Perusterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat lasten ja nuorten edistäviä ja ehkäiseviä terveyspalveluita. Ne kuuluvat omalta osaltaan opiskeluhuollon palveluihin, joiden tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren oppimista, hyvinvointia sekä fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia oppilaitoksissa.

Kouluterveydenhuolto

Kunta ylläpitää kouluterveydenhuoltoa kunnassa sijaitsevissa perusopetusta antavissa kouluissa ja oppilaitoksissa. 

Kouluterveydenhuollon palveluihin kuuluvat muun muassa terveydenhoitajan ja lääkärin suorittamat terveystarkastukset sekä oppilaan terveydentilan toteamiseksi tarvittavat erikoistutkimukset. Suun terveydenhuolto kuuluu myös oppilaan terveyden seuraamiseen ja terveyden edistämiseen. 

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät yhteistyötä mm. rehtorin, opettajien, koulunkäyntiavustajien, kouluruokailua järjestävän henkilöstön, koulukuraattorin, koulupsykologin sekä suun terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Koulun eri asiantuntijoista koostuva opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Ryhmän tarkoituksena on huolehtia koulun ja oppilaiden hyvinvoinnista. 

Kouluterveydenhuoltoon sisältyvät myös kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta kolmen vuoden välein. Oppilaitoksen tarkastus on hyvä tehdä yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien, koulun henkilökunnan, kouluterveydenhuollon, terveystarkastajan, työsuojelun ja tarvittaessa muiden viranomaisten kanssa.

Kuntaliitto ohjaa ja neuvoo kuntia kouluterveydenhuollon toteuttamisessa sekä ajaa kuntien etua juridisissa, hallinnollisissa ja sisällöllisissä asioissa.

Opiskeluterveydenhuolto

Kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ja korkeakoulujen opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Yliopistoissa opiskelevien opiskeluterveydenhuolto on järjestetty Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kautta.

Oppilaitoksen opiskelijaksi määritellään valtioneuvoston asetuksen (338/2011) 3 §:ssä tarkoitetun oppilaitoksen opiskelija, joka opiskelee opintotukilain (65/1994) mukaiseen opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Opiskelijan päätoimisten opiskelujen tulee kestää vähintään kahdeksan viikkoa.

Opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy muun muassa terveystarkastuksia opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin seuraamiseksi ja edistämiseksi. Opiskelijoille järjestetään terveyden- ja sairaanhoitopalvelut mukaan lukien mielenterveys- sekä päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto samalla tavalla kuin muulle väestölle.

Opiskeluympäristön ja -yhteisön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin seuraamiseksi on opiskeluympäristö tarkastettava joka kolmas vuosi yhteistyössä oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden, opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa.

Opiskeluterveydenhuollon sisällöstä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella (338/2011).

Opiskeluterveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille. Yli 18-vuotiaiden maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaan. Terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille.

Kuntaliitto ohjaa ja neuvoo kuntia opiskeluterveydenhuollon toteuttamisessa sekä ajaa kuntien etua juridisissa, hallinnollisissa ja sisällöllisissä asioissa.

Muualla verkossa

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista