Tiedote, 

Uusi kuntalaki lisää päätöksenteon läpinäkyvyyttä

Kuntapäättäjien kerrottava aiempaa tarkemmin sidonnaisuuksistaan

(Kuntaliitto tiedottaa 3.6.2014) Kuntien vastuullisilla paikoilla olevat luottamushenkilöt joutuvat ilmoittamaan sidonnaisuuksistaan nykyistä tarkemmin, jos uusi kuntalaki hyväksytään esitetyssä muodossaan. Sidonnaisuuksista muodostetaan erilliset sidonnaisuusrekisterit osana kuntahallinnon läpinäkyvyyden ja avoimuuden lisäämistä.

 

Ilmoitusvelvollisuus koskisi kunnanhallituksen jäseniä, valtuuston puheenjohtajistoa, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kaavoitusasioita hoitavan toimielimen jäseniä. Valtuuston päätöksellä ilmoitusvelvollisuutta voidaan laajentaa koskemaan myös nimetyn toimielimen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajaa ja esittelijää.

Näiden henkilöiden tulisi ilmoittaa johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, mutta myös kaikista muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

– Ilmoitusvelvollisuuden laajuudesta on keskusteltu runsaasti lakia valmisteltaessa. Ehdotetussa rajauksessa on yritetty löytää tasapaino tiedontarpeen, tietosuojan ja hallinnollisen taakan välillä, lakiasian johtaja Arto Sulonen Kuntaliitosta toteaa.

Samaan päämäärään tähtäävät lakiluonnoksen pykälät, joissa kuntia velvoitetaan ilmoittamaan tilinpäätöksissään luottamushenkilöiden palkkioista ja valtuustoryhmien tuista.

– Kuntalaisten osallistuminen ja luottamus päätöksentekoon on heikentynyt. Avoimet ja läpinäkyvät toimintatavat edistävät luottamuksen vahvistumista. Tätä kautta kuntalaiset toivottavasti kiinnostuvat enemmän kunnan yhteisistä asioista, erityisasiantuntija Sini Sallinen sanoo.

Kuntalain kokonaisuudistus on ollut käynnissä kahden vuoden ajan ja esitys uudesta kuntalaista on lähtenyt kuntiin lausuntokierrokselle. Kuntalain uusista pykälistä keskusteltiin Kuntatalolla tiistaina 3. kesäkuuta järjestetyssä seminaarissa, johon osallistui 150 päättäjää.

Kunnan poliittinen johtaminen vahvistuu

Lakiehdotuksella vahvistettaisiin poliittista johtamista sekä selkeytettäisiin poliittisen johdon ja virkamiesjohdon työnjakoa. Lisäksi kunnan hallintoa, taloutta ja toimintaa tulisi johtaa konserninäkökulmasta käsin.

– Kunnan valtuusto on aiempaa korostetummin koko kunnan strateginen johtaja. Kunnassa voisi olla päätoimisia luottamushenkilöitä, joilla olisi oikeus saada virka- tai työvapaata luottamustoimen ajaksi. Päätoimisen luottamustoimen vastaanottaminen helpottuu, mikä vahvistaa poliittista johtamista, johtava lakimies Heikki Harjula kuvaa lain sisältöä.

Kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan välinen työnjako ja muut johtamisen edellytykset tulisi kirjata johtajasopimukseen, joka olisi kaikissa kunnissa pakollinen.

Sähköistä päätöksentekoa lisätään

Perinteisten kokousten lisäksi kunnassa voidaan ottaa käyttöön sähköisiä kokouksia, jolloin kokous pidetään näkö- ja ääniyhteyden kautta sähköisessä toimintaympäristössä.

Julkisia kokouksia lukuun ottamatta päätöksiä voitaisiin tehdä myös sähköisesti ilman asian käsittelyä varsinaisessa kokouksessa.

Kuntalakiluonnoksessa on myös otettu huomioon kilpailu- ja valtiontukisäännösten hallinnolle asettamat vaatimukset.

Lisätietoja:
lakiasiain johtaja Arto Sulonen, p. 0400 850 232
johtava lakimies Heikki Harjula, p. 050 667 35
erityisasiantuntija Sini Sallinen, p. 050 464 5662

Tagit