Valtionosuudet - Valtionosuuslaskelmat

Yleistietoa valtionosuuksista 2013

Kuntaliitto on julkaissut kuntien taloussuunnittelun tueksi alustavat laskelmat vuoden 2013 valtionosuusrahoituksesta internet-sivuillaan 15.6.2012. Alustavia laskelmia on päivitetty loppukesän ja syksyn 2012 aikana uusien tietojen päivittyessä. Alustavat päätökset vuoden 2013 valtionosuusrahoituksesta tehtiin joulukuun 2012 lopussa. Päätöksiä on tarkistettu vuoden 2013 aikana mm. elatustuen palautusten, eräiden peruspalvelujen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön osion valtionosuusmuutosten takia. Kaikki muutokset on päivitetty ns. maksatustaulukkoon (29.1.2014).

Kuntaliiton koostamat laskelmat sisältävät tiedot kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta rahoituksesta lopullisina vuodelta 2013 sen mukaisena kuten ne on kunnille maksettu. Kaikki edellä mainitut erät kuuluvat vuoden 2013 valtionosuusrahoituksen kokonaisuuteen ja kirjataan ao. vuoden valtionosuuksiin. Valtionosuuksina ei käsitellä elatustuen palautusta eikä kotikuntakorvausmenoja ja -tuloja.

Valtionosuuslaskenta on toteutettu vuoden 2013 kuntajaolla. Vuoden 2013 alusta toteutui 10 kuntaliitosta, joiden myötä Manner-Suomen kuntamäärä väheni 320 kunnasta 304 kuntaan.
 
Vuoden 2013 kunnan peruspalvelujen valtionosuudessa on otettu huomioon uudet 31.12.2011 tilanteen mukaiset asukasmäärät. Uusia väestömääriä on käytetty sekä ikäryhmittäin että kieliryhmittäin kunnan peruspalvelujen valtion-osuutta laskettaessa.
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on otettu huomioon vuoden 2013 kustannustason muutos (indeksikorotus) 3,0 prosenttia.
 
Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on lisäksi otettu huomioon maaliskuun 2012 kehysriihessä hallituksen tekemä päätös vuoden 2013 kunnan peruspalvelujen valtionosuusrahoitukseen kohdistuvasta 125 milj. euron lisäleikkauksesta. Lisäleikkaus on toteutettu valtionosuusprosenttia alentamalla. Leikkaus alensi kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosenttia 0,51 prosenttiyksiköllä 31,42 prosentista 30,91 prosenttiin. Valtionosuusprosentin alentaminen pienensi valtionosuutta ja samalla kasvatti kunnan omarahoitusosuutta. Kunnan omarahoitusosuuden kasvu on noin 23 euroa asukasta kohden. Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen vaikutus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri.
 
Laskelmissa on otettu huomioon vuoden 2013 kuntien tehtävien laadun ja laajuuden muutosten vaikutus valtionosuusrahoitukseen. Uutena tehtävänä on otettu huomioon laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki), joka on tullut voimaan 1.7.2013. Vanhuspalvelulakiin liittyen kunnan peruspalvelujen valtionosuutta on lisätty 27,3 milj. euroa. Muutos on otettu huomioon kunnan peruspalvelujen valtionosuuden perusteena käytettävissä sosiaalihuollon perushinnoissa ja kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentissa. Kuntien tehtävien laajentumisen myötä valtionosuusprosentti nousi 0,05 prosenttiyksiköllä.
 
Valtionosuusrahoitukseen kohdistuvan 125 milj. euron lisäleikkauksen ja kuntien tehtävien laajuuden muutoksen myötä valtionosuusprosentti muuttui -0,46 prosenttiyksikköä 31,42 prosentista 30,96 prosenttiin vuonna 2013.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisessa valtionosuusrahoituksessa on otettu huomioon hallituksen kehysriihen päätös jäädyttää indeksikorotukset vuoden 2013 osalta.

Valtionosuusprosentit ja kunnan omarahoitusosuudet vuonna 2013: 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) 

  • valtionosuusprosentti 30,96 %
  • kunnan omarahoitusosuus 3 136,92 €/asukas

Ylläpitäjärahoitus (lukiot, ammatillinen, ammattikorkeakoulu) (OKM) 

  • valtionosuusprosentti 41,89 %
  • kunnan omarahoitusosuus 358,84 €/asukas (ennakko 357,44 €).
tags