Perusterveydenhuolto

Suun terveydenhuolto

Hyvällä suun terveydellä on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja yleiseen terveydentilaan. Omahoito ja terveelliset elämäntavat luovat perustan hyvälle suun terveydelle. Suun tarkastukset ovat tärkeitä, koska suun ja hampaiden sairaudet ovat usein vähäoireisia.

Suun terveys Suomessa

Aikuisten suun terveys on parantunut Suomessa viime vuosikymmenten aikana. FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan hampaiden harjauksen myönteinen kehitys on kuitenkin pysähtynyt ja suunterveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokeneiden osuus on laskenut verrattuna edelliseen väestötutkimukseen.

Hampaiden reikiintymistä ja kiinnityskudosten sairauksia esiintyy vielä paljon. Lapsilla ja nuorilla suun terveys on suhteellisesti parempi kuin muilla ikäryhmillä. Vanhimmissa ikäryhmissä proteesien käyttö ja hampaattomuus ovat vielä yleisiä. Väestön elinikä pitenee ja samalla hampaallisten ikääntyvien määrä kasvaa. Muutos näkyy kasvavana suun terveydenhuollon palvelujen tarpeena. Sosioekonomiset erot näkyvät myös suun terveydessä.

Kunta suun terveydenhuollon palvelujen järjestäjänä

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan tehtävänä on järjestää asukkailleen suun terveydenhuollon palvelut, joihin kuuluvat:

  • väestön suun terveydenhuollon seuranta
  • terveysneuvonta ja -tarkastukset
  • suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • tuen ja tutkimuksen tarpeen varhainen havaitseminen

Kunta voi järjestää suun terveydenhuollon: 

  • itse kunnan terveyskeskuksessa
  • kuulumalla kuntayhtymään
  • ostamalla palvelua muilta palveluntuottajilta
  • käyttämällä palveluseteliä

Kunnan perusterveydenhuollon on suun terveydenhuoltoa järjestäessään toimittava yhteistyössä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon henkilöstön kanssa. Kunnan tulee järjestää suun terveydenhuoltoon kuuluvat tutkimukset ja hoidot asukkailleen hoitotakuun mukaisesti. Kiireellinen hoito on järjestettävä potilaan asuinpaikasta riippumatta.

Suun terveydenhuolto on osa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Myös oikomishoito sisältyy koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona annettavaan suunterveydenhuoltoon. Oppilaitoksen sijaintikunta vastaa järjestämisvastuullaan olevien koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluiden järjestämisestä ja kustannuksista.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto muuttuu 1.1.2021 

Jatkossa Kela järjestää ja YTHS tuottaa myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoille opiskeluterveydenhuollon palvelut. Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvien suun terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta Kelalle.

Opiskeluterveydenhuollossa opiskelijoilta ei peritä asiakasmaksuja suun terveydenhuollon palveluista. Opiskelijat voivat halutessaan käyttää myös kotikuntansa perusterveydenhuollon suun terveydenhuollon palveluja tai käyttää valinnanvapausoikeuttaan terveydenhuoltolain 47 §:n mukaisesti. Kunta vastaa myös kiireellisestä hoidosta terveydenhuoltolain 50 §:n mukaisesti. Kunnan järjestämisvastuulla olevista palveluista voidaan periä asiakasmaksut asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon suun terveydenhuollon palveluja järjestetään sairaanhoitopiirien yksiköissä sekä osin myös terveyskeskuksissa tai ostopalveluna yksityiseltä sektorilta.

Terveyskeskuksessa suun terveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille. 18 vuotta täyttäneiltä peritään asiakasmaksut asiakasmaksuasetuksen mukaisesti.  

Yksityiset hammaslääkäripalvelut

Yksityisiä palveluja voivat käyttää kaikenikäiset. Suurin osa asiakkaista on aikuisväestöä. Yksityinen sektori tarjoaa perustason palveluja ja erikoishammaslääkäripalveluja. Odotusaika yksityiselle hammaslääkärille on lyhyempi kuin julkisella puolella, koska julkisella puolella kysyntä ylittää tarjonnan. Kela korvaa sairasvakuutuslain mukaisesti osan kustannuksista yksityisiä suun terveydenhuollon palveluja käyttäville asiakkaille. Vuonna 2019 n. 970 000 asiakasta sai sairasvakuutuskorvauksia yksityisistä hammashoitopalveluista.  Korvaustaso oli käytännössä noin 14 %.

Tilastotietoja

Vuonna 2019 terveyskeskuksen suun terveydenhuollon palveluita käytti 1,9 miljoonaa asiakasta ja käyntejä tehtiin 4,9 miljoonaa. Asiakasmäärä pieneni 4,3 % edellisestä vuodesta. Terveyskeskuksen asiakkaista valtaosa on lapsia ja nuoria. Suurin käyttäjäryhmä on 7-17-vuotiaat.

Kuntaliitto palvelee

Kuntaliitto valvoo kuntien etua suun terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä ja osallistuu alan kehittämistyöhön eri toimijoiden kanssa. Lisäksi Kuntaliitto ohjaa ja neuvoo kuntia sekä ajaa niiden etua juridisissa, hallinnollisissa ja sisällöllisissä kysymyksissä. Kuntaliitto julkaisee vuosittaisen kuntien, potilastietojärjestelmätoimittajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden tueksi kliinisten toimenpiteiden ja asiakasmaksujen välisiä yhteyksiä kuvaavan vastaavuusluettelon.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

 

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista