Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma

Julkisen talouden suunnitelma

Julkisen talouden suunnittelujärjestelmä on uudistunut, kuntatalousohjelma on osa julkisen talouden suunnitelmaa.

Julkista taloutta ohjataan vuodesta 2015 lähtien aiempaa voimakkaammin yhtenä kokonaisuutena, kun julkisen talouden suunnitelma otettiin käyttöön. Julkisen talouden suunnitelma on hallituksen päätösasiakirja, joka kattaa koko julkisen talouden sisältäen valtiontaloutta, kuntataloutta, lakisääteisiä työeläkelaitoksia ja muita sosiaaliturvarahastoja koskevat osat. Kun julkisen talouden suunnitelman tavoitteena on jatkossa koko julkisen sektorin kestävyyden turvaaminen, hallitus ei esimerkiksi voi enää tasapainottaa valtiontaloutta kuntatalouden kustannuksella. 

Julkisen talouden suunnitelman kuntataloutta koskevaa osaa sanotaan kuntatalouden rahoituskehykseksi. Siinä kuntataloudelle asetetaan kansantalouden tilinpidon mukainen tasapainotavoite ja päätetään toimista tavoitteen saavuttamiseksi. Kuntatalouden ohjausjärjestelmää kutsutaan myös kuntien makro-ohjaukseksi. 
 
Julkisen talouden suunnitelman rinnalla valmistellaan myös kuntatalousohjelma, joka syventää julkisen talouden suunnitelmaa kuntataloutta koskevien päätösten osalta. Kuntatalouden tasapainotavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi kuntatalousohjelma arvioi kuntatalouden tilaa, kehitysarviota sekä kuntien mahdollisuuksia selvitä peruspalvelujen järjestämisestä kuntatalouden rahoituskehyksen mukaisilla toimilla. Kuntien kehitysarvio esitetään kuntatalousohjelmassa kuntien kirjanpidon käsittein.
 
Uuden kuntalain mukaan kuntatalousohjelmassa tulee arvioida myös rahoitusperiaatteen toteutumista valtakunnallisesti ja kuntaryhmittäin. Rahoitusperiaatteen mukaisesti paikallisen itsehallinnon resurssit tulee olla riittävät suhteessa paikallishallinnolle annettuihin tehtäviin. Perustuslakivaliokunnan kannanottojen perusteella rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointi edellyttää, että kuntien tehtäväkokonaisuutta koskevien taloustietojen lisäksi tarvitaan tietoja yksittäisen tehtävän talousvaikutuksista sekä niiden vaikutuksista eri kuntiin. 
 
Kansantalouden tilinpidossa kuntatalouden tasapaino muodostuu sektorin kokonaistulojen ja kokonaismenojen erotuksesta, jota kutsutaan nettoluotonannoksi (alijäämä). Kansantalouden tilinpidon mukaisiin kokonaismenoihin luetaan mukaan myös tarkasteluvuoden investointimenot, kun taas kuntien kirjanpidossa toimintamenot ja investoinnit eriytetään. Nettoluotonantoa lähinnä oleva käsite kunnallisessa kirjanpidossa on toiminnan ja investointien rahavirta. Se on rahoituslaskelman välitulos, jonka negatiivinen määrä ilmaisee, että menoja joudutaan kattamaan joko kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Positiivinen määrä ilmaisee, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen.
 
Kuntataloudelle asetettava rahoitusasematavoite ei sido yksittäistä kuntaa. Yksittäistä kuntaa ja kuntayhtymää ohjataan jatkossa uuden kuntalain mukaisesti tiukentuneella alijäämän kattamisvelvollisuudella. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee jatkossa kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Kunnat eivät jatkossa voi enää lykätä alijäämän kattamista myöhempään ajankohtaan, vaan määräajassa hoitamattomista alijäämistä käynnistyy ns. kriisikuntamenettely. Alijäämän kattamisvelvollisuus ja kriisikuntamenettely ulotetaan myös kuntayhtymiin.
 
Tiesitkö, että
 
Kuntatalousohjelma käsitellään Kunnallishallinnon ja talouden neuvottelukunnassa, jossa Kuntaliiton johto on laajalti edustettuna.
 
Kuntatalousohjelman valmistelee ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton edustajista koottu sihteeristö, johon Kuntaliiton puolelta varsinaiseina jäseninä osallistuvat Ilari Soosalu, kuntatalousysikön johtaja ja  pääekonomisti Minna Punakallio.

Lue lisää  aiheesta Kuntaliiton verkkopalvelussa:

tags