Kumppanuuspäivä 18.10.2017

Kumppanuudella hyvinvointia ja turvaa

Event information

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
A 3.23
Osoite
Toinen linja 14
Hinta (ilman ALV)
0.00€
Tapahtuman järjestäjä
Maaseutupolitiikan neuvosto, Kuntaliitto ja oikeusministeriö

Kiitos kiinnostuksestasi ja osallistumisestasi Kumppanuuspäivään 18.10.2017!

Päivän antia voit käydä katsomassa Kunta.tv:n sivuilla ja lukemassa Maaseutupolitiikan sivuilta, kuinka Kumppanuuspäivä kannusti rohkeuteen, uusiin ideoihin ja konkretiaan.

 

Partnerskapsdagen sporrade till mod, nya idéer och konkret verksamhet

Partnerskapsdagen 2017 samlade drygt 80 deltagare från hela landet. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen öppnade Partnerskapsdagen och huvudtalare var professor emerita Briitta Koskiaho.

Landsbygdens Bildningsförbund och Företagarna i Finland bidrog i sina anföranden med synvinklar från organisationer och företagare. Under dagen gav också Lapplands förbund, 4H-förbundet, Rådet för brottsförebyggande och Eskola by konkreta exempel på partnerskap och partnerskapets genomslagskraft. Landskapsdirektör Asko Peltola och Kommun-förbundets verkställande direktör Jari Koskinen presenterade partnerskap i framtidens förvaltning. Konferencier under dagen var Marianne Heikkilä, verksamhetsledare för Marttaliitto (i mitten på bilden). 

Inledningsvis erbjöds deltagarna en möjlighet att i auditoriets aula bekanta sig med mottagarna av Justitieministeriets demokratipris samt demokratiutmärkelsen 2017 som delas ut av Finansministeriet inom projektet Öppen förvaltning. År 2017 var temat både för priset och för utmärkelsen partnerskap. Deltagare var bland annat föreningen DaisyLadies som engagerar invandrarkvinnor (på bilden) och exempel på samarbetspartnerskap utgjorde samarbetet mellan ICT-aktörer som vägleder äldre och det interaktiva verksamhetssättet i utvecklingen av närståendevården i Uleåborg.

Partnerskapsdagen ordnades för tredje gången i samarbete med Landsbygdspolitiska rådet, Kommunförbundet och Justitieministeriet.

Partnerskapsdagen 2017 öppnades av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som i sitt anförande framhöll vikten av landskapens partnerskapsarbete.

– De primära uppgifterna i framtidens kommun förutsätter tvärsektoriellt samarbete, poängterade minister Vehviläinen.

Minister Vehviläinen lyfte fram behovet av att stärka förtroendet samt individens roll i förändringen.

– Samarbetet utvecklas till ett partnerskap då förtroendet stärks och intressena och målen i tillräckligt hög grad överens-stämmer, sade minister Vehviläinen och tillade att i ett äkta partnerskap tas alla resurser i bruk.

Partnerskap börjar bli en nödvändighet

Professor emerita Briitta Koskiaho, som var huvudtalare vid partnerskapsdagen, lyfte i sitt anförande fram individuella lösningar i en fragmenterad värld. I dessa lösningar fungerar civilsamhället allt mer som en vägledare som främjar olika frågor.

– Partnerskap börjar bli en nödvändighet, konstaterade Koskiaho och framhöll att ett fördjupat samarbete - partnerskap - förutsätter att marknadstänkandet viker undan.

– Alla kan inte med tvång stöpas i samma form, det vore dagens melodi, underströk Koskiaho och sade sig vara bekym-rad över att organisationsfältet inte klarar av att tillvarata sin potential. Hon uppmanade gamla och nya medborgarorgani-sationer att slå sig samman så att de kunde utnyttjas i så hög grad som möjligt. Professor emerita Koskiaho framhöll också vikten av att frivilliga aktörer får ersättning för sitt arbete.

– Pengarna och nyttan ska vara i balans, påpekade Koskiaho och kritiserade riktlinjerna inom beskattningen - de begrän-sar civilsamhällets aktivitet i en situation där välfärdssamhället är på tillbakagång.

Många former av partnerskap

Partnerskapsverksamhet har möjliggjort vardagstrygghet i Lappland.

– Vardagstrygghet innebär att arbete och utkomst, service och närservice samt delaktighet och gemenskap är i skick, konstaterade Marko Palmgren, projektchef för projektet Vardagstrygghet vid Lapplands förbund.

I verksamhetsmodellen Vardagstrygghet, som baserar sig på partnerskap och nätverksarbete, gör kommunen nödvä-ndigtvis inte allt i egen regi utan möjliggör byaföreningarnas, organisationernas, företagens och kommuninvånarnas verksamhet. Till exempel organisationsbidrag, medborgarbudgetering, utveckling genom upphandling och välfärdssedlar är sådant som också kommunerna, tredje sektorns aktörer och företagen mycket väl kunde engageras i, sade Palmgren.

Projektarbetare Miia Tiilikainen från byn Eskola, som redan för andra gången belönats med titeln Årets by vid Lands-bygdsparlamentet, framhöll vikten av en attitydförändring både på offentligt och privat håll.

– Små aktörer, organisationer och samhälleliga företag uppfattas som amatörer som inte har någon faktisk betydelse, sade Tiilikainen och underströk vikten av att höja nivån på kunnande och kurage i kommunerna.

– En liten och en stor aktör kan tillsammans utgöra mycket goda partner, poängterade Tiilikainen.

Ohjelma

Keskiviikko 18.10.2017 klo 10.15 -13, Kuntatalo, A 3.23

Kahvit alkaen 9.30

Kahvittelun ohessa on mahdollisuus tutustua oikeusministeriön Demokratiapalkinnon sekä valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hankkeen demokratiatunnustuksen 2017 saajiin auditorion aulatiloissa. Vuonna 2017 sekä palkinnon että tunnustuksen teemana oli kumppanuus.

Päivän puheenjohtajana toimii Marianne Heikkilä, toiminnanjohtaja, Marttaliitto

Ohjelma

Tervetuloa Kumppanuuspäiville
Kunta- ja uudistusministeri, Anu Vehviläinen

Kumppanuuden sosiaalipolitiikka
Briitta Koskiaho, professori emerita

Yritykset kumppanuuden osapuolina
Elinkeinoasioiden päällikkö, Susanna Kallama, Suomen Yrittäjät

Järjestönäkökulmaa kumppanuuteen
Toiminnanjohtaja, Paula Yliselä, Maaseudun Sivistysliitto

Tauko

Esimerkkejä kumppanuudesta

 • Maaseudun arjen palveluverkostohanke, Verkostojohtaja, Marko Palmgren, Lapin liitto
 • Nuorten työllistäminen kunnissa, 4H liitto
 • Asukkaat turvallisuuden tunnetta edistämässä, Rikoksentorjuntaneuvosto
 • Kumppanuudella elinvoimainen kylä, Eskolan kylä

Keskustelua, kysymyksiä

Kommenttipuheenvuorot

 • Yhteistyön tiivistäminen uusissa maakunnissa
  Maakuntajohtaja, Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaa
   
 • Kunnat kumppanuuden mahdollistajina
  Toimitusjohtaja Jari Koskinen, Suomen Kuntaliitto

Tilaisuuden järjestää Maaseutupolitiikan neuvosto yhdessä Suomen Kuntaliiton ja oikeusministeriön kanssa

Ilmoittautumiset 10.10.2017 mennessä tämän linkin kautta

Tilaisuutta voi seurata kunta.tv:n toteuttaman suoran lähetyksen kautta.

TERVETULOA!

Tags