Kuntamarkkinat 11.-12.9.2019

Alueet ja yhdyskunnat Kuntamarkkinoilla

Kuntamarkkinat 2019

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtuma kaupunki
Helsinki
Tapahtumapaikka
Kuntatalo
Osoite
Toinen linja 14
Hinta (ilman ALV)
0.00€
Tapahtuman järjestäjä
Kuntaliitto

Tälle sivulle kootaan Kuntamarkkinoilla esitettyä Alueet ja yhdyskunnat -yksikön materiaalia.

Lisää materiaalia Kuntamarkkinoiden 2019 aineistoa -sivulla.

 

 

Keskiviikko 11.9.2109

Valtakunnallisia sisäilmahankkeita ja niiden tuloksia

 • Terveet Tilat 2028 toimintamalli, neuvotteleva virkamies, Vesa Pekkola, STM & Terveet tilat 2028 –ohjelman sihteeristö
 • Miten Kansallinen sisäilma ja terveys 2018-2028 -ohjelma on käynnistynyt?
 • Sisäilmaan liitetyn oireilun yleisyys Suomessa, professori Juha Pekkanen, Helsingin Yliopisto

 

Kuntien sosiaalisesti kestävä kehitys YK:n tavoitteiden valossa

YK:n Agenda 2030 -tavoitteet ovat kestävän kehityksen maailmanlaajuisia tavoitteita vuosille 2016-2030. Kestävän kehityksellä tarkoitetaan ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä.  Päävastuu 17 erilaisen tavoitteen toteuttamisesta on valtioilla. Monet kestävän kehityksen kannalta keskeiset ratkaisut tehdään myös paikallistasolla. Tule keskustelemaan mitä sosiaalisen kestävyyden tavoitteiden toteuttaminen tarkoittaa kunnan toiminnassa.

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Ilmasto muuttuu ja muutoksen on varauduttava yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Kunnissa varautuminen koskee asukkaiden ja yritysten käytännön arkea, sen sujuvuutta ja häiriöttämyyttä. Osa toimenpiteistä, kuten kaavoitus ja puistopuiden valinta, edellyttää suunnittelujänteen ulottamista pitkälle tulevaisuuteen, osa taas käytänteiden jatkuvaa kehittämistä vaikkapa poikkeuksellisten sääilmiöiden varalta. Tule kuulemaan esimerkkejä kuntien varautumisesta ilmastonmuutokseen.

SisäNyt - Sisäilma-asioiden tilanne kunnissa?

 • Kuntaliiton sisäilmakyselyn tuloksia
 • Sisäilman laatu ja siihen liittyvä oireilu työpaikoilla
 • Kuntien sisäilmaverkoston kuulumisia

 

Ilmastojohtaminen kunnan arjessa

Kaupunkien ilmasto-ohjelmat viitoittavat tietä hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Kuutoskaupunkien, HSY:n, SYKEn ja ympäristöministeriön KILTOVA-hankkeessa on verrattu kuuden kaupungin ohjelmia ja selvitetty mitä menetelmiä löytyy niiden vaikutusarviointiin. Kasvihuonekaasujen arviointi on päivänselvää - entä talous-, työllisyys- sosiaalisten ja luontovaikutusten arviointi? Onko mahdollista kehittää työkalu, jolla voi arvioida jokaisen toimenpiteen kaikki erilaiset vaikutukset?

 Ketterää kaavoitusta ja parempaa rakentamista

Rakennetulla ympäristöllä on keskeinen merkitys kunnan elinvoiman, kuntalaisten hyvinvoinnin ja kuntatalouden kannalta. Pienoisseminaarissa ympäristöministeriön, kuntakentän ja yksityisen sektorin edustajat valottavat vireillä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Millainen on tulevaisuuden suunnittelu- ja lupajärjestelmä? Miten eri tehtävät olisi hyvä järjestää? Entä miten toimintatapoja kehittämällä voidaan edistää yhteistyötä, prosessien sujuvuutta ja hankkeiden toteutuskelpoisuutta?

 

 

Innovaatioiden edistäminen osana kuntien elinvoimatyötä

Seminaari on suunnattu kuntien ja kaupunkien johdolle sekä elinkeinotoimen ja kehittämisyhtiöiden asiantuntijoille. Seminaarin tarkoituksena on tutustua kuntien toimintaan yritysten innovaatiotoiminnan edistämiseksi ja kuulla uuden hallituksen toimenpiteistä aihekenttään liittyen. Taustana aiheen käsittelylle toimii Kuntaliiton elinvoimaverkoston työhön liittyvä selvitys aiheeseen liittyen, jota syvennetään Kuopion ja Hämeenlinnan esimerkkien ja työ- ja elinkeinoministeriön puheenvuoron kautta.

Vuoden kiertotalouskunta 2019

Kuntaliitto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Sitra haastoivat kaikki Suomen kunnat kisaamaan vuoden kiertotalouskunnan tittelistä. Tule kuulemaan mikä kunta on kiertotalouden ykkönen vuonna 2019! Kunnat ovat keskeisiä toimijoita siirryttäessä kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa. Kunnissa tehdään monia päätöksiä, joilla on vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön ja ilmastopäästöihin. Kiertotalous tarjoaa kunnille myös uuden tavan toimia. Kunnat voivat tarjota asukkailleen palveluita ja hyvinvointia kestävällä tavalla.

MUUTOSTUKIKLINIKKA: Sote-muutosjohtaminen henkilöstön ja talouden ristipaineessa

Kuntien ja sote-kuntayhtymien talouden ja tuottavuuden paineet kohdistuvat henkilöstöön,  joka puolestaan kamppailee työntekijöiden ja sijaisten puutteesta.  Mitä tehdä, kun talous sakkaa ja työntekijöitä ei ole riittävästi?

MUUTOSTUKIKLINIKKA: Kuntayhtymien omistajaohjaus

 • Kuntayhtymän omistajaohjauksen välineet,  lakiasiain johtaja Juha Myllymäki, Kuntaliitto
 • Kokemuksia kunnan näkökulmasta, case Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Annika Kokko, Hyvinkään kaupunki
 • Kokemuksia kuntayhtymän näkökulmasta, case Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, hallintojohtaja Lauri Tanner, HUS

 

 

 

Torstai 12.9.2109

Digi pienissä kunnissa ja maaseudulla                       

Keskustelua maaseudun digitalisaatiosta: Mikä on digitaalisten palvelujen tilanne ja käytettävyys tällä hetkellä? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia on tunnistettu? Mikä merkitys digitalisaatiolla on kunnille ja kuntalaisille?

Laajakaistayhteydet maaseudulla - keskustelua vaihtoehdoista

Miten toteutetaan onnistunut valokuituhanke? Maaseudun INFRA -verkoston laajakaistaselvitys on koonnut hyviä käytäntöjä
investointihankkeista. Paneelissa keskustellaan selvityksen esille nostamista kysymyksistä.

 

Turvallisuus ja varautuminen - mitä kunnilta odotetaan?

Turvallisuusympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Uusia uhkia nousee ja Suomen ulkoinen sekä sisäinen turvallisuus ovat linkittyneet vahvasti yhteen. Samalla on entistä enemmän tiedostettu paikallistason rooli ja merkitys turvallisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä häiriötilanteisiin varautumisessa.

Työn murros - nuorten uudet polut työhön ja yrittäjyyteen maaseudulla

Miten yritysten ja oppilaitosten kumppanuus tuo kilpailuetua yrityksille ja polkuja työhön nuorille? Miten paikkariippumattomat verkkotyöpajat tarjoavat nuorille palveluita maaseudulla? Esimerkkejä tulevaisuuden toimintamalleista ja ratkaisuista.

Miten kuntien kuljetukset liikuttavat?

Lähes kaikki kunnat ovat osallistuneet joukkoliikenteen järjestämiseen tai tukemiseen jollakin tavalla, vaikka avoin joukkoliikenne ei ole kuntien lakisääteinen tehtävä. Isot kaupunkiseudut panostavat joukkoliikenteeseen merkittävästi. Kuntien lakisääteisiä tehtäviä henkilökuljetuksissa ovat perusopetuslain mukaiset koululaiskuljetukset sekä vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaiset kuljetukset. Mikä on kuljetuspalvelujen tilanne tällä hetkellä ja mihin suuntaan ollaan menossa?

Iso loikka liikenteen valtakunnallisessa suunnittelussa

 • Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja kuntien osallistuminen
 • Kuopion kaupunki: Itäisen Suomen keskuskaupunkien odotukset
 • Laitilan kaupunki: Seutukaupunkien odotukset suunnitelmalle

 

 

 

Direktiiveillä kuntiin latauspisteitä ja uusia käyttövoimia

Mitä puhtaiden ajoneuvojen direktiivi vaatii auto- ja kuljetushankinnoilta? Löytyykö markkinoilta kaasu- ja sähköautoja ja mihin hintaan? Onko jokaiseen kuntaan pakko rakentaa latauspisteitä?

Hulevesien hallinnan käytännöt kunnissa

Kuntaliitto kyseli keväällä 2019 kunnilta maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain hulevesisäännösten toimeenpanosta, hulevesien hallinnan organisoinnista, maksuista ja MRL:n muutostarpeista.

Jätelain uudistus

Onko mitään niin muuttuvaa kuin jätelaki? Tule kuulemaan, miten EU:n haastavat kierrätystavoitteet on suunniteltu istutettavan Suomen jätelainsäädäntöön ja mitä kunnan tulee tehdä. Muuttuuko asukkaan arki lähivuosina? Kuinka saada kaikki lajittelemaan? 

Turvallisuutta ja varautumista maaseudulla

Mikä on paikallistason rooli ja merkitys turvallisuuden ylläpitämisessä ja edistämisessä? Miten tämä korostuu häiriötilanteisiin varautumisessa maaseudun kunnissa ja kylissä? Tule kuulemaan ja keskustelemaan yhteisöllisestä turvallisuussuunnittelusta ja sen asukkaiden kokonaisturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä!

Tagit