Lapsen pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyn selvittäminen -tallenne

Tapahtuman tiedot

Aloituspäivämäärä
Päättymispäivä
Tapahtumatyyppi
Kurssi
Tapahtuma kaupunki
tallenne, FCG verkkokauppa
Tapahtumapaikka
tallenne, katso heti
Osoite
Unknown
Hinta (ilman ALV)
150.00€
Tapahtuman järjestäjä
FCG Finnish Consulting Group

Joka vuosi tuhansia lapseen kohdistuvia rikoksia jää selvittämättä, koska peruspalveluiden työntekijät eivät tunne lastensuojelulain velvoitteita ja tieto ei kulje viranomaisten välillä.

Tämä työyhteisöille suunniteltu tehokas koulutuspaketti ohjeistaa:

• Kuinka lapsen pahoinpitely- ja seksuaalirikosepäilyt tulisi selvittää
• Mitä ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa ja mihin se velvoittaa
• Kuinka rikosprosessi etenee ilmoituksen jälkeen
• Mitä lapsen oikeuspsykologiseen kuulemiseen kuuluu
• Kuinka lapsi kohdataan arjessa ja selvitysprosessin aikana

Kouluttajina toimivat lastensuojelun erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen, rikostutkintaan erikoistunut varatuomari Pia Holm, oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman sekä erityistason perhepsykoterapeutti ja psykiatrinen erikoissairaanhoitaja Outi Abrahamsson.

Koulutusta suositellaan kaikille ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluville (ks. listaus alla).

--------
Oletko ilmoitusvelvollinen?

Ilmoitusvelvollisuudesta säädetään Lastensuojelulaissa
25 § (12.2.2010/88): Ilmoitusvelvollisuus

Jonkin seuraavista tahoista palveluksessa tai luottamustoimessa oleva, vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä:

1) sosiaali- ja terveydenhuolto tai lasten päivähoito;
2) opetustoimi;
3) nuorisotoimi;
4) poliisitoimi;
5) Rikosseuraamuslaitos;
6) palo- ja pelastustoimi;
7) sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja;
8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjä;
9) seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta;
10) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä tarkoitettu vastaanottokeskus tai järjestelykeskus;
11) hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö;
12) koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa harjoittava yksikkö;
13) Tulli;
14) rajavartiolaitos;
15) ulosottoviranomainen;
16) Kansaneläkelaitos.