Perusterveydenhuolto

Suun terveydenhuolto

Hammaslääkärillä

Hyvällä suun terveydellä on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja yleiseen terveydentilaan. Omahoito ja terveelliset elämäntavat luovat perustan hyvälle suun terveydelle. Huono suunterveys lisää riskiä sairastua mm. valtimotauteihin, kuten sydän- ja aivoinfarktiin. Säännölliset suun tarkastukset ovat tärkeitä, koska suun ja hampaiden sairaudet ovat usein vähäoireisia. Lisää yleistietoa suun terveydestä.

Suun terveys Suomessa

Aikuisten suun terveys on parantunut Suomessa parin viime vuosikymmenen aikana. Hampaiden reikiintymistä ja kiinnityskudosten sairauksia esiintyy kuitenkin paljon. Lapsilla ja nuorilla suun terveys on suhteellisesti parempi kuin muilla ikäryhmillä. Vanhimmissa ikäryhmissä proteesien käyttö ja hampaattomuus ovat vielä yleisiä. Väestön elinikä pitenee ja samalla hampaallisten ikääntyvien määrä kasvaa. Muutos näkyy kasvavana suun terveydenhuollon palvelujen tarpeena. Sosioekonomiset erot näkyvät myös suun terveydessä. Terveys 2011-tutkimuksessa on tutkittu myös suomalaisten suun terveyttä.  

Kunta suunterveydenhuollon palvelujen järjestäjänä

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan tehtävänä on järjestää asukkailleen suun terveydenhuollon palvelut, joihin kuuluvat

 • väestön suun terveydenhuollon seuranta
 • terveysneuvonta ja -tarkastukset
 • suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
 • tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen havaitseminen

Kunta voi järjestää suun terveydenhuollon 

 • itse kunnan terveyskeskuksessa
 • kuulumalla kuntayhtymään
 • ostamalla palvelua muilta palveluntuottajilta
 • käyttämällä myös palveluseteliä

Kunnan tulee järjestää suun terveydenhuoltoon kuuluvat tutkimukset ja hoidot asukkailleen hoitotakuun mukaisesti. Kiireellinen hoito on järjestettävä potilaan asuinpaikasta riippumatta. Suun terveydenhuolto on osa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Myös oikomishoito sisältyy koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona annettavaan suunterveydenhuoltoon.  Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja kustannuksista. Lisäksi YTHS tuottaa korkeakouluopiskelijoille suun terveydenhuollon palveluja.

Terveyskeskuksen järjestämässä suunterveydenhuollossa on tehtävä yhteistyötä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon ja kunnan sosiaalihuollon kanssa. Erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollon palveluja järjestetään sairaanhoitopiirien yksiköissä sekä osin myös terveyskeskuksissa tai ostopalveluna yksityiseltä sektorilta.

Terveyskeskuksessa suun terveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille. 18-vuotta täyttäneiltä peritään asiakasmaksut asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.

Yksityiset hammaslääkäripalvelut

Yksityisiä palveluja voivat käyttää kaikenikäiset. Suurin osa asiakkaista on aikuisväestöä. Yksityinen sektori tarjoaa perustason palveluja ja erikoishammaslääkäripalveluja. Odotusaika yksityiselle hammaslääkärille on usein lyhyempi kuin julkisella puolella, koska julkisella puolella kysyntä ylittää tarjonnan. KELA korvaa sairasvakuutuslain mukaisesti osan kustannuksista yksityisiä suun terveydenhuollon palveluja käyttäville asiakkaille. Korvaustaso on käytännössä noin 15 %.

Tilastotietoja

 Vuonna 2015 terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluita käytti 1,9 miljoonaa asiakasta ja käyntejä tehtiin noin 5,3 miljoonaa. Asiakasmäärä kasvoi 6 % edellisestä vuodesta. Terveyskeskuksen asiakkaista valtaosa on lapsia ja nuoria. Suurin käyttäjäryhmä on 7–17-vuotiaat.

Kuntaliitto palvelee

Kuntaliitto valvoo kuntien etua suun terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä ja osallistuu alan kehittämistyöhön eri toimijoiden kanssa. Lisäksi Kuntaliitto ohjaa ja neuvoo kuntia sekä ajaa niiden etua juridisissa, hallinnollisissa ja sisällöllisissä kysymyksissä. Kuntaliitto julkaisee vuosittaisen kuntien, potilastietojärjestelmätoimittajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden tueksi kliinisten toimenpiteiden ja asiakasmaksujen välisiä yhteyksiä kuvaavan vastaavuusluettelon

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Tuula Kock

Etunimi
Tuula
Sukunimi
Kock
Asiantuntijalääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2673
Kännykkä
+358 50 382 6327
Vastuualueet
 • Suun terveydenhuolto
 • Perusterveydenhuolto
 • Päihde- ja mielenterveysasiat
 • Päivystys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Twitter-tili