Perusterveydenhuolto

Neuvolatoiminta

Neuvolatoiminnalla on keskeinen osa terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Neuvolat ovat perus- ja lähipalveluita.

​Kunnan tulee järjestää alueensa raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä alle oppivelvollisuusikäisten lasten ja heidän perheidensä neuvolapalvelut.

Neuvolapalveluihin kuuluvat muun muassa terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, terveydenhoitajan tekemät kotikäynnit, raskauden aikaiset seulontatutkimukset, perhevalmennustilaisuudet ja puhelinneuvonta.

Kunnat voivat järjestää neuvolatoiminnan asukkaiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Äitiys- ja lastenneuvolat voivat olla erikseen, jolloin molemmissa työskentelee eri terveydenhoitaja. Neuvolatoiminta voi olla myös yhdistettynä, jolloin sama terveydenhoitaja hoitaa raskaana olevan äidin ja syntyneen lapsen siihen asti, kun lapsi siirtyy kouluterveydenhuollon piiriin. Useat kunnat ovat laajentaneet neuvolatoimintaa hyvinvointineuvoloiksi tai perhekeskuksiksi.

Hyvinvointineuvoloiden ja perhekeskusten toiminnassa on terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi mukana esimerkiksi puheterapeutteja, psykologeja, fysioterapeutteja, perhetyöntekijöitä sekä sosiaalityön, mielenterveystyön ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoita.

Kunnan tulee järjestää alueensa asukkaille myös ehkäisyneuvontaa ja muita seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä palveluita.

Raskauden ehkäisyneuvonta voidaan järjestää esimerkiksi ehkäisyneuvolassa, äitiysneuvolan yhteydessä, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tai osana vastaanottotyötä.

Kuntaliitto ohjaa ja neuvoo kuntia neuvolatoiminnan toteuttamisessa sekä ajaa kuntien etua juridisissa, hallinnollisissa ja sisällöllisissä asioissa.

Muualla verkossa

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista