Perusterveydenhuolto

Terveyden edistäminen

Perhe nurmikolla

Terveyden edistämisellä ymmärretään kaikkea sitä toimintaa, jonka tarkoituksena on terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, terveysongelmien ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Se on tietoista vaikuttamista terveyteen ja hyvinvoinnin taustatekijöihin kuten elintapoihin ja elämänhallintaan, elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen.

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tapahtuu laajassa yhteistyössä kunnan eri toimialojen kesken. Paikallisella tasolla yhteistyö seurakuntien, järjestöjen ja yksityisen sektorin sekä valtion viranomaisten kanssa on välttämätöntä laajaa hyvinvointivastuuta toteutettaessa, ongelmia ehkäistäessä ja eri toimijoiden sosiaalista vastuuta vahvistettaessa.

Kansantautien ehkäisy

Kansantautien ehkäisyssä pyritään vaikuttamaan ihmisten terveyskäyttäytymiseen siten, että esimerkiksi elämäntapamuutoksilla ehkäistävissä olevat sairaudet kuten diabetes, kohonnut verenpaine, osa syöpätaudeista ja tartuntataudit vähenisivät. Yksilön elämäntapavalinnoilla on suuri vaikutus oman terveyden kannalta.

Terveyskeskuksissa ehkäiseviä palveluita tarjotaan kansalaisen arkea lähellä olevina lähipalveluina mm. neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja vanhusten luokse tehtävinä ehkäisevinä kotikäynteinä.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille ja työikäisille. Terveysneuvonnan ja terveystarkastusten tulee tukea työ- ja toimintakykyä ja edistää mielenterveyttä ja elämänhallintaa.

Rokotukset

Rokotukset ovat kuuluneet suomalaisten perheiden, lasten ja nuorten arkeen jo vuosikymmeniä.

Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata väestöä mahdollisimman hyvin tarttuvilta taudeilta rokotteilla. Rokotukset lisäävät hyvinvointia ja ovat tutkitusti kustannuksiltaan sekä vaikutuksiltaan parasta ehkäisevää terveydenhuoltoa. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen

Sosioekonomisten väestöryhmien välillä on suuria terveyseroja. Toimihenkilöt ovat terveempiä kuin työntekijät ja työssäkäyvät terveempiä kuin työttömät. Hyvätuloiset ja eniten koulutusta saaneet ovat terveempiä kuin pienituloiset ja pelkän perusasteen koulutuksen saaneet.

Parhaimpia tapoja nostaa suomalaisten terveyden tasoa on supistaa väestöryhmien välisiä terveyseroja siten, että huonoimmassa asemassa olevien terveys paranee kaikkein nopeimmin ja lähenee paremmassa asemassa olevien terveyttä.

Kuntaliitto osallistuu terveyden edistämisen, terveyserojen kaventamisen ja kansansairauksien ehkäisyn osalta palvelujen järjestämistä koskevan lainsäädännön ja valtakunnallisen ohjauksen valmisteluun.

vaipanvaihto

Neuvolatoiminta

​Kunnan tulee järjestää alueensa raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvollisuusikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut.

lateral-image-left

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat lasten ja nuorten edistäviä ja ehkäiseviä terveyspalveluita.

narrow

Seulonnat

Kuntien järjestämien seulontojen tarkoituksena on sairauksien, niiden esiasteiden tai taudin aiheuttajien löytyminen vielä oireettomasta väestöstä.

narrow
Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
tags