarvitsee kuljetuksen aikana vaativaa hoitoa ja seurantaa
 • ensihoitovalmiuden ylläpitäminen
 • potilaan, hänen läheisensä ja muiden tapahtumaan osallisten ohjaaminen tarvittaessa psykososiaalisen tuen piiriin
 • osallistuminen alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa
 • virka-avun antaminen poliisille, pelastusviranomaisille, rajavartioviranomaisille ja meripelastusviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi.

Ensihoitokeskus ja sen tehtävät

Kaikilla viidellä erityisvastuualueella toimii ensihoitokeskus. Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on sovittava ensihoitokeskuksen tehtävien järjestämisestä erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa.

Ensihoitokeskuksen tehtävänä on

 • valmistella ensihoidon palvelutasopäätökseen kuuluvat tavoitteet ajasta, jossa alueen väestö tavoitetaan, ottaen huomioon ennakoitu palvelutarve, alueen päivystysrakenne ja ensihoidon voimavarat  
 • vastata alueensa ensihoitopalvelun lääkäritasoisesta päivystyksestä
 • sovittaa yhteen ensihoitopalveluun kuuluvat potilassiirrot 
 • suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan
 • sovittaa yhteen Hätäkeskuslaitokselle annettavat terveystoimen hälytysohjeet 
 • yhteistyössä muiden ensihoitokeskusten kanssa valmistella ja yhteen sovittaa ensihoitopalvelun toimintaa koskevat lääketieteelliset hoito-ohjeet ja muut ensihoitopalvelua koskevat valtakunnalliset ohjeet 
 • vastata sosiaali- ja terveystoimen kansallisten korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien aluepääkäyttötoiminnoista sekä osaltaan järjestelmien ylläpidosta
 • osallistua alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten, toimijoiden ja erityisvastuualueiden kanssa siten, että ne muodostavat kansallisen kokonaisuuden.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
tags