Päivystys

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta.

Perusterveydenhuollossa kiireellinen hoito annetaan ensisijaisesti päiväsaikaan omassa terveyskeskuksessa ja mikäli palvelujen saavutettavuus edellyttää, kiireellistä vastaanottotoimintaa on järjestettävä myös arki-iltaisin ja viikonloppuisin päiväsaikaan. Potilasturvallisuuden ja palvelujen laadun turvaamiseksi voi kuitenkin olla tarpeellista toteuttaa arvio ja hoito päivystysyksikössä. Kiireellisen hoidon vastaanottotoiminnasta on sovittava sairaanhoitopiirin kuntien järjestämissuunnitelmassa.

Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan yliopistollisten sairaanhoitopiirien sekä Satakunnan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Vaasan, Etelä-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien on järjestettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen.

Laajan päivystyksen yksiköt ovat yhteispäivystyksiä, joissa on ympärivuorokautisesti tarjolla vähintään noin kymmenen erikoisalan palveluita ja niillä on voimavarat terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen. Laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön tulee tukea muita päivystysyksiköitä.

Sairaanhoitopiirit, joissa on yliopistollinen sairaala, voivat väestön palvelutarpeen edellyttäessä perustaa sairaaloidensa yhteyteen useamman kuin yhden yhteispäivystysyksikön.

Kymenlaakson, Kanta-Hämeen, Etelä-Savon, Itä-Savon, Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien tulee ylläpitää keskussairaalansa yhteydessä ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, jossa on valmius väestön tavanomaisten kiireellisten terveysongelmien hoitoon. Yhteispäivystyksessä tulee olla riittävä osaaminen tarvittavilta erikoisaloilta väestön tavanomaisten kiireellisten terveysongelmien hoitamiseksi.

Erityisvastuualueella on kuitenkin oikeus järjestämissopimuksessa sopia, että alueen keskussairaalassa toimivalle yhteispäivystykselle voidaan muodostaa sen laajuinen ja toiminnallisesti monipuolinen päivystysyksikkö, jota palvelujen saavutettavuus, päivystyspisteiden väliset etäisyydet ja sairaanhoitopiirin väestön kielellisten oikeuksien toteuttaminen edellyttävät.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää kunnalle tai sairaanhoitopiirille luvan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen, jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät eikä väestön tarvitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelun avulla.

Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat. Päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää luvan poiketa kyseisistä edellytyksistä, jos se on tarpeen palvelun saavutettavuuden tai potilasturvallisuuden vuoksi.

Sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon suppeamman yhteispäivystyksen yhteydessä on järjestettävä myös sosiaalipäivystystä. Osana terveydenhuollon päivystystä ja sosiaalipäivystystä on järjestettävä myös mielenterveys- ja päihdetyön päivystys.

Kiireellisen hoidon yhteydessä on arvioitava ilmeinen sosiaalihuollon tarve. Jos tarve on ilmeinen, potilas ohjataan hakemaan sosiaalipalveluja tai hänen suostumuksellaan otetaan yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen. Jos suostumusta ei voida saada ja potilas on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.

Sosiaalipäivystyksessä potilaalle on tarvittaessa annettava sosiaalihuoltolain tarkoittama kiireellinen ja välttämätön apu ja sosiaalipäivystyksen on tarvittaessa osallistuttava psykososiaalisen tuen antamiseen kiireellisissä tilanteissa.

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista