Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut 2020

Vuoden 2020 sosiaalivakuutusmaksut on vahvistettu. Keskimäärin kuntatyönantajan tai muun Kevan jäsenyhteisön sosiaalivakuutusmaksut suhteessa maksun perusteena olevaan palkkasummaan ovat vuonna 2020 noin 24,10 prosenttia. Vuonna 2019 välillisten kustannusten osuus oli keskimäärin 24,3 prosenttia, joten sosiaalivakuutusmaksurasite pysyy suurin piirtein edellisen vuoden tasolla tai laski aivan vähän. Sivukulujen pieni alennus syntyi yhteisvaikutuksesta, kun sekä eläkemaksu että työttömyysvakuutusmaksu laskivat, mutta sairausvakuutusmaksu nousi.

Sosiaalivakuutusmaksujen aikasarja vuosille 2017–2020, sekä ennuste vuosille 2021-2022 löytyvät liitteen diapaketista (ennusteet 3.12.2019).

Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2020 on 1,34 prosenttia (0,77 % vuonna 2019), joten se nousee 0,57 prosenttiyksiköllä vuodesta 2019. Nousu johtuu siitä, että kilpailukykysopimuksessa sovittu työnantajien sairausvakuutusmaksun alennus pienenee 1,04 prosenttiyksiköstä (vuonna 2019) 0,58 prosenttiyksikköön vuonna 2020.  

Palkansaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on 0,68 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavista ansiotuloista vuonna 2020. Maksua ei peritty vuonna 2019 lainkaan. Palkansaajan sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,18 prosenttia (1,54 prosenttia vuonna 2019), jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 574 euroa. Maksuprosentti laskee siten 0,36 prosenttiyksiköllä. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää palkansaajalla alle 14 574 euron, päivärahamaksu on 0,0 prosenttia.

Hyvä työllisyyskehitys ja työttömyyden lasku vuonna 2019 mahdollistivat sen, että työnantajan työttömyysvakuutusmaksua laskettiin vuonna 2020. Keskimäärin työnantajan työttömyysvakuutusmaksu laski 0,24 prosenttiyksiköllä siten, että keskimääräinen maksu pieneni 1,50 prosentista 1,26 prosenttiin.

Vuonna 2020 työttömyysvakuutusmaksu on 0,45 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 125 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,70 prosenttia palkasta. Vuonna 2019 vastaavat prosenttiluvut olivat 0,5 % ja 2,05 %, joten esimerkiksi suuren työnantajan työttömyysvakuutusmaksu laski 0,35 prosenttiyksikköä vuonna 2020. Maksu laski myös sitä edeltävä vuonna.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,25 prosenttia vuonna 2020, joten maksu laski 0,25 prosenttiyksiköllä.

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen eläkemaksurakenne uudistui vuonna 2019. Palkkaperusteinen eläkemaksu on nykyään kokonaiseläkemaksu, joka sisältää paitsi työnantajan niin myös työntekijän osuuden eläkemaksusta. Vuoden 2019 alussa lakkautettiin myös varhaiseläkemenoperusteinen maksu eli ns. varhe-maksu.

Työnantajan palkkaperusteinen eläkemaksuosuus laskee ensi vuonna kilpailukykysopimuksessa sovitun mukaisesti 0,4 prosenttiyksiköllä, samalla kun työntekijän maksuosuus vastaavasti nousee. Vuoden 2020 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on siis edelleen 24,40 prosenttia palkoista, mikä on sama maksutaso kuin yksityisessä työeläkejärjestelmässä.

Palkkaperusteinen maksu sisältää työntekijän työeläkemaksun osuuden (riippuu työntekijän iästä) sekä työnantajan osuuden palkkaperusteisesta eläkemaksusta, keskimäärin noin 16,82 prosenttia. Työnantajan maksuosuus sisältää edelleen myös jäsenyhteisökohtaisen työkyvyttömyyseläkemaksun, joka on keskimäärin 1,00 prosenttia palkoista.

Osa kuntatyönantajista maksaa myös eläkemenoperusteista maksua, joka perustuu ennen vuotta 2005 jo karttuneisiin eläkevastuisiin. Eläkemenoperusteisen maksun kokonaissumma vuonna 2020 on 737 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,95 prosenttia palkkasummasta. Vuonna 2019 eläkemenoperusteinen maksu oli 706 milj. euroa, joten maksettava euromäärä nousi hieman palkkasumman mukana. Yksittäisillä jäsenyhteisöillä eläkemenoperusteisten maksujen määrä suhteessa palkkasummaan vaihtelee maksettavien eläkkeiden mukaan.

Työntekijän eläkemaksu vuonna 2020 on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia (6,75 vuonna 2019) ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia (8,25 vuonna 2019). Maksut nousivat 0,40 prosenttiyksikköä vuodesta 2019.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksut yhteensä mukaan lukien niin palkkaperusteinen eläkemaksu kuin eläkemenoperusteinen eläkemaksu ovat 28,35 prosenttia palkkasummasta vuonna 2020. Maksut olivat samalla tasolla myös vuonna 2019.

Myös valtion eläkemaksurakenne uudistui Kevan jäsenyhteisön eläkemaksua vastaavalla tavalla vuonna 2019 siten, että eläkemaksu vastaa tasoltaan työeläkejärjestelmän keskimääräistä maksutasoa. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta (23,40 prosenttia vuonna 2020) ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (keskimäärin 1,00 prosenttia vuonna 2020).

Valtion eläkejärjestelmän kokonaismaksukertymä on siten keskimäärin 24,40 prosenttia, josta kuntasektorin keskimääräinen osuus (valtion eläkejärjestelmän piirissä olevien osalta) arvioidaan noin 16,70 prosentiksi palkoista.

Keva antaa kesäkuussa budjetointiohjeen kunta-alan seuraavan vuoden eläkemaksujen arviointiin. Lisätietoa Kevan internetsivuilta www.keva.fi.

Lisätietoja Kevassa antaa:

Roman Goebel
aktuaaripäällikkö, oto eläkemaksupäällikkö
eläkevakuutusmaksut(at)keva.fi
p. 020 614 2543

Lisätietoja Kuntaliiton sivuilla:

Pitkät aikasarjat eläkevakuutusmaksuprosenteista:

tags