Eläkevakuutusmaksujen budjetointi ja kirjaus vuonna 2019

Eläkevakuutusmaksujen käsittely muuttuu vuonna 2019. Palkkaperusteisia työeläkemaksuja ei enää tilitetä, vaan Keva laskuttaa ne tulorekisteriin ilmoitettujen palkanmaksutietojen perusteella kuukausittain. Lisäksi palkkaperusteinen eläkemaksu muuttuu siten, että se sisältää sekä työnantajan että työntekijän eläkemaksun ja työkyvyttömyyseläkemaksun.

Varhe-maksu lakkautetaan. Vuonna 2019 kuitenkin täsmäytetään lopullinen varhe-maksu vuodelta 2018 kuten tähänkin asti. Eläkemenoperusteiseen maksuun ei ole tulossa muutoksia vuonna 2019.

Palkkaperusteisen eläkemaksun muutokset edellyttävät vielä Kevan valtuuskunnan käsittelyä. Kevan palkkaperusteisen eläkemaksun uusi laskuperuste hyväksyttiin 30.11.2018.

Vastaava muutos koskee myös kuntien valtion eläkejärjestelmässä vakuutettuja työntekijöitä (osa opettajista). Valtion osalta laki vahvistettiin 5.12. ja asetus 19.12.2018.

Budjetointi

Talousarvioon merkitään eläkemenoksi työnantajakohtaisen kokonaisprosentin mukainen määrä vähennettynä työntekijöiltä pidätettävällä eläkemaksuosuudella. Keva on kesällä 2018 antanut budjetointiohjeen, jossa on valmiiksi laskettu alustava työnantajan maksuosuusprosentti.

Kirjanpito

Palkanmaksun yhteydessä työntekijältä pidätetään eläkemaksu, jonka suuruus on ikäsidonnainen (alle 53-vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet / 53–62-vuotiaat). Tämä merkitään kirjanpidossa muihin velkoihin (JHS-tili 2569). 

Työnantajan eläkevakuutusmaksu eli palkkaperusteinen eläkemaksu saadaan vähentämällä työnantajakohtaisesta kokonaisprosentista työntekijöiden maksuosuus. Ko. osuus merkitään palkanmaksun yhteydessä kirjanpitoon tuloslaskelmaan eläkevakuutusmaksuihin (JHS-tili 4110) ja taseeseen muihin velkoihin (JHS-tili 2569).  Kirjanpidossa ei ole tarpeen erotella palkkaperusteista maksua ja työkyvyttömyyseläkemaksua omille alatileilleen, koska työkyvyttömyyseläkemaksu on osa palkkaperusteista eläkemaksua.

Keva laskuttaa eläkevakuutusmaksun kuukausittain. Muihin velkoihin merkityn määrän tulisi täsmätä Kevan laskuun. Pieniä eroja todennäköisesti tulee, jolloin kunnan kirjanpidossa on tehtävä vastaavan suuruinen oikaisu työnantajan eläkemaksun määrään. Suositeltavaa on täsmätä eläkemaksuvelan saldo kuukausittain.

Aiheesta lisää muualla verkossa:

tags