Kuntatalous ja valtio - Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma

Julkisen talouden suunnitelma ja kuntatalousohjelma 2016-2019

Ensimmäinen kuntatalousohjelma laadittiin vuoden 2015 huhtikuussa eduskuntavaalien alla ns. teknisen julkisen talouden suunnitelman yhteydessä. Siinä keskityttiin kuvaamaan kuntatalouden mennyttä kehitystä ja kuntien toimintaympäristön muutostekijöitä. Hallituskauden päätökset sisältävä kuntatalousohjelma julkaistiin 28.9.2015.
 
Vuoden 2015 elokuun budjettiriihessä hallitus sopi ensimmäisestä julkisen talouden suunnitelmastaan, joka toimii myös vuosien 2016—2019 kehyksenä ja Suomen vakausohjelmana. Julkisen talouden suunnitelmassa hallitus asetti rahoitusasema eli tasapainotavoitteet niin valtiontaloudelle, kuntataloudelle kuin sosiaaliturvarahastoille. Kuntatalouden osalta hallitus linjasi, että kuntatalouden kansantalouden tilinpidon mukainen alijäämä (nettoluotonanto) saa olla korkeintaan ½ prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2019. 
 
Kunnallisen kirjanpidon termeille käännettynä tämä merkitsee tavoitetta toiminnan ja investointien rahavirran tasapainottamista nykyisestä tasosta merkittävästi vuoteen 2019 mennessä. Käytännössä on kyse kuntien velkaantumisen hallinnasta. Kun kunnat eivät toimintamenojensa katteeksi juurikaan ota velkaa, niin asetettu rahoitusasematavoite merkitsee investointien omarahoitusosuuden vähittäistä nostamistarvetta. Tähän on syytä kunnissa ja kuntayhtymissä lähivuosina varautua. 
 
Kuntatalouden rahoitusasematavoitteen tukemiseksi hallitus on käynnistänyt myös joukon sopeutustoimia, joilla on tarkoitus pienentää kuntien menoja ja lisätä kuntien maksutuloja. Osa päätöksistä, kuten päätökset kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä yhdellä miljardilla eurolla, on vielä täsmentymättä, ja niiden edistymistä seurataan myöhempien vuosien kehysvalmistelussa.
 
Julkisen talouden suunnitelmassa asetettiin myös kuntatalouden menorajoite, jolla tarkoitetaan euromääräistä kattoa valtion toimenpiteistä kuntataloudelle aiheutuville menojen muutoksille. Julkisen talouden suunnitelmassa linjattiin, että kuntatalouden menorajoite on -540 milj. euroa vuoden 2019 tasolla. Menorajoitteen toteutumista seurataan vuosittaisissa julkisen talouden suunnitelman tarkistuksissa.
 
Hallitusohjelman mukaisilla toimenpiteillä päivitetty kuntatalousohjelma osoittaa, että kuntatalouden vuosikate olisi 2,2 mrd. euroa vuonna 2015, ja pysyisi suurin piirtein tällä tasolla koko kehyskauden. Investointien määrän arvioidaan pysyvän lähivuodet korkealla tasolla. Kuntatalouden makro-ohjauksen kannalta keskeinen kysymys onkin, miten käyttötaloudesta saadaan lisää liikkumavaraa investointien rahoitukseen niin, ettei työn verotus kiristy ja velka kasvaisi.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags