Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Nielun tutkimus

Terveydenhuoltolain säännösten mukaan asiakas voi valita hoitopaikkansa ja mahdollisuuksien mukaan myös häntä hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen. Kuitenkaan koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä pitkäaikainen laitoshoito eivät kuulu valinnanvapauden piiriin.  Kunnilla ei ole myöskään velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle. Asiaa käsitellään laajemmin Kuntaliiton yleiskirjeessä 6/80/2014 sekä Kelan hoitopaikanvalinta.fi-sivustolla.

Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta sekä mahdollisuus valita hoitava terveydenhuollon ammattihenkilö

Terveydenhuoltolain 47 § mukaan henkilö voi valita, miltä kuntansa terveyskeskuksen terveysasemalta hän saa terveydenhoidon ja sairaanhoidon palvelut. Kiireettömän hoitopaikan valinta koskee seuraavia terveydenhuollon palveluita: terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Henkilön on tehtävä terveysaseman vaihtamisesta kirjallinen ilmoitus sekä sille terveysasemalle, jota henkilö käyttää, että sille, jonka hän valitsee. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi hoitopaikanvalinta.fi-sivustolta löytyvältä lomakkeella. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveysasemaan. Terveyskeskuksen vaihtaminen oman kunnan alueella on rajattu yhteen kertaan vuodessa.

Edellä mainitun lisäksi, jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa terveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Henkilön on tehtävä ilmoitus valinnasta kuten edellä.

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön erityisvastuualueella, jossa hänellä on kotikunta. Valinta voi kohdistua muuhunkin erityisvastuualueeseen, jos se on tarpeen suomen-, ruotsin- tai saamenkielisen potilaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Erityisvastuualueella olevan korkeakoulun sekä muun oppilaitoksen opiskelijalle annetaan sinä aikana, jonka hän opiskelun vuoksi joutuu oleskelemaan muulla erityisvastuualueella, sairaanhoitoa tämän erityisvastuualueen sairaanhoitopiirin sairaalassa tai muussa toimintayksikössä. Sama koskee henkilöä, joka työnsä vuoksi joutuu oleskelemaan kotikuntansa ulkopuolella tai kun muu seikka välttämättä vaatii sairaanhoidon antamista muun erityisvastuualueen sairaanhoitopiirissä.

Terveydenhuoltolain 49 §:n mukaan potilaalla on lisäksi mahdollisuus valita häntä terveydenhuollon yksikössä hoitava laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Potilaan jatkohoito tulee toteuttaa siten, että potilas ohjataan häntä aiemmin hoitaneen lääkärin tai hammaslääkärin hoitoon aina, kun se hoidon asianmukaisen järjestämisen kannalta on mahdollista.

Laajennettu kiireettömän hoitopaikan valinta

Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman mistä tahansa Manner-Suomesta. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan, että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Jos lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että henkilö tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön mistä päin manner-Suomea tahansa. Hoitopaikka on valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Kuntalaskutus

Edellä mainittujen pykälien perusteella annetusta terveydenhuollosta voidaan laskuttaa kuntaa tai kuntayhtymää, jonka vastuulla asiakkaan terveydenhuolto olisi ilman valintaoikeuden käyttämistä. Kuntalaskutusta käsitellään Kuntaliiton yleiskirjeessä 30/80/2011. ​​​

tags