Valtionosuudet vuonna 2020

Valtionosuudet vuonna 2020

(päivitys 25.1.2021)

Vuoden 2020 valtionosuuslaskuri on päivitetty. 

***

(päivitys 13.1.2021)

OKM:n valtionosuus 2020 päivitetty sisältämään korona-avustukset (kirjataan valtionosuuteen) raportin CL6OS20 mukaiseksi. 

***

(päivitys 12.1.2021)

Veromaksulykkäyksen korvaus (yht. 114 milj. €) korjattu vuoden 2020 valtionosuuslaskelmaan.

***

(päivitys 8.1.2021)

Vuoden 2020 valtionosuuslaskelma on päivitetty sisältämään kaikki vuoden 2020 aikana valtionosuuteen tehdyt muutokset. Valtionosuuslaskelma sisältää nyt kaikki erät ja sitä voi käyttää kirjanpidon täsmäyttämiseen.

***

(päivitys 5.11.2020)

Kuntaliitto päivitti vuoden 2020 valtionosuuslaskelman valtion vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvion (23.10.) jälkeen.

VM (23.10.2020), Hallitus päätti vuoden 2020 seitsemännestä lisätalousarviosta 

Merkittävin valtionosuuteen tullut muutos oli +350 miljoonan euron koronan testauskustannusten korvaus, joka jaettiin kunnille laskennallisesti osana peruspalvelujen valtionosuutta.

***

Valtiovarainministeriö päivitti vuosien 2020-2024 valtionosuuslaskelmat syksyn 2020 kuntatalousohjelman julkaisun yhteydessä.

VM (5.10.2020), Vuoden 2021 kuntatalousohjelma on julkaistu

Kuntakohtainen päivitetty valtionosuuslaskelma vuodelle 2020 löytyy VM:n julkaisemasta painelaskelmasta, joka on em. sivun liitteenä.

***

(päivitys 3.9.2020)

Vuoden 2020 5. lisätalousarviossa (3.9.2020) tarkistettiin veronmaksulykkäyksen korvauksen (2. LTA 9.4.2020) euromäärää 547 miljoonasta eurosta 118 miljoonaan euroon. Tämä muuttaa jokaisen kaupungin ja kunnan valtionosuusmaksatusta vuonna 2020.

Kilpailukykysopimus päättyi 1.9.2020. Kuntaliiton laskelmassa myös kuntien valtionosuuden kautta tehty kiky-sopimukseen liittyvä valtionosuusleikkaus on laskettu päättyväksi elokuun loppuun, koska peruste leikkaukselle päättyi sopimuksen voimassaolon päättyessä. Tämä lisää kuntien valtionosuutta 78 miljoonaa euroa aiempaan päätökseen verrattuna ja kiky-leikkauksen kokonaissummaksi jää tammi-elokuun osalta -156 miljoonaa euroa (aiemmin -234 miljoonaa euroa).

***

(päivitys 26.6.2020)

Eduskuntakäsittelyn päätösten mukaisesti laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (vanhuspalvelun hoivamitoitus 0,7) tullee voimaan 1.10.2020 alkaen (ei 1.8.2020).

Laki lisää kuntien vuoden 2020 kustannuksia 12,7 miljoonaa euroa (aiemmin 17,7 milj. euroa), mikä otetaan huomioon kuntien valtionosuutta lisäämällä. Lain muuttunut voimaantulo ja muuttunut kustannusvaikutus on otettu huomioon Kuntaliiton 26.6.2020 päivitetyssä valtionosuuslaskelmassa.

***

(päivitys 18.6.2020)

Eduskunta hyväksyi vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen 8.6.2020. Sen osana päätettiin myös kehysriihessä (8.4.) päätetyn koronavirusepidemian kuntatalouden tukipaketin tarkemmista laskentaperusteista, kts. VM tiedote 5.6.2020.

Samalla VM julkaisi kuntakohtaiset laskelmat neliosaisen kuntatalouden tukipaketin kahdesta suurimmasta osasta, valtionosuuden lisäyksestä (722 milj. euroa) ja yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön korotuksen arvioidusta vaikutuksesta (410 milj. euroa), kts. VM:n laskelma vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuuksien lisäyksistä (Excel).

Nämä ja muiden HE 90/2020 vaitionosuusmuutokset päivitettiin Kuntaliiton valtionosuuslaskelmiin 18.6.2020. Samalla myös OKM:n valtionosuusrahoitus vuodelle 2020 päivitettiin ajantasalle.

***

(päivitys 15.4.2020)

Hallitus on tehnyt päätöksen verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensoinnista kunnille. Korvaus on suuruudeltaan 547 miljoonaa euroa ja se otetaan huomioon toukokuun 2020 valtionosuusmaksatuksesta alkaen. Korvauksen kuntakohtainen vaikutus löytyy oheisesta liitteestä ("Lopullinen laskelma kuntien valtionosuuksista vuonna 2020").

Teknisesti korvaus toteutetaan mom. 28.90.35 (”Valtion korvaus kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä”) kautta eikä se täten muuta valtiovarainministeriön 30.12.2019 tekemää päätöstä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020.

Hallituksen tekemän päätöksen mukaan vuonna 2020 maksettua korvausta vastaava euromäärä lisättynä viivästyskorolla vähennetään kuntien valtionosuusmaksatuksen yhteydessä vuonna 2021. Täten korvauksella ei ole todellista, kuntataloutta pitkällä aikavälillä vahvistavaa vaikutusta.

***

Valtionosuuspäätökset vuodelle 2020 on tehty. Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Lisäksi valtionosuuksien yhteydessä kunnille maksetaan verotulomenetysten korvaus ja kotikuntakorvaukset.

Valtiovarainministeriö teki päätöksen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) 30.12.2019 ja opetus- ja kulttuuriministeriö opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta 31.12.2019.

Kuntien valtionosuudet ja verotulomenetysten korvaukset kasvavat yhteensä 674 miljoonaa euroa (+7,8 %; 123 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 7 013 miljoonaa euroa ja verotulomenetysten korvauksia 2 269 miljoonaa euroa vuonna 2020 (yhteensä 8 608 milj. € vuonna 2019).

Kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019). Valtionosuusprosentin nousu johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden lisääntymisestä vuonna 2020. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 % valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla.

Aiemmista vuosista poiketen vuonna 2020 kunnille maksettavat verotulomenetysten korvaus (2 269 milj. €) erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta (mom. 28.90.30) ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan 28.30.35. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä.

Valtionosuuden kasvu (+372 milj. €) vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukykysopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia:

  • Kilpailukykysopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden leikkaus (-264 milj. €) päättyy vuoteen 2019. 
  • Pääministeri Juha Sipilän hallituksen päättämä määräaikainen vuosia 2016-2019 koskenut indeksikorotusten jäädytys päättyy vuoteen 2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020 kustannustason muutos (+2,4 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa.
  • Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 102 milj. euroa vuonna 2020.
  • Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetysten kompensaatiot erotetaan järjestelmästä omalle momentilleen 28.90.35. Veromenetysten kompensaatiot lisääntyvät 302 milj. euroa vuonna 2020. Täten vuosien 2010-2020 veromenetysten kompensaatioiden yhteissumma on 2 269 milj. euroa.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksia vuonna 2020, mm. Vaasan keskussairaalan muutos laajan päivystyksen sairaalaksi (+1 milj. €), perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukeminen (+2 milj. €), subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden laajennuksen toteutus (+7,1 milj. €) ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentäminen (+6,7 milj. €).

 

Aiheesta lisää muualla verkossa:

Vuoden 2020 valtionosuuspäätökset:

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Kehityspäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Vastuualueet
  • valtionosuusasiat
  • Sote-uudistuksen rahoituksen siirtolaskelmat
  • taloustilastot ja tilinpäätöstiedot
  • kuntien kustannuslaskenta ja markkinaperusteinen hinnoittelu