Talous- ja toimintatilaston luokitukset

JHS 192 kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

Uusi JHS 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo on hyväksytty 1.9.2015. Tämä suositus määrittelee kunnan, kuntayhtymän, kunnallisen liikelaitoksen ja taseyksikön sekä kunnan konsernitilinpäätöksen tililuettelon ja sen käytön tase-, tulos- ja rahoituslaskelmakaavoineen.

JHS-tililuettelo on valtiovarainministeriön Kuntatieto-hankkeeseen kuuluva suositus, joka korvaa Suomen Kuntaliiton suosituksen Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille (2012). Tililuettelon sisältöä koskeviin kysymyksiin saa vastauksia Kuntaliitosta. JHS-tililuettelo liitteineen löytyy täältä: http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs192.

Uuden tililuettelon voi ottaa käyttöön heti tai myöhemmin, riippuen esimerkiksi kirjanpitojärjestelmistä tai talousarvion laadinnasta. Tililuettelossa on huomioitu Tilastokeskuksen tietotarpeet sekä uutena liikelaitos- ja konserninäkökulma.

Tililuetteloon tulleita muutoksia:

  • tilien määrää on vähennetty; niitä voidaan korvata vastapuolitunnisteella tai tehtäväluokituksella
  • Kuntaliiton suosituksessa olleet tilinumerot on pyritty pitämään ennallaan
  • tekstiosuudessa on mainittu, missä laskelmakaavoissa tietoa käytetään
  • luettelo-osuudessa on mainittu kuntakaava ja Tilastokeskuksen tiedonkeruu
  • asteriskilla (*) on merkitty tuloslaskelman tilit, joita voidaan käyttää palveluluokitusstandardin valmistumiseen asti, mm. työterveyshuollon myyntituotot, perusterveydenhuollon (pl. hammashuolto) avohoidon lääkäripalvelujen maksut, erikoissairaanhoidon laitoshoidon ja päiväkirurgian asiakasmaksut sekä vakuutusyhtiöiden vahinkovakuutuskorvaukset
  • kokonaan uusia tilinumeroita on annettu mm. seuraaville: sakot ja uhkasakot, ICT-palvelut, rahoitus- ja pankkipalvelut, työvoiman vuokraus, lääkkeet, hoitotarvikkeet, lämmitys, sähkö ja kaasu, palveluseteli, jätevero sekä korkofutuuri-/termiinisopimuksiin liittyvät korkokulut.

Suosituksella standardoidaan kuntasektorin tililuetteloa huomioiden järjestelmien suomat mahdollisuudet hyödyntää koko laskentatunnisterakennetta, jonka osa tilikin on, perustietoineen kaikessa raportoinnissa ja tilastoinnissa, samalla karsimalla päällekkäisyyksiä eri laskentatunnisteiden osien käytössä.

Tässä suosituksessa on huomioitu, että Kuntatieto-ohjelman muut suositukset eivät ole vielä valmiina. Muita standardoitavia tietoja ovat mm. toimipaikkaluokitus, tehtävä- ja palveluluokitus sekä Kuntatieto-hankkeen aikana tunnistetut muut standardointitarpeet, joiden standardointiprosessit käynnistyvät myöhemmin ohjelman aikana. Tililuettelo on laadittu niin, että käyttäen laskentatunnisteen kaikkia osia tehokkaasti on mahdollista tuottaa ulkoisen raportoinnin edellyttämät tiedot. Organisaatio voi käyttää tätä tarkempaa ja laajempaa kirjaustason tililuetteloa omien tarpeidensa mukaan. Organisaation oman tililuettelon kaikkien tilien on summauduttava tämän suosituksen tileihin.

Aiheesta lisää muualla verkossa:

tags