Palveluvalikoima

EU:n potilasliikkuvuusdirektiivi tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Tuolloin myös kysymys suomalaisesta palveluvalikoimasta tuli aikaisempaa tärkeämmäksi. Potilaalla on oikeus saada korvausta vain sellaisesta ulkomailla annetusta hoidosta, joka kuuluu Suomessa terveydenhuollon palveluvalikoimaan.

Terveydenhuollon palveluvalikoimasta säädetään terveydenhuoltolaissa (7 a §). Terveydenhuollon palveluvalikoimaan kuuluvat lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti perusteltu sairauksien ennaltaehkäisy, sairauden toteamiseksi tehtävät tutkimukset sekä taudinmääritys, hoito ja kuntoutus. Palveluvalikoima koskee julkisesti kokonaan tai osittain (Kelan sairaanhoitokorvauksilla) rahoitettuja palveluita.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida terveydenhuollon palveluvalikoimaa sekä antaa suosituksia terveyden- ja sairaanhoidon toimenpiteiden, tutkimusten sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmien kuulumisesta palveluvalikoimaan tai rajaamisesta pois palveluvalikoimasta. Suosituksia antaessaan neuvoston tulee ottaa huomioon eri alojen tutkimustieto ja muu näyttö sekä terveydenhuollon eettiset ja järjestämiseen liittyvät näkökohdat.

Terveydenhuoltolain mukaan sellainen terveyden- ja sairaanhoidon toimenpide, tutkimus, hoito ja kuntoutus, johon sisältyy saavutettavan terveyshyödyn kannalta kohtuuttoman suuri riski potilaan hengelle tai terveydelle tai jonka vaikuttavuus on vähäinen ja jonka aiheuttamat kustannukset ovat kohtuuttomat saavutettavissa olevaan terveyshyötyyn ja hoidolliseen arvoon nähden, ei kuulu palveluvalikoimaan. Neuvosto on perustuslain ja terveydenhuoltolain asettamien reunaehtojen puitteissa tarkentanut ja hyväksynyt palveluvalikoiman määrittelyn periaatteet, jotka on esitelty neuvoston sivustolla www.palveluvalikoima.fi

tags
Sari Raassina

Sari Raassina

Johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö
Sote-yksikkö
+358 9 771 2808, +358 50 523 2808
Vastuualueet
  • erikoissairaanhoito ja päivystys
  • laatu- ja lääkeasiat
  • terveydenhuollon EU-kysymykset