Tasa-arvo

Lainsäädäntö

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuuslait koskettavat kunnan koko toimintaa: hallintoa ja päätöksentekoa, kuntalaisia ja heidän palvelujaan sekä kuntaa työnantajana. Lisäksi Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvasta ja perheväkivallan ehkäisemisestä toteutuu hyvin paljon kunnissa.

Kuntien velvollisuudesta edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa säädetään lailla naisten ja miesten tasa-arvosta. Tasa-arvon edistäminen sisältyy myös moniin kuntien palveluja koskeviin erityislakeihin ja ohjaukseen kuten opetusta koskevaan lainsäädäntöön. Suomen tasa-arvolainsäädäntöön vaikuttavat kansainväliset sopimukset ja EU:n lainsäädäntö. Suomi on sitoutunut YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen (1979, CEDAW) ja Pekingin julistukseen ja toimintaohjelmaan (1995). EU:n tasa-arvopolitiikka ohjaa kuntia muun muassa rakennepolitiikan toteuttamisessa.

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta/Finlex 609

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta (609/1986) koskettaa kunnan koko toimintaa: hallintoa ja päätöksentekoa, kuntalaisia ja heidän palvelujaan sekä kuntaa työnantajana. Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tasa-arvolain sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto ja edistämisvelvoite koskevat myös sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisuun koskevaa syrjintää. Tasa-arvolakiin sisältyy myös tasa-arvon edistäminen koulutuksessa ja opetuksessa.

Keskeisimmät kuntia koskevat tasa-arvolain säädökset syrjintäsäädösten lisäksi ovat:

  • viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti 
  • sukupuolikiintiöt julkisen hallinnon ja julkistaa valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanoissa
  • tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja opetuksessa sekä oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu
  • tasa-arvo tavaroiden ja palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa.
  • työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa ja henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnittelu

Työnantajan on edistettävä tasa-arvoa/KT kuntatyönajatajat 2015

Tasa-arvolaissa on otettu huomioon, että tasa-arvon lisäämiseksi voidaan tarvita erityistoimia, jotka on suunnattu pelkästään miehille tai naisille. 

 

Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy

Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvasta ja perheväkivallan ehkäisemisestä toteutuu hyvin paljon kunnissa ja alueilla. Suomi on ratifioinut sopimuksen 1.8.2015 osaksi lainsäädäntöä. 

Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta/Finlex 53/2015

 

Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa kuntia edistämään yhdenvertaisuutta ja ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassa, viranomaisina, palvelujen tarjoajina, koulutuksen järjestäjinä ja työnantajina. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäisy koskee koko kuntakonsernia - kuntaa, kuntayhtymiä ja myös kunnan yhtiöitä.

Yhdenvertaisuuslakia voidaan tasa-arvolain lisäksi soveltaa tilanteisiin, joissa on kysymys paitsi sukupuoleen perustuvasta myös yhdenvertaisuuslaissa kiellettävästä syrjinnästä, moniperusteisesta syrjinnästä.

Yhdenvertaisuuslaki Finlex 1325/2014

Uusi yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolain osittaisuudistus Kuntaliiton yleiskirje 7/2015

 

tags