Tiedote, 

Sosiaaliset kriteerit mukaan julkisiin hankintoihin

(Kuntaliitto ja TEM tiedottavat 11.9.2014) Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto rohkaisevat yhteisellä kirjeellä kuntia huomioimaan hankintatoimessaan työllisyyteen, työoloihin ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen liittyviä tekijöitä. Hankintalaki ei siis ole rajoite, vaan se antaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia.

Laki julkisista hankinnoista on mahdollistanut sosiaalisten näkökulmien huomioimisen julkisissa hankinnoissa vuodesta 2007 alkaen. Vaikka sosiaalisten kriteerien käyttö on ollut vielä melko heikosti tunnettu ja hyödynnetty työkalu, löytyy hyviä ja rohkaisevia kokemuksia niiden käytöstä kuitenkin jo eri puolilta Suomea.

- Sosiaalisten näkökulmien huomioimisella voidaan luoda laajasti palvelua, työtä ja hyvinvointia. Julkisilla hankinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä valitsemalla sellaisia palveluntuottajia ja tavaroita, joilla on suotuisa yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vaikutus, muistuttaa työministeri Lauri Ihalainen.

Hankintaosaaminen ja sosiaalisten näkökumien käyttö on lisääntymässä. Julkisten hankintojen merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Kuntasektorin tekemillä hankinnoilla ja niiden kohdentumisella on suuria vaikutuksia alueen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja työllisyyteen. Työllisyyden lisääminen ja työmahdollisuuksien avaaminen tukee tasapainoista, elinvoimaista ja kestävää yhteiskuntarakennetta.

- Kuntien kasvava vastuu vaikeammin työllistyvien työllistymistä edistävien palveluiden järjestämisestä vaatii uusien työkalujen käyttöönottoa. Sosiaalisten kriteerien käytöllä voi olla suuri ohjaava vaikutus työpaikkojen syntymisessä niin pitkäaikaistyöttömille, nuorille, ikääntyneille, osatyökykyisille kuin vammaisillekin työntekijöille, toteaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Sosiaalisten kriteerien käyttöönotolla hankinnoissa on mahdollista tukea pitkään työmarkkinoilta poissaolleiden työllistymistä, avata nuorille uusia ovia työelämään ja vähentää kuntien työttömyyteen liittyviä kustannuksia, kuten toimeentulotukea. Sosiaalisten kriteerien käytön vaikutukset voivat olla tuntuvia kunnallisessa sosiaali- ja työllisyyspolitiikassa.

Jo ilahduttavan monessa kunnassa kuten esimerkiksi Espoossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa ja Tampereella on edetty yksittäisistä sosiaalisten kriteerien kokeiluista hankinnoissa kohti poliittisen tahtotilan kirjaamista toimintastrategioihin ja sitä kautta sosiaalisten kiriteerien käyttö on jo osa hankintaprosessia.

Lisätiedot:

valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori, TEM, puh. 029 506 0008

työllisyyspoliittinen kuntakokeilu, pääsihteeri Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto, puh. 050 3814 096

Tagit