Kunnan konserniohje

Kuntaliitto on uudistanut vuonna 2005 annettua konserniohjeen laatimista koskevaa suositusta. Ohjeessa on otettu huomioon uudistettu kuntalaki. Aikaisemmasta poiketen konserniohjeen vähimmäissisältö on määritelty kuntalaissa. Vähimmäissisältö on hieman aiempaa suositusta laajempi, mm. tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanoa ja tytäryhteisöjen hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat määräykset ovat uusia. Ohjetta on täsmennetty kauttaaltaan vastaamaan kuntalain konserniohjeelle asetettuja vaatimuksia ja rakennetta.

Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;

2) konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;

3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;

4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;

5) konsernin sisäisistä palveluista;

6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;

7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Suosituksessa tuodaan esiin keskeiset asiat, jotka kunnan konserniohjetta laatiessaan tulee ottaa huomioon. Valmista mallia konserniohjeeksi ei kuitenkaan anneta, vaan jokainen kunta laatii konserniohjeensa oman konsernin tarpeista ja tilanteesta käsin. Kyseessä on siis suositus, jonka tarkoituksena on auttaa kuntia toimivan ja kuntalain vaatimukset täyttävän ohjausjärjestelmän valmistelussa. Suositusta voidaan soveltaa myös kuntayhtymän konserniohjeen valmistelussa.

Konserniohjetta koskevat suositukset soveltuvat erityisesti kunnan kokonaan omistamiin tytäryhteisöihin. Muihin kunnan tytäryhteisöihin suosituksia sovellettaessa tulee huomiota kiinnittää yhteisön omistajien yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumiseen.

Kunnan konserniohjeen (2017) voit ladata täältä.

 

Aiheesta lisää Kuntaliiton verkkopalvelussa:

tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
  • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
  • talouden ohjaus
  • tarkastus
  • sisäinen valvonta
  • riskienhallinta