Valtionosuudet - Valtionosuusjärjestelmä

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet

Kuntien valtionosuusjärjestelmä tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Kunnan valtion-osuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: 

 1. valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja 
 2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.
   

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaisen rahoituksen euromääräisesti merkittävin osa on koulutuksen ylläpitäjille myönnettävä yksikköhintarahoitus:

 • lukiokoulutukseen 
 • ammatilliseen koulutukseen ja 
 • ammattikorkeakouluille.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta ja rahoituksen muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Perusopetuksen oppilaskohtaista lisärahoitusta myönnetään:

 • lisäopetukseen
 • maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen
 • muille kuin oppivelvollisille järjestettävään esi- ja perusopetukseen
 • korotuksena pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville perusopetuksen oppilaille
 • sisäoppilaitoslisänä ja koulukotikorotuksena sekä
 • joustavan perusopetuksen lisänä.

Lisäksi myönnetään rahoitusta: 

 • yksityisen perusopetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen
 • ulkomailla järjestettävään perusopetuslain mukaiseen opetukseen
 • aamu- ja iltapäivätoimintaan
 • taiteen perusopetukseen
 • liikuntatoimintaan ja nuorisotyöhön ja
 • museoille, teattereille ja orkestereille.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus maksetaan kunnille ja muille rahoituksen saajille osana yhdistettyä valtionosuusmaksatusta jokaisen kuukauden 11. päivään mennessä. Valtionosuus on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen, vaan rahoituksen saaja päättää itse valtionosuusrahoituksensa tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
 • valtionosuusasiat
 • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
 • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
 • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu