Budjetointi ja taloussuunnittelu: Ajankohtaisohjeet ja -suositukset

Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2019

Vuoden 2019 sosiaalivakuutusmaksut on vahvistettu. Keskimäärin kuntatyönantajan tai muun Kevan jäsenyhteisön sosiaalivakuutusmaksut suhteessa maksun perusteena olevaan palkkasummaan laskevat 24,29 prosenttiin. Vuonna 2018 välillisten kustannusten osuus oli 25,29 prosenttia, joten sosiaalivakuutusmaksurasite laskee keskimäärin 1,00 prosenttiyksiköllä. Maksujen alennus tulee lähinnä eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun laskusta.

Sosiaalivakuutusmaksujen aikasarja vuosille 2016–2019, sekä ennuste vuosille 2020-2021 löytyvät liitteen diapaketista.

Kuntatyönantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2019 on 0,77 prosenttia (0,86 % vuonna 2018), joten myös se laskee hieman kuluvana vuonna. Maksuprosenttia pienentää muun muassa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuosille 2017-2020 sopima kilpailukykysopimus.

Palkansaajan sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu on vuonna 2019 edelleen 0,00 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavista ansiotuloista. Palkansaajan sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 1,54 prosenttia (1,53 prosenttia vuonna 2018), jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 282 euroa. Maksuprosentti muuttuu siten hyvin vähän. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää palkansaajalla alle 14 282 euron, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.

Hyvä työllisyyskehitys ja työttömyyden lasku vuonna 2018 merkitsi sitä, että työttömyysvakuutusmaksua laskettiin vuonna 2019. Kyseisenä vuonna työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 086 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,05 prosenttia palkasta. Vuonna 2018 vastaavat prosenttiluvut ovat 0,65 % ja 2,60 %, joten esimerkiksi suuren työnantajan työttömyysvakuutusmaksu laski 0,55 prosenttiyksikköä. Muutosten seurauksena työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu laski 2,49 prosentista 1,96 prosenttiin.

Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,50 prosenttia vuonna 2019, mikä merkitsi maksun laskua 0,40 prosenttiyksiköllä.

Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksurakenne uudistui vuonna 2019. Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa työnantajan eläkemaksun määräytymistä ja saattaa se tasoltaan vastaamaan työeläkejärjestelmän keskimääräistä maksutasoa.

Palkkaperusteinen eläkemaksu on jatkossa kokonaiseläkemaksu, joka sisältää myös työnantajan työntekijältä pidättämän osuuden eläkemaksusta. Tässä vaiheessa uudistus ei koske kuntien eläkemenoperusteista maksua.

Kevan valtuuskunta vahvisti Kevan jäsenyhteisöjen vuoden 2019 eläkemaksut 30.11.2018. Jäsenyhteisön keskimääräiseksi palkkaperusteiseksi eläkemaksuksi vuonna 2019 vahvistettiin 24,40 prosenttia palkoista. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta jäsenyhteisöiltä perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka on 23,50 prosenttia palkoista sekä jäsenyhteisökohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka on keskimäärin 0,90 prosenttia palkoista. Samalla vahvistettiin, että varhaiseläkemenoperusteinen maksu lakkaa, kun lopullinen varhaiseläkemenoperusteinen maksu vuodelta 2018 on selvitetty.

Koska työnantaja edelleen pidättää työntekijän eläkemaksun (riippuu työntekijän iästä), työnantajan osuudeksi palkkaperusteisesta eläkemaksusta jää vuonna 2019 keskimäärin 17,25 prosenttia palkoista. Työntekijän eläkemaksu on keskimäärin 7,15 prosenttia palkoista. Keskimäärin työnantajan eläkemaksu laskee siis 0,50 prosenttiyksikköä vuodesta 2018, kun mukaan edellisen vuoden lukuihin lasketaan työnantajan keskimääräinen varhaiseläkemenoperusteinen maksu eli ns. varhe-maksu. Keskeinen tekijä vuoden 2019 eläkemaksualennuksen takana oli vuoden 2017 eläkeuudistus.  

Osa kuntatyönantajista maksaa myös eläkemenoperusteista maksua, joka perustuu ennen vuotta 2005 jo karttuneisiin eläkkeisiin. Eläkemenoperusteisen maksun kokonaissumma vuonna 2019 on 706 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,95 prosenttia palkkasummasta. Vuonna 2018 eläkemenoperusteinen maksu oli 653 milj. euroa, joten maksu pysyy melko saman tasoisena. Yksittäisillä jäsenyhteisöillä eläkemenoperusteisten maksujen määrä suhteessa palkkasummaan vaihtelee maksettavien eläkkeiden mukaan.

  Työntekijän eläkemaksu vuonna 2019 on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 6,75 prosenttia (6,35 vuonna 2018) ja 53–62-vuotiailla 8,25 prosenttia (7,85 vuonna 2018). Maksut nousivat 0,40 prosenttiyksikköä vuodesta 2018.

  Kevan jäsenyhteisöjen eläkemaksut yhteensä mukaan lukien niin palkkaperusteinen eläkemaksu kuin eläkemenoperusteinen eläkemaksu ovat 28,35 prosenttia palkkasummasta vuonna 2019. Maksut olivat samalla tasolla myös vuonna 2018.

  Myös valtion eläkemaksurakenne uudistui Kevan jäsenyhteisön eläkemaksua vastaavalla tavalla siten, että eläkemaksu vastaa tasoltaan työeläkejärjestelmän keskimääräistä maksutasoa. Palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu työansiopohjaisesta eläkemaksusta (2019: 23,50 prosenttia) ja työnantajakohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta (2019: keskimäärin 0,90 prosenttia).

  Valtion eläkejärjestelmän kokonaismaksukertymä on siten keskimäärin 24,40 prosenttia, josta työnantajan osuus on keskimäärin 17,15 prosenttia ja työntekijän osuus keskimäärin 7,25 prosenttia. Kuntasektorin keskimääräinen työnantajan eläkemaksu valtion eläkejärjestelmän piirissä arvioidaan 16,90 prosentiksi palkoista.

  Keva antaa kesäkuussa budjetointiohjeen kunta-alan seuraavan vuoden eläkemaksujen arviointiin. Lisätietoa Kevan internetsivuilta www.keva.fi.

  Lisätietoja Kevassa antaa:

  Roman Goebel
  aktuaaripäällikkö, oto eläkemaksupäällikkö
  eläkevakuutusmaksut(at)keva.fi
  p. 020 614 2543

  Lisää aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa:

  Lisää aiheesta muualla verkossa:

  tags