Verotus- Arvonlisäverotus

Laskumerkinnät

Arvonlisäverolakia on muutettu 29.6.2012 EU:n laskutusdirektiivin (2010/45/EU) perusteella. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2013 ja niitä sovelletaan, kun veron suoritusvelvollisuus on syntynyt 31.12.2012 jälkeen.

Verohallinto on 18.10.2012 julkaissut päivitetyn ohjeen "Laskutusvaatimukset arvonlisäverossa" (A95/200/2012) johon on yhdistetty aiemmat ohjeet "Laskua koskevat vaatimukset" (30.6.2003 Dnro 1731/40/2003), "Eräitä kysymyksiä arvonlisäverotuksen laskutussäännöksistä" (20.2.2004 Dnro 357/40/2004) ja "Arvonlisäverolain vähäisen laskun enimmäismäärä alenee 250 euroksi" (6.9.2005 Dnro 1119/40/2012).

Laskutukseen tulivat 1.1.2013 seuraavat muutokset:

  • arvonlisäverolaissa säädetään, milloin laskutukseen sovelletaan Suomen säännöksiä
  • tavaroiden yhteisömyyntejä koskevista ennakkomaksuista ei enää ole velvollisuutta antaa laskua
  • lasku on annettava myös eräistä toisessa EU-maassa tapahtuvista myynneistä, jotka ovat Suomessa verottomia
  • yhteisömyyntejä ja toisen EU-maan arvonlisäverolain (AVL) 65 §:ää vastaavan säännöksen mukaisesti kyseisessä jäsenvaltiossa verotettavaa palvelun myyntiä koskevien laskujen antamiseen on säädetty määräaika
  • laskumerkintävaatimuksia on tarkennettu käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa, marginaaliverotusjärjestelmää sovellettaessa ja kun ostaja laatii laskun
  • ulkomaan valuutan muunnossa euroiksi voidaan käyttää myös Euroopan keskuspankin julkaisemaa myyntikurssia
  • kevennettyjä laskumerkintävaatimuksia sovellettaessa vähäarvoisen laskun yläraja nousee 400 euroon
  • laskujen alkuperän aitous ja sisällön muuttumattomuus sekä luettavuus on varmistettava koko säilytysajan

Lisää aiheesta muualla verkossa:

tags