Verotus

Tuloverotus - Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu jätehuollon kuntayhtymän tuloverovelvollisuudesta

Korkein hallinto-oikeus on 24.6.2009 antanut ratkaisun jätehuollon kuntayhtymän tuloverovelvollisuudesta. Tapauksessa on kyse kuntayhtymän elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan rajanvedosta.

Tuloverolain 21 §:n 4 momentin mukaan kuntayhtymä on tuloverovelvollinen ainoastaan elinkeinotulosta ja muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tuottamasta tulosta. Siitä mitä pidetään kuntayhtymän elinkeinotoimintana, ei ole juurikaan oikeuskäytäntöä.

Jätehuollon kuntayhtymä oli perustettu vuonna 2001 ja sen tehtävänä on huolehtia kahdeksan jäsenkunnan puolesta jätelaissa kunnan tehtäväksi säädetyn jätehuollon järjestämisestä. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymä huolehtii jätelain mukaisesti kunnalle kuuluvasta jätteen keräyksen järjestämisestä, jätteen kuljetuksen järjestämisestä, jätteen hyödyntämisen ja käsittelyn sekä kunnalle kuuluvan ongelmajätehuollon järjestämisestä. Kuntayhtymä hyväksyy kuntayhtymän toimialueella sovellettavat jätehuoltomääräykset, jätemaksutaksan sekä määrää ja maksuunpanee jätemaksut. Se myös käyttää jätelaissa kunnalle säädettyä toimivaltaa muissa jätehuoltoon kuuluvissa viranomaistehtävissä, huolehtii kunnallisen jätehuollon suunnittelusta ja kehittämisestä sekä huolehtii jätelain täytäntöönpanoon liittyvistä muista tehtävistä. Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Kuntayhtymän toiminta järjestetään itsekannattavuuden periaatteen mukaan niin, että yhtymä varautuu maksutuloilla kattamaan toiminnan kaikki kulut. Palveluiden hinnoittelun perustana on jätelain mukaan määräytyvä omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset.

Verovuonna 2003 kuntayhtymän liikevaihto on ollut 2 324 098,81 euroa ja tuloslaskelman mukainen tilikauden voitto 262 578,65 euroa. Kuntayhtymän harjoittamastaan toiminnasta saamaa tuloa ei pidetty tuloverolain 21 §:n 4 momentissa tarkoitettuna elinkeinotulona.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu ei merkittävästi muuta oikeustilaa. Verotuskäytännössä kuntayhtymien toimintaa on aiemminkin vain harvoin katsottu elinkeinotoiminnaksi. Ratkaisu kuitenkin osaltaan vahvistaa aiempaa tulkintaa, että kuntayhtymä ei tuloverovelvollinen harjoittaessaan jotain kunnan järjestämisvastuulla olevaa toimintaa. Näin siitä huolimatta, että toiminta on jatkuvaa, suunnitelmallista, laajaa ja voitollista.

Kunnat eivät ole tuloverovelvollisia omalla alueellaan harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta. Kuntayhtymällä ei kuitenkaan ole omaa aluetta, joten se on tuloverovelvollinen kaikesta harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta.  

Lisää aiheesta muualla verkossa:

  • Elinkeinotulon verotus - Elinkeinotulo - Jätehuolto - Jätehuollon kuntayhtymä - Kuntayhtymä - Viranomaistoiminta:
    KHO 24.6.2009/1648
tags