Kuntatalouden tilastot - Kuntien tilinpäätökset

Kuntien talouden tunnuslukutiedosto sekä palvelutoiminnan kustannuksia kuvaava tiedosto

Kuntatalousyksikössä ylläpidettävää kuntien talouden tunnuslukuaikasarjaa on päivitetty kesäkuussa Tilastokeskuksen keräämillä vuoden 2019 tilinpäätöstiedoilla. Tiedosto sisältää kuntakohtaisia aikasarjoja vuosilta 2006–2019.

Tiedot perustuvat pääosin kuntien tilinpäätöstietoihin. Tiedosto sisältää valmiita tulostusmalleja, joissa esitetään kunnan tiedot verrattuina koko maan, maakunnan sekä saman kokoluokan kuntien tietoihin. Vaihtoehtoisesti voidaan maakunta ja/tai kokoluokka korvata vertailukunnalla. Perustaulukoiden lisäksi tiedosto sisältää kuvioina mm. kuntien toimintakatteet, käyttötalouden palkat, maksuun pantavaa kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot, verotulot verolajeittain, käyttötalouden valtionosuudet, vuosikatteet, vuosikatteet prosentteina poistoista, tilikauden tulos, investointien omahankintamenot, rahavarat, kassan riittävyyden, lainakannan, lainanhoitokulut, omavaraisuusasteen, suhteellisen velkaisuuden, taseen kertyneen yli- tai alijäämän, tulorahoitusjäämän sekä toiminnan ja investointien rahavirran.

Kuntakonserneista aikasarjana on esitetty lainakanta, omavaraisuusaste sekä kertynyt yli-/alijäämä. Vuodesta 2015 lähtien on kuntakonserneista esitetty myös joitakin muita tunnuslukuja, mm. vuosikate, tilikauden tulos, toiminnan ja investointien rahavirta ja suhteellinen velkaantuneisuus. Sovelluksen tietosisältö on esitetty liitteessä 1.

Palvelutoiminnan nettokustannuksia kuvaava sovellus toimii samalla periaatteella kuin kuntien talouden tunnuslukutiedosto. Tässä vaiheessa tiedosto sisältää kuntakohtaisia aikasarjoja vuosilta 2006–2019. Vuoden 2020 tiedot saadaan loppuvuodesta, kun Tilastokeskus julkistaa tehtäväkohtaisia menoja kuvaavat tiedot. Tiedosto sisältää kuvioina mm. seuraavat nettokäyttökustannukset: käyttökustannukset yhteensä (pl. liiketoiminta), sosiaali- ja terveystoimi yhteensä, lastensuojelun laitos- ja perhehoito + muut lasten ja perheiden palvelut, vanhusten laitoshuolto, kotipalvelu, muut vanhusten ja vammaisten palvelut, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä, lasten päivähoito, perusopetus, lukiokoulutus, kulttuuritoimi yhteensä, urheilu ja ulkoilu, kirjasto, yhdyskuntapalvelut yhteensä, liikenneväylät sekä palo- ja pelastustoimi. Koko tietosisältö on esitetty liitteessä 2.

Molemmat tiedostot on esitetty vuoden 2020 kuntajaolla.

Tiedostoja voi tilata sähköpostilla Mikko Mehtoselta osoitteella mikko.mehtonen(at)kuntaliitto.fi. Tilauksesta tulee ilmetä laskutusosoite. Tiedosto toimitetaan vastauslähetyksenä sähköpostin liitteenä.

Yhden sovelluksen hinta on kunnille 180 € + alv. Kunnille, jotka tilaavat molemmat sovellukset hinta on 300 € + alv.

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu