Tilinpäätöksen valmistelu valtuustolle

Uusi kuntalaki ei tuonut muutoksia tilinpäätöksen valmisteluun valtuustolle. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen valmistelua säännellään kuntalain (410/2015) pykälissä 113, 121 ja 125. Kuntalakiin on otettu myös arviointikertomuksen käsittelyä koskevia säännöksiä.

Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistelu ovat osa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen valmistelua koskevia tehtäviä, jotka tarkastuslautakunta valmistelee suoraan valtuustolle.  

Tilinpäätöksen valmistelun lähtökohdat

 1. Kunnanhallitus valmistelee tilinpäätöksen siihen liittyvine asiakirjoineen, allekirjoittaa tilinpäätöksen sekä saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajalle tarkastettavaksi ja aikanaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

 2. Tilintarkastaja luovuttaa tarkastuslautakunnalle valtuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksensa. Kertomukseen sisältyy lausunto siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

 3. Jos tilintarkastuskertomus sisältää muistutuksen, tarkastuslautakunta hankkii asianomaisten selitykset sekä kunnanhallituksen lausunnon.

 4. Tarkastuslautakunta jättää tilinpäätöksen tilintarkastuskertomuksineen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja antaa arvionsa tehdyistä muistutuksista, siihen annetuista selityksistä ja kunnanhallituksen lausunnosta sekä tekee esityksen siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

 5. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehty muistutus antavat aihetta.

Myös KHO:n päätöksessä (KHO 26.8.1999/2129 Vuosikirja) käsitellään kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan välistä työnjakoa tilinpäätöstä, tilintarkastuskertomusta ja vastuuvapauden myöntämistä koskevien asioiden valmistelussa valtuustolle.

Tilinpäätöksen ja vastuuvapauden käsittelyä koskeva pöytäkirjateksti voisi olla esimerkiksi seuraava:

XX § VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus xx.3.2016

Tilinpäätöksen selostusosaa ja perusteluja...

Esitys: Kunnanhallitus

 • esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2014 tuloksesta, x €, muodos-tetaan y €:n investointivaraus ja loppu tuloksesta z € jätetään tilikauden ylijäämä -tilille

 • allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunta xx.x.2016

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan xx.x.xxxx esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle xx.x.xxxx.

Esitys: Tarkastuslautakunta

 • merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015

 • saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi valtuustolle

 • (esittää omana lausuntonaan tilintarkastuskertomuksen johdosta valtuustolle seuraavaa:)

 • esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kunnanvaltuusto xx.x.2016

Esitys: kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan esitykset (tai erikseen)

 • tilikauden 2015 tuloksesta, x €, muodostetaan y €:n investointivaraus ja loppu tuloksesta z € jätetään tilikauden ylijäämä -tilille

 • merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

 • hyväksytään vuoden 2014 tilinpäätös ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.– 31.12.2015

Päätös: Kunnanvaltuusto

 • tilikauden 2015 tuloksesta, x €, muodostettiin y €:n investointivaraus ja loppu tuloksesta z € jätettiin tilikauden ylijäämä -tilille

 • merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedokseen

 • hyväksyi vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2015

Mikäli tarkastuslautakunta tulee siihen tulokseen, ettei tilinpäätöstä voida hyväksyä, niin lautakunnan on perusteltava kantansa. Tällaisessa tapauksessa tarkastuslautakunnan esitys voisi olla esimerkiksi seuraava: "Tarkastuslautakunta saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, esittää omana lausuntonaan tilintarkastuskertomuksen johdosta (perusteluja...) sekä esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätöstä ei voida hyväksyä (siitä ja siitä syystä), vaan se palautetaan kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi". Käytännössä tilintarkastajat informoivat tilinpäätöksen laatijoita ja tarkastuslautakuntaa havaitsemistaan puutteista jatkuvasti tilikauden aikana ja tilinpäätöksen valmisteluvaiheessa, joten esitetyt puutteet on yleensä korjattu tilinpäätökseen.

Jos tilintarkastuskertomukseen sisältyy muistutuksia, niin lautakunnan esitys voisi olla esimerkiksi: "Tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2015 tarkastuskertomuksesta kuntalain 125 §:n 3 mom. edellyttämän kunnanhallituksen ja asianomaisten lausunnon. Lausunnot tulee toimittaa tarkastuslautakunnalle xx.xx.2016 mennessä. Valtuusto ei ole sidottu tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä koskevaa päätöstä tehdessään tilintarkastajan esitykseen.

Arviointikertomuksen valmistelu

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan mm. arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arviointihavainnot raportoidaan valtuustolle annettavassa arviointikertomuksessa (121.4 §). Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, valtuusto ei sitä kuntalain mukaan kuitenkaan erikseen hyväksy. Näin ollen voidaan katsoa, ettei arviointikertomuksen sisällöllä ole vaikutusta tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen eikä vastuuvapauden myöntämiseen. Valtuusto merkitsee arviointikertomuksen siten edelleen tiedoksi.

Arviointikertomuksen vaikuttavuutta on pyritty lisäämään sillä, että uuden kuntalain 121.5 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta. Käytännössä lienee tarpeen, että hallitus pyytää alaisiltaan toimielimiltä selvitykset arviointikertomuksesta ja hallitus kokoaa niistä koko kuntaa koskevan kunnanhallituksen lausunnon.

Esimerkeissä on lähdetty siitä, että tilinpäätös ja arviointikertomus käsitellään valtuustossa samassa kokouksessa, mutta erillisissä pykälissä. Pöytäkirjatekstit ovat esimerkinomaisia.

XX § VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS

selostusosa

Esitys: Tarkastuslautakunta

 • hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2015
 • esitetään arviointikertomus tiedoksi valtuustolle

Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kunnanvaltuusto xx.x.2016

Esitys: Valtuusto

 • merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
 • pyytää hallitukselta xx.x.xxxx mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta

Päätös: Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus xx.x.2016

Esitys: Kunnanhallitus

 • merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
 • pyytää lautakunnilta selvityksen toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

X lautakunta xx.x.2016

Esitys: Lautakunta

 • merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi
 • hyväksyy lautakunnan selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja saattaa sen hallitukselle tiedoksi

Päätös: Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Kunnanhallitus xx.x.2016

Esitys: Kunnanhallitus

 • merkitsee lautakuntien selvitykset tiedoksi
 • hyväksyy hallituksen lausunnon arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi

Päätös: Hallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kunnanvaltuusto xx.x.2016

Esitys: Valtuusto

 • merkitsee hallituksen lausunnon arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä tiedoksi

Päätös: Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen. 

 

Lisää aiheesta muualla verkossa:

Tarkastuslautakuntajulkaisu

Julkaisu: Kehittyvä tarkastuslautakunta tavoitteiden toteutumisen ja tuloksellisuuden arvioijana

Kunnassa on erilaisia tarkastus- ja arviointitoimijoita, joilla kullakin on eri tehtävät ja näkökulmat, mutta myös yhdyspintoja. Kuntalain mukaan kunnissa tulee olla tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

lateral-image-left
tags
Sari Korento

Sari Korento

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2616
Vastuualueet
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston sihteeri
 • talouden ohjaus
 • tarkastus
 • sisäinen valvonta
 • riskienhallinta