Tiedote, 

Kuntaliitto esittää kokeiluja kuntalakiin

(Kuntaliitto tiedottaa 21.8.2014) Kuntaliitto ehdottaa, että uuteen kuntalakiin otettaisiin säännökset kuntien kokeilutoiminnasta. Yleinen kokeilusäännös antaisi mahdollisuuden reagoida nopeasti paikalliseen kehittämiseen ja toimintatapojen uudistamiseen.

Kuntaliiton hallitus hyväksyi torstaina liiton lausunnon kuntalakiesityksestä. Lain on tarkoitus tulla voimaan pääosin jo ensi vuoden alusta.

Vasta lausuntokierrokselle lähtenyt lakiesitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan. Molempien lakihankkeiden jatkovalmistelussa on huolehdittava, ettei lakeihin jää ristiriitoja.

Kuntaliitolla on ollut laaja edustus kuntalain kokonaisuudistuksessa, joten kuntakentän näkemykset ovat välittyneet lain valmisteluun ja on otettu hyvin huomioon. Kuntaliitto on tyytyväinen lakiesityksen sisältöön ja huomautukset koskevat lähinnä joitakin yksityiskohtia. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että uusi laki on nykyisen lain tapaan mahdollistava ja antaa kunnille mahdollisuuden organisoida toimintaansa paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Kuntalaisten osallistumista tuetaan

Kuntavaalien siirto keväälle on iso muutos kunnallishallinnon toiminnassa ja rytmityksessä. Kuntaliitto kannattaa muutosta, joka antaa uudelle valtuustolle paremmat mahdollisuudet vaikuttaa seuraavan vuoden talousarvioon.

Demokratiassa erityisen tärkeää on kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien suora osallistuminen ja vaikuttaminen. Osallistumisen edistäminen on yksi kunnan strategisista tavoitteista, jossa valtuustolla on vastuu monipuolisten ja vaikuttavien keinojen tarjoamisesta. Kuntia on edelleen kannustettava avoimuuteen, joka on suoran demokratian perusta.

Uusi kuntalaki parantaa luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä. Päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa vahvistetaan ja luottamushenkilön oikeutta saada vapaata työstään luottamustoimen hoitamista varten helpotetaan. Tämä antaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi kunnan poliittiseen johtamiseen.

Jatkovalmistelussa on arvioitava henkilöstön vaalikelpoisuuden tiukentamista kunnanhallituksen puheenjohtajistoon toisaalta kunnanhallituksen työnantaja-aseman perusteella, mutta myös niin, että huomioidaan kuntalaisten tasavertaiset mahdollisuudet osallistua poliittiseen päätöksentekoon.

Kuntaliitto pitää hyvänä, että lakiehdotuksessa korostetaan konserninäkökulmaa erityisesti johtamisessa ja taloudenhoidossa.

Päätöksenteossa sähköisen toimintaympäristön hyödyntäminen on välttämätöntä. Tämä palvelee myös pyrkimystä paperittomiin kokouksiin, jota voidaan pitää pitkän aikavälin tavoitteena jokaisessa kunnassa.

Kuntatalousohjelma turvaamaan rahoitusperiaatetta

Valtion ja kunnan suhteessa kuntatalousohjelma korvaisi nykyisen peruspalveluohjelman ja -budjetin. Kuntaliitto pitää uutta kattavampaa suunnittelujärjestelmää parannuksena aiempaan. Kuntatalousohjelmasta tulisi luoda myös väline, jonka pohjalta voitaisiin arvioida kuntien tehtäviä ja niiden rahoituksen tasapainoa ja varmistaa perustuslaissa turvatun rahoitusperiaatteen toteutuminen.

Kuntaliitto esittää, että tarkastuslautakunnan nimi muutettaisiin arviointilautakunnaksi, mikä paremmin kuvaisi lautakunnan roolia hallinnon ja talouden tarkastuksen kokonaisuudessa.

EU-sääntely on tullut osaksi kuntien toimintaa. Kuntalain säännöksillä pyritään turvaamaan tasapuolinen kilpailu julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Kuntaliitto pitää tärkeänä, ettei kansallisella sääntelyllä tuoda kuntien toimintaan EU-sääntelyä pidemmälle meneviä rajoituksia.

 

Lisätietoja:
Lakiasiain johtaja Arto Sulonen, 0400 850 232
Johtava lakimies Heikki Harjula, 050 667 35

Tagit