Talous- ja toimintatilaston luokitukset

Tiedonkeruun viimeisimmät muutokset tilastovuodelle 2015

Talous- ja toimintatilaston tiedonkeruun ja tietosisältöjen  muutoksista tiedotetaan jatkossa Tilastokeskuksen www-sivuilla.

Talous- ja toimintatilaston luokitukset -opasta ei enää päivitetä Kuntaliiton toimesta. Tietosisältöjen kuvaukset ja määritelmät ovat saatavilla seuraavasta osoitteesta:

http://tilastokeskus.fi/keruu/kuntien-taloustilastojen-uudistus.html

Tilastovuosille 2012-2014

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto

Liikelaitoksen rahoituslaskelma, taulukko 12

Talous- ja toimintatilaston taulukkoon 12 Liikelaitoksen rahoituslaskelma lisätään rivi (5050) Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset. Liikelaitoksen taulukkoon 16 Liikelaitoksen tase lisätään taseen vastaaviin rivi (2050) Toimeksiantojen varat ja taseen vastattaviin rivi (7550) Toimeksiantojen pääomat.

Sosiaalipalveluiden toimintatilasto, taulukko 54

Päivähoidon toimintatietojen tilastoinnin täsmennys (sosiaalipalveluiden toimintatilasto)

Yhä useammat kunnat ovat siirtyneet perimään päivähoidon maksuja kuukausikohtaiseen tuntimäärään perustuen, jolloin maksun suuruutta on myös voitu porrastaa enemmän. Koko- ja osapäivähoitoon kuuluvien lasten lukumäärät (tehtäväluokat 204 ja 205) voidaan jakaa nyt myös kuukausikohtaiseen tuntimäärään perustuen. Kunta voi käyttää tietoja toimitettaessa vanhaa (kokopäivähoito yli 5 tuntia päivässä) tai uutta kuukausikohtaista rajaa (kokopäivähoito yli 107,5 tuntia kuukaudessa). Tiedonantajan ei tule kuitenkaan sekoittaa päivähoidon maksujen perusteena olevia tuntimääriä tilastointiin, koska tilastoissa käytetään määrityksissä sovittuja tuntirajoja!

Kokopäivähoitoon luokitellaan hoito (pl. esiopetus), joka kestää yli 5 tuntia päivässä tai yli 107,5 tuntia kuukaudessa. Osapäivähoitoon luetaan 5 tuntia tai sen alle kestävä päivittäinen hoito tai 107,5 tuntia kuukaudessa tai sen alle kestävä osa-aikainen hoito. Tunnit lasketaan ennalta sovittujen tuntien mukaan.

Vanhusten laitospalvelut ja palveluasuminen: Ikäjaottelu poistuu 

  • Vanhusten laitospalveluiden ikäjaottelu poistuu (rivit 220 110 - 220 170)

  • Vanhustenhuollon palveluasumisen ikäjaottelu poistuu (rivit 240 110 - 240 170)

  • Vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen ikäjaottelu poistuu (rivit 240 193 - 240 197)  

Kotipalvelut ja omaishoidon tuella hoidetut: Ikäjaottelu tarkentuu

  • Kotipalveluiden ikäjaottelu tarkentuu siten, että nykyinen ikäluokka 75–84-vuotiaat jaetaan kahdeksi: 75–79- sekä 80–84-vuotiaat (rivit 235 134 ja 235 340)

  • Omaishoidon tuella hoidettujen lukumäärän ikäjaottelu tarkentuu siten, että nykyinen ikäluokka 75–84-vuotiaat jaetaan kahdeksi: 75–79- sekä 80–84-vuotiaat (rivi 240 617) 

Vammaisten työtoiminta, toiminnan piirissä asiakkaita 31.12

Vammaisten henkilöiden työtoiminta on toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa. Työtoimintaa järjestetään työkyvyttömille henkilöille, joilla ei ole vammaisuuden takia edellytyksiä osallistua tai hakeutua tavanomaiseen työhön avoimille työmarkkinoille. Työtoimintaa järjestetään kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämissä työ- ja toimintakeskuksissa sekä tavallisilla työpaikoilla niin sanottuna avotyötoimintana. Työtoiminta on tyypillisesti tekstiili- ja puutöitä sekä yrityksille alihankintana tehtävää kokoonpano- ja pakkaustyötä.

Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuvan henkilön ja toiminnan järjestäjän välille ei synny työsopimuslain mukaista työsuhdetta. Työtoimintaan osallistuvien henkilöiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Lisäksi toimintaan osallistuvalle voidaan maksaa työosuusrahaa tai vastaavaa korvausta. Työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain (SHL) 27 e §:n ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (KVL) 2 §:n 4 kohdan perusteella. Työ- ja päivätoimintaan osallistunut asiakas voidaan kirjata toimintatilastossa sekä työ- että päivätoiminnan asiakkaaksi.

Vammaisten päivätoiminta, toiminnan piirissä asiakkaita 31.12

Vammaisten henkilöiden päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoiminta voi sisältää esimerkiksi ruoanlaittoa, liikuntaa, keskustelua, luovaa toimintaa sekä sosiaalisten taitojen harjaannuttamista. Vammaisten henkilöiden päivätoimintaa järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, joilla ei erittäin vaikean vammaisuuden takia ole edellytyksiä tehdä työtä tai osallistua sosiaalihuoltolain 27 e §:n mukaiseen työtoimintaan.

Päivätoimintaan osallistuvien toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin. Päivätoimintaan osallistuville ei makseta työosuusrahaa tai vastaavaa korvausta. Päivätoimintaa järjestetään vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tuista annetun lain (VPL) 8 b §:n ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (KVL) 2 §:n 4 kohdan perusteella.

Työ- ja päivätoimintaan osallistunut asiakas voidaan kirjata toimintatilastossa sekä työ- että päivätoiminnan asiakkaaksi.

Eräitä tietoja kunnan taloudesta, taulukko 07

Pienet hankkeet   

Kansalaisopiston vapaan sivistystyön pienten hankkeiden menoja ei enää kerätä jatkossa (rivinumero 830 9390).

Palvelusetelimenot 

Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjälle myönnettyä sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti. Palvelusetelillä järjestetyissä palveluissa asiakas ei maksa asiakasmaksua kunnalle.

Kotihoidon palvelusetelimenot 

Kotihoidon palvelusetelimenoihin luetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelimenot. Kotipalvelu sisältää kodinhoitoavun sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut, kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelut, lumityöapu, ilta- ja yötyöpartiotoiminta. Kotisairaanhoito sisältää kotona annettavat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut. 

Palveluasumisen palvelusetelimenot 

Palveluasumiseen annettujen palvelusetelien menot (sekä ympärivuorokautinen että ei-ympärivuorokautinen palveluasuminen). Palveluasumisessa palveluseteli voidaan antaa hoito- ja hoiva-palveluihin ja siivous-, turva- ja muihin tukipalveluihin. 

Terveydenhuollon palvelusetelimenot 

Palvelusetelillä järjestetyt terveydenhuollon avohoidon, vuodeosastohoidon sekä suun terveydenhuollon palvelut. Kotisairaanhoidon palvelusetelimenot sisältyvät kotihoidon palvelusetelimenoihin. 

Muut palvelusetelimenot 

Muut palvelusetelillä järjestetyt toiminnot, jotka eivät sisälly kohtiin kotihoidon, palveluasumisen ja terveydenhuollon palvelusetelimenot. 

Kuntien talouden neljännesvuosi- ja tilinpäätösarviotilastoa uudistetaan 

Uudistuksen yhteydessä Kuntien talouden neljännesvuosi- sekä Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviotilasto yhdistetään yhdeksi tilastoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.-3. neljänneksen tiedot kerätään otoksena 80 kunnalta ja 75 kuntayhtymältä ja aiempi tilinpäätösarviotilasto korvataan viimeisen neljänneksen tiedonkeruulla, joka kattaa kaikki Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät.  Neljännesvuosittaiseen taloustilastoon lisätään kuntayhtymien lisäksi liikelaitokset. Otokseen kuuluvat kunnat ja kuntayhtymät täyttävät vaadittavat tiedot myös liikelaitoksistaan.

Kolmen ensimmäisen neljänneksen otokseen valitaan toimintamenoiltaan suurimmat kunnat (29 kpl) ja kuntayhtymät (27 kpl). Jäljelle jäävät 51 kuntaa ja 48 kuntayhtymää valitaan toimintamenojen suuruuden mukaan muodostetuista ositteista yksinkertaisella satunnaisotannalla. Kyseisellä menettelyllä varmistetaan estimaattien kattavuus.

Viimeisen neljänneksen keruu koskee kaikkia Manner-Suomen kuntia ja kuntayhtymiä!

Neljännesvuositilaston välineljännesten ja viimeisen neljänneksen tulokset julkistetaan koko maan tason tietoina eli tietoja ei julkaista kunnittain.

Uusi tiedonkeruu astuu voimaan vuoden 2013 alusta. Vuoden 2012 tilinpäätösarviotilasto (tilastovuodelta 2012) kerätään ja julkaistaan aiemmalla tavalla vielä vuoden 2013 alussa. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tiedot kerätään pääasiassa huhtikuun aikana, jolloin uusi tiedonkeruu alkaa. Tietojen toimittamiseen on varattu aikaa 6 viikkoa kunkin neljänneksen päätyttyä.

Tilastokeskus ilmoittaa otokseen valikoituneille kunnille ja kuntayhtymille tiedonkeruun alkamisesta lokakuun 2012 aikana. Tiedonkeruun uudistunut tietosisältö on nähtävissä liitteenä.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags
Mikko Mehtonen

Etunimi
Mikko
Sukunimi
Mehtonen
Kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2645
Kännykkä
+358 50 592 8986
Vastuualueet
  • talouden ohjaus
  • tuottavuus ja vaikuttavuus
  • talous- ja toimintatilaston luokitukset
  • kustannuslaskenta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntatalous
Tilastoasiantuntijat