Kiinteistöveron muutokset vuosille 2018 ja 2019 ja kiinteistöjen verotusarvojen uudistamishanke

Vuosille 2018 ja 2019 muutoksia kiinteistöveroprosentteihin ja tuulivoimaloiden kiinteistöverotukseen

Vuodelle 2018 hallitus linjasi, että yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen ylärajoja korotetaan. Uudet vaihteluvälit ovat hallituksen esityksen perusteella 0,93 - 2,00 % (vuonna 2017 vaihteluväli oli 0,93 - 1,80 %). 

Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistoja siirrettiin kiinteistöverotuksessa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavolttiampeeria ja voimalat on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimalaitoksina kiinteistöverotuksessa. Kaikki tuulivoimalat eivät siten välttämättä siirry voimalaitosveroprosentin piiriin, mutta muutoksen arvioidaan lisäävän kuntien kiinteistöverotuloja noin 4-5 miljoonalla eurolla. Kaikki tuulivoimalat eivät valitettavasti ole tällä hetkellä kattavasti Verohallinnon tiedossa. Tuulivoimaloiden verotuksessa tapahtuvaa yksilöintiä varten kuntien tulisi antaa kaikille tuulivoimaloille pysyvä rakennustunnus.   

Vuodelle 2019 esitettiin muutoksia asuinrakennusten ylärajan korotusta siten, että uudet rajat olisivat 0,41 - 1,00 % (vuonna 2018 0,41 - 0,90 %).

Kiinteistöverotuksen verotusarvojen uudistamishanke

Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa 2016 hankkeen uusien maapohjien hintavyöhykkeiden luomiseksi kiinteistöverotusta varten (VM142:00/2016). Hankkeessa ovat mukana VM:n lisäksi Kuntaliitto, Verohallinto, Maanmittauslaitos sekä maa- ja metsätalousministeriö. Hintavyöhykkeiden laskennasta vastaa Maanmittauslaitos muiden mukana olevien tahojen ohjatessa projektia ohjausryhmän kautta.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi hintavyöhykekartta maapohjien verotusarvojen määrittämistä varten kiinteistöverotuksessa koko maan kattavasti. Yhtenäisen hinnan alueet perustuvat markkinahintoihin eli toteutuneisiin kiinteistöjen ja kaupunkiseuduilla osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Tavoitteena on, että kiinteistöille voidaan laskea maapohjan verotusarvo uutta hintavyöhykekarttaa hyödyntämällä siten, että jokaiselle kiinteistölle saadaan yksilöivällä kiinteistötunnuksella sijaintia vastaava arvo vuoden 2020 kiinteistöverotukseen. Hankkeen seurauksena syntyvää maapohjien hintakarttaa päivitetään uudistuksen jälkeisinä vuosina myöhemmin valittavalla menetelmällä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.

Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistamisesta on tarkoitus perustaa myöhemmin erillinen hanke siten, että senkin tulokset olisivat käytössä vuoden 2020 kiinteistöverotuksesta lähtien.

Valtiovarainministeriö on julkaissut arvostamishankkeen osalta erityisen sivuston, johon päivitetään jatkossakin hankkeeseen liittyvää materiaalia: http://vm.fi/kiinteistoverouudistus

 

tags