Erikoissairaanhoito

Terveydenhuoltolain mukaan erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon, ensihoitoon, päivystykseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja.

Erityistason erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan sairaanhoitoa, joka sairauden harvinaisuuden, erikoissairaanhoidon vaativuuden tai erikoissairaanhoidon järjestämisen asettamien erityisten vaatimusten perusteella on sellaiseksi valtioneuvoston asetuksella säädetty. 

Sairaanhoitopiirit

Jokaisen kunnan on kuuluttava sairaanhoitopiiriin erikoissairaanhoidon järjestämistä varten. Sairaanhoitopiirejä on 20 ja ne muodostavat viisi erityisvastuualuetta (erva-aluetta), joiden keskuksena on yliopistollinen keskussairaala.  Yksittäisissä terveyskeskuksissa, mm. suurissa kaupungeissa voi olla myös omia erikoislääkäreitä ja omaa erikoissairaanhoitoa tukemassa perusterveydenhuollon toimintaa.

Kuntakartta-sairaanhoitopiirit-2019

Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirin tehtävänä on

  • tuottaa väestön tarpeisiin perustuvia erikoissairaanhoidon palveluja siten, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.
  • vastata erikoissairaanhoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin perustein
  • vastata terveyskeskusten laboratorio- ja kuvantamispalvelujen, lääkinnällisen kuntoutuksen sekä muiden vastaavien erityispalvelujen kehittämisen ohjauksesta ja laadun valvonnasta.
  • huolehtia tehtäväalueensa tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnasta sekä kunnallisen terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensovittamisesta yhteistyössä terveyskeskusten kanssa.
  • järjestää alueensa ensihoitopalvelu yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että muodostuu alueellisesti toiminnallinen kokonaisuus. 
  • päättää yhteistyössä kuntien kanssa alueellisesta varautumisesta suuronnettomuuksiin ja terveydenhuollon erityistilanteisiin ja laatia yhteistyössä alueensa kuntien kanssa terveydenhuollon alueellinen valmiussuunnitelma.

Sairaanhoitopiirin kuntien tulee laatia valtuustokausittain terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu väestön palvelutarpeeseen. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillista terveysalan asiantuntemusta, tukee järjestämissuunnitelman laatimista.  

Yhteisen suunnitelman avulla voidaan purkaa päällekkäisyyksiä ja porrastaa palvelutoimintaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Yhteistyön vahvistaminen erityisesti organisaatioiden rajapinnoilla on kaikille osapuolille kannattavaa. Alueellisten hoitoketjujen kehittämisellä voidaan parantaa tiedon kulkua ja sopia hoitokokonaisuuden saumattomasta toteuttamisesta hoidon eri portailla, mikä parantaa potilaiden hoidon laatua ja heidän kokemustaan hoidosta.

Sairaanhoitopiirien kartat

lateral-image-right
tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Päivi Koivuranta-Vaara

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Koivuranta
Hallintoylilääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2774
Kännykkä
+358 50 538 4647
Vastuualueet
  • Erikoissairaanhoito, pl. psykiatria
  • Päivystys
  • Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus
  • Lääkeasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi