Perusterveydenhuolto

Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta

Ihmiset ovat tottuneet asioimaan terveyskeskuksissa lääkärin vastaanotolla. Tämä toimintamalli elää nyt vahvaa murrosvaihetta. Jatkossa hoitajien rooli korostuu ja digitaaliset palvelut muuttavat toimintakulttuuria sekä tarjoavat mahdollisuuksia uusiin palvelumuotoihin.

Kunta vastaa palvelujen järjestämisestä

Terveydenhuoltolain mukaan kunta vastaa alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelujen järjestämisestä. Kunta voi järjestää terveyskeskuksissa vastaanottotoimintaa osana perusterveydenhuoltoa joko omana toimintana, kuntayhtymänä tai vastuukuntamallilla.

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2016

Osa kunnista on ulkoistanut tuotantovastuuta yksityisille palveluntuottajille. Kunnat sopivat itse palveluntuottajien kanssa, millaisia sopimukset ovat sisällöltään ja laajuudeltaan. Kunta voi esimerkiksi sopia, että yksityinen toimija vastaa käytännön toiminnasta yhdellä tai useammalla kunnan terveysasemista. Mallista on kokemusta esimerkiksi Espoossa ja Lahdessa. Kunta ja palveluntuottaja voivat myös perustaa yhteisyrityksen tai kunta voi ulkoistaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa kokonaan, viranomaistehtäviä lukuun ottamatta. Tämä koskee useimmiten pieniä kuntia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman kyselyn mukaan vuonna 2015 Suomessa oli 541 terveyskeskusten osana toimivaa lääkärinvastaanottopistettä, joista 47 terveysasemalla yksityinen toimija vastasi käytännön toiminnasta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtymässä kunnilta maakunnille 1.1.2019. Osa kunnista on jo tehnyt sopimuksia yksityisen toimijan kanssa varmistaakseen lähipalvelujen säilymisen uudistuksen jälkeen.

Hoidon toteuttaminen

Sairaanhoito toteutetaan potilaan lääketieteellisen tai hammaslääketieteellisen tarpeen ja käytettävissä olevien yhtenäisten hoidon perusteiden mukaisesti. Hoito toteutetaan avohoidossa silloin, kun se on potilasturvallisuuden kannalta mahdollista. Hoidon toteutukselle on tarvittaessa laadittava hoito- ja palvelusuunnitelma.

Suurin osa avosairaanhoidonpalveluista tuotetaan terveysasemilla lääkärien, terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastaanotoilla sekä sairaaloiden yhteispäivystyksissä. Osa kunnista myös tarjoaa hoitajavetoista matalan kynnyksen palvelua esimerkiksi kauppakeskusten yhteydessä sijaitsevissa terveyskioskeissa tai hyvinvointipisteissä.

Hoidon tarpeen arviointi voi tapahtua puhelimitse. Sen rinnalle kehitetään sähköistä hoidontarpeen arviointia. Jo nyt osan ajanvarauksista voi monissa kunnissa tehdä sähköisesti.

Vastaanottotoiminnan erilaisia malleja

Lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoimintaa voidaan toteuttaa monin eri tavoin, esimerkiksi tiimi-, työpari- ja listautumismalleilla.  Erilaisiin asiakastarpeisiin perustuvien toimintamallien tavoitteena on turvata potilaan hoitosuhteen jatkuvuus sekä tarkoituksenmukainen työnjako eri ammattilaisten välillä.

”Pikapoli” toiminnalla hoidontarpeen arviointi ja hoito toteutetaan usein samalla kertaa. Mallissa hoitajat vastaanottavat pääosan potilaista ja lääkäriä konsultoidaan vain tarvittaessa. Osalla terveysasemista potilaita myös ohjataan suoraan fysioterapeuttien vastaanotolle tuki- ja liikuntaelinongelmissa.

Täydennyskoulutetut sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat voivat nykyisin uusia tiettyjä reseptejä ja määrätä rajoitetusti lääkkeitä. Hoitajien työn merkitys on kasvanut terveysasemilla etenkin pitkäaikaissairauksien hoidossa.  Aiemmin hoitajien työnkuvassa painottui päivystystyyppisten asioiden hoito. Hoitajia on lukumääräisesti terveysasemilla myös aiempaa enemmän suhteessa lääkäreihin.

Terveysaseman asiakkaille kunnat järjestävät erikoislääkärikonsultaatioita alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Terveyskeskuksissa voi olla omia erikoislääkäreitä viroissa, sairaalan lääkärit voivat käydä terveysasemilla tai erikoislääkäripalvelut hankitaan ostopalveluna. Yleisimmin vastaanottotoimintaa tuetaan geriatrian, psykiatrian, kardiologian ja sisätautien konsultaatioilla.

On tärkeää, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Kokonaisuudessa on huomioitava myös erikoissairaanhoidon palvelujen tarkoituksenmukainen tarjoaminen perusterveydenhuollon yhteydessä.

Sähköisiä palveluja kehitetään

Sähköisiä palveluita vastaanottojen tarpeisiin kehitetään esimerkiksi ODA-hankkeessa. Osa kunnista on ottanut käyttöön Duodecimin sähköisen terveystarkastuksen ja valmennusohjelmat. Virtuaalisairaala -hanke painottuu erikoissairaanhoitoon, mutta osa palveluista on avoimia kaikille kansalaisille. Osa palveluista on terveydenhuollon ammattilaisten käytössä ja kokonaisuus tukee soveltuvin osin myös vastaanottotoimintaa.

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
sosiaali ja terveys

Yhteystiedot
Sähköposti
Vastuualueet

  
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asioissa. Näissä kysymyksissä suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Palvelusähköpostit
Tuula Kock

Etunimi
Tuula
Sukunimi
Kock
Asiantuntijalääkäri

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2673
Kännykkä
+358 50 382 6327
Vastuualueet
  • Suun terveydenhuolto
  • Perusterveydenhuolto
  • Päihde- ja mielenterveysasiat
  • Päivystys
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Sosiaali ja terveys
Tiimi
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Twitter-tili