Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2021

Kuntatyönantajan kaikki sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2021 on vahvistettu. Palkkasummaan suhteutettuna sosiaalivakuutusmaksut ovat ensi vuonna keskimääräinen 24,5 prosenttia palkasta, joten maksujen yhteismäärä nousee kuluvan vuoden tasosta muutamalla desimaalin kymmenyksellä (24,1 % vuonna 2020), kun sairausvakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu nousevat. Muut maksut pysyvät suurin piirtein ennallaan.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 prosenttia vuonna 2021. Vuonna 2020 sairausvakuutusmaksu on 1,34 prosenttia, joten maksu nousee ensi vuonna 0,19 prosenttiyksikköä. Nousun seurauksena työnantajien maksurasitus suurenee noin 230 miljoonalla eurolla. Työnantajan sairausvakuutusmaksun kiky-alennuksen aiheuttamat rahoitusmuutokset on viety sairausvakuutuslain pysyviin rahoitusosuuksiin vuodesta 2020 alkaen. Sairaanhoitovakuutuksen osalta rahoitus on jaettu siten, että vakuutetut rahoittavat etuuksista ja toimintakuluista 33 prosenttia ja valtio 67 prosenttia.

Koronapandemialla on ollut sairaanhoitokuluvakuutuksen piirissä oleviin menoeriin lyhyellä aikavälillä sekä pienentäviä että kasvattavia vaikutuksia. Kokonaisuudessaan sairaanhoitokuluvakuutuksen piiriin kuuluvien etuusmenojen arvioidaan kasvavan noin 170 miljoonalla eurolla. Työtulovakuutuksen etuuskulujen arvioidaan kasvavan vuonna 2021 vain hieman, mutta sen ohella koronapandemia on pienentänyt muun muassa palkkasummia.

Myös työnantajan työttömyysvakuutusmaksu nousee ensi vuonna. Työnantajan palkkasumman mukaan porrastettu työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta palkkasumman 2 169 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 1,90 prosenttia palkasta vuonna 2021. Vuonna 2021 työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärä on keskimäärin 2,82 prosenttia palkkasummasta, joten maksut nousevat keskimäärin 0,32 prosenttiyksikköä vuodesta 2020. Korotus jakaantuu puoliksi sekä työnantajien että palkansaajien kesken.

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteinen palkkaperusteinen eläkemaksu on nykyään kokonaiseläkemaksu, joka sisältää paitsi työnantajan niin myös työntekijän osuuden eläkemaksusta.

Vuonna 2021 Kevan jäsenyhteisön keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on edelleen 24,40 prosenttia suhteessa palkkoihin, mikä on sama maksutaso kuin yksityisessä työeläkejärjestelmässä. Työnantajan eläkemaksuosuuteen ei kohdistu päätösperäisiä muutoksia.

Palkkaperusteinen maksu sisältää työntekijän keskimääräisen työeläkemaksun osuuden, 7,58 prosenttia vuonna 2021, sekä työnantajan osuuden palkkaperusteisesta eläkemaksusta, noin 16,82 prosenttia. Työnantajan maksuosuus sisältää myös jäsenyhteisökohtaisen työkyvyttömyyseläkemaksun, joka on keskimäärin 1,20 prosenttia palkoista.

Palkkaperusteisen maksun lisäksi monet Kevan jäsenyhteisöt maksavat myös eläkemenoperusteista eläkemaksua. Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken niiden vuonna 2021 maksettavien eläkeosien suhteessa, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Ensi vuoden eläkemenoperusteisen maksun kokonaismääräksi on vahvistettu yhteensä 735 miljoonaa euroa, kun maksu oli 737 miljoonaa euroa vuonna 2020. Palkkasummaan suhteutettuna eläkemenoperusteinen maksu on keskimäärin 3,95 prosenttia.

Myös valtion eläkejärjestelmän palkkaperusteinen eläkemaksu uudistui vuonna 2019 tasoltaan ja rakenteeltaan samankaltaiseksi kuin Kevan jäsenyhteisön palkkaperusteinen maksu. Vuoden 2021 keskimääräinen palkkaperusteinen eläkemaksu on 24,40 prosenttia palkoista sisältäen niin työnantajan kuin työntekijän eläkemaksun. Valtiotyönantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on arviolta keskimäärin 16,69 prosenttia palkoista.

Kunnan ja kuntayhtymän laskennallinen maksuosuus valtion eläkejärjestelmän piirissä vakuutettujen kunnan työntekijöiden (mm. ennen vuotta 1970 syntyneet opettajat) osalta onkin tasoltaan hieman erilainen kuin Kevan jäsenyhteisön palkkaperusteinen maksu. Maksuosuus edellä mainittujen työntekijöiden osalta on noin 16,26 prosenttia palkkasummasta.

Liitteenä olevasta kalvosta näkyvät kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuprosentit ja -ennuste vuosille 2017-2022.

tags