Perusterveydenhuolto

Työterveyshuolto

Työnantajan on järjestettävä ennaltaehkäisevä työterveyshuolto työntekijöilleen. Työnantaja voi halutessaan järjestää myös sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluita. Yli 90 % työterveyshuollon henkilöasiakkaista saa sairaanhoitopalvelut työnantajan kustannuksella.

Työnantaja voi huolehtia työterveyshuollosta

 • hankkimalla palvelut terveyskeskuksen kautta
 • järjestämällä palvelut itse
 • järjestämällä yhdessä toisten työnantajien kanssa
 • ostamalla ne yksityiseltä palveluntuottajalta

Työterveyshuollon tavoitteena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää

 • työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
 • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä
 • työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • työyhteisön toimintaa

Työterveyshuoltolain mukaisia työterveyshuoltopalveluja ovat esimerkiksi:

 • työpaikkaselvitys
 • terveystarkastukset
 • tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus työntekijöille, lähiesimiehille, työsuojelutoimikunnalle sekä yrityksen johdolle
 • vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen edistäminen ja kuntoutukseen ohjaaminen
 • ensiapuvalmiudesta huolehtiminen
 • työntekijän työkyvyn arviointia ja työssä jatkamismahdollisuuksia koskevan lausunnon laatiminen

Työnantajan järjestämisvastuun laajuus

Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää, siten kuin työterveyshuoltolaissa säädetään.

Kunnan rooli

Kunta on velvollinen huolehtimaan siitä, että terveyskeskuksessa on saatavilla lakisääteisen työterveyshuollon palveluita.

Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.

Kunta voi sopia alueellaan toimivan työnantajan kanssa siitä, että kunnan terveyskeskus järjestää työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työterveyshuoltolain 14 §:ssä tarkoitettuja sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja. Vastaavanlainen sopimus voidaan tehdä myös yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän kanssa.

Kuntalain 150 §:n muuttamista (1340/2016) koskevan lain perusteella kunnallista työterveyshuoltoa koskeva yhtiöittämisvelvoite siirtyi vuoden 2019 alkuun. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee terveydenhuoltolain 18 §:n 3 momentissa tarkoitettuja työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveyspalvelujen tuottamista. Velvollisuus ei koske työterveyshuoltolain 12 §:n mukaisia ennaltaehkäiseviä palveluita. Kunnan tai kuntayhtymän on hinnoiteltava siirtymäaikana työterveyshuollon palvelut kuntalain 128 §:n tarkoittamalla tavalla markkinaperusteisesti sekä eriytettävä kirjanpidossaan työterveyshuollon palvelut kunnan muista terveyspalveluista, jos kunta tai kuntayhtymä toimii kilpailutilanteessa markkinoilla. Kunnan tai kuntayhtymän omalle henkilöstölleen tuottamat työterveyshuoltopalvelut eivät kuulu tässä laissa tarkoitetun eriytetyn kirjanpidon piirin, koska ne eivät ole toimintaa markkinoilla.

Työantajalle korvaus työterveyshuollosta

Työnantaja saa korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Toimintaa on toteutettava hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteiden mukaisesti ja palveluiden on oltava maksuttomia työntekijöille. Kansaneläkelaitos korvaa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista 60 prosenttia niille työnantajille, jotka ovat sopineet yhdessä työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta työpaikalla. Jos työkyvyn hallinnan toteuttamisesta ei sovita, korvaus ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista on 50 prosenttia. Yrittäjä ja muu omaa työtään tekevä saa vastaavasti korvausta itselleen järjestämistään työterveyshuoltopalveluista. Työterveyshuoltoon liittyvästä sairaanhoidosta työnantajalle ja yrittäjälle korvataan 50 prosenttia.

Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluja korvataan työterveyshuollon kustannuksina vuoden 2017 alusta. Etäpalveluna annetuista työterveyshuollon sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon palveluista on maksettu työterveyshuollon korvausta 1.3.2016 alkaen.

Työterveydeksi.fi

Työterveydeksi.fi on työterveyden asiakkaille suunnattu verkkosivusto. Sen tarkoituksena on tuottaa puolueetonta ja ajantasaista tietoa työterveyshuoltopalveluja tarvitseville asiakkaille kaikista työterveyshuoltotoimijoista Suomessa. Katsausaineiston julkiset tiedot työterveyshuoltoyksiköistä (osoitetiedot, toimiala, yksikön nimi, koko) julkaistaan julkisella Työterveyslaitoksen ylläpitämällä työterveydeksi.fi  -verkkosivustolla.

Työterveydeksi.fi -sivuston kautta työterveyspalveluiden asiakkaat löytävät tietoa työterveyshuollon palveluntuottajista ja heidän palvelunsa laadusta alueellisesti karttapalvelun avulla. Lisäksi he voivat tutustua työterveyspalveluiden tuottajiin sekä vertailla näitä keskenään.

Muualla verkossa

Hyvin Oy:n logo

Hyvil palvelee hyvinvointialueiden työntekijöitä ja päättäjiä sote- ja pelastusasioissa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen asiantuntijapalvelumme ovat siirtyneet 1.1.2023 Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. Emme enää jatkossa päivitä näiden verkkosivujen sisältöä.

lateral-image-left
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista