Päivystys

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisen hoidon antamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä ympärivuorokautinen päivystys.

Viime vuosina päivystyspisteiden määrä on selvästi vähentynyt. Erityisesti perusterveydenhuollon päivystystä on keskitetty sairaaloiden yhteispäivystyksiin. Kehityksen on tehnyt mahdolliseksi ja tarpeelliseksi toisaalta lääketieteen kehitys ja toisaalta kulkuyhteyksien parantuminen.

Hoitomahdollisuudet ovat monissa sairauksissa kehittyneet tavalla, joka edellyttää pitkälle kehitettyä erityisosaamista ja käsitykset siitä, mikä hoito on kiireellistä, ovat muuttuneet. Yhteispäivystyksissä voidaan turvata kaikille potilaille hyvät tutkimusmahdollisuudet ja erikoisalojen konsultaatiot. Etäkonsultaatiot ovat myös muuttaneet hoitokäytäntöjä ja mahdollistavat jopa päivystyksellisen vaivan hoitamisen kotona.

Terveydenhuoltolain päivystystoimintaa koskevia säädöksiä on muutettu ja uusitut pykälät tulivat voimaan  vuoden 2017 alussa ja niiden toimeenpanoon on varattu siirtymäaikaa 1.1.2018 asti. Muutosten tavoitteena on varmistaa palvelujen yhdenvertainen saatavuus, riittävä osaaminen hoitavassa yksikössä ja asiakas- ja potilasturvallisuus sekä hillitä kustannusten kasvua.

Perusterveydenhuollossa kiireellinen hoito annetaan ensisijaisesti päiväsaikaan omassa terveyskeskuksessa ja mikäli palvelujen saavutettavuus edellyttää, kiireellistä vastaanottotoimintaa on järjestettävä myös arki-iltaisin ja viikonloppuisin päiväsaikaan. Jos potilasturvallisuuden ja palvelujen laadun turvaaminen sitä edellyttää, on hoito toteutettava keskitetyssä päivystysyksikössä.

Uusien säädösten mukaan Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan yliopistollisten sairaanhoitopiirien sekä Satakunnan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, ja Lapin sairaanhoitopiirien on järjestettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen.

Laajan päivystyksen yksiköt ovat yhteispäivystyksiä, joissa on ympärivuorokautisesti tarjolla vähintään noin kymmenen erikoisalan palveluita ja niillä on voimavarat terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen. Laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön tulee tukea muita päivystysyksiköitä. Väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on järjestettävä päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä.

Sairaanhoitopiirit, joissa on yliopistollinen sairaala, voivat väestön palvelutarpeen edellyttäessä perustaa sairaaloidensa yhteyteen useamman kuin yhden yhteispäivystysyksikön.

Kymenlaakson, Vaasan, Kanta-Hämeen, Etelä-Savon, Itä-Savon, Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien tulee ylläpitää keskussairaalansa yhteydessä ympärivuorokautista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, jossa on valmius väestön tavanomaisten kiireellisten terveysongelmien hoitoon.  Yhteispäivystyksessä tulee olla riittävä osaaminen tarvittavilta erikoisaloilta väestön tavanomaisten kiireellisten terveysongelmien hoitamiseksi.

Erityisvastuualueella on kuitenkin oikeus järjestämissopimuksessa sopia, että alueen keskussairaalassa toimivalle yhteispäivystykselle voidaan muodostaa sen laajuinen ja toiminnallisesti monipuolinen päivystysyksikkö, jota palvelujen saavutettavuus, päivystyspisteiden väliset etäisyydet ja sairaanhoitopiirin väestön kielellisten oikeuksien toteuttaminen edellyttävät.

Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää kunnalle tai sairaanhoitopiirille luvan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen, jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edellyttävät eikä väestön tarvitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelun avulla.

Päivystävissä yksiköissä on oltava riittävät voimavarat ja osaaminen, jotta hoidon laatu ja potilasturvallisuus toteutuvat. Päivystyksen järjestämisen erikoisalakohtaisista edellytyksistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Sosiaali- ja terveysministeriö voi myöntää luvan poiketa kyseisistä edellytyksistä, jos se on tarpeen palvelun saavutettavuuden tai potilasturvallisuuden vuoksi.

Sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon suppeamman yhteispäivystyksen yhteydessä on järjestettävä myös sosiaalipäivystystä. Mielenterveys- ja päihdetyön päivystystä toteutetaan sekä sosiaali- että terveydenhuollon päivystyksen yhteydessä.

Kiireellisen hoidon yhteydessä on arvioitava ilmeinen sosiaalihuollon tarve. Jos tarve on ilmeinen, potilas ohjataan hakemaan sosiaalipalveluja tai hänen suostumuksellaan otetaan yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen. Jos suostumusta ei voida saada ja potilas on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Päivi Koivuranta-Vaara

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Koivuranta
Hallintoylilääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2774
Kännykkä
+358 50 538 4647
Vastuualueet
  • Erikoissairaanhoito, pl. psykiatria
  • Päivystys
  • Terveydenhuollon laatu ja potilasturvallisuus
  • Lääkeasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi