Tiedote, 

Kuntaliiton hallitus:

Sote-järjestämislain valmisteluun tarvitaan tarkennuksia

​(Kuntaliitto tiedottaa 16.10.2014) Kuntaliitto odottaa lukuisia täsmennyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen tulevassa viiden sote-alueen mallissa. Liiton hallitus antoi lausuntonsa hallituksen esityksestä torstaina. Jatkovalmistelussa on varmistettava, että laki toteuttaa uudistuksen tavoitteet: peruspalvelujen vahvistaminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen saumaton yhteistyö, perus- ja erityistason välinen toimivuus sekä palvelujen vaikuttavuus ja tehokas tuottaminen.

Kuntaliitto esittää harkittavaksi sote-alueelle poliittisesti edustavaa hallintoneuvosto-tyyppistä elintä laajan yhtymäkokouksen ja suppean hallituksen väliin. Kaikkien alueen kuntien ja poliittisen edustavuuden yhdistäminen yhtymäkokouksessa olisi vaikeata.

Esitysluonnoksen mukaan sosiaali- ja terveysalueella sekä tuottamisvastuussa olevalla kunnalla tai kuntayhtymällä on oltava riittävät voimavarat lain edellyttämien tehtävien hoitamiseen. Kuntaliitto edellyttää, että tätä täsmennetään viittauksella kuntatalousohjelmaan ja sote-kustannusten hallintajärjestelmään, joilla sovitetaan yhteen kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden rahoitus.

Kuntaliitto vaatii, että kuntien maksuosuuksien määräytymisperusteista säädetään esitettyä yksityiskohtaisemmin. Rahoitusjärjestelmän tulisi olla pitkällä aikavälillä ennakoitavissa ja erityyppisiä kuntia oikeudenmukaisesti kohteleva.

Sote-uudistuksen on noudatettava julkisten palvelujen rahoitusperiaatetta, ja kunnille on turvattava taloudelliset edellytykset suoriutua niistä tehtävistä, joita niille säädetään.

Sote-alueen rahoitusjärjestelmän muutokselle liitto esittää viiden vuoden 
siirtymäaikaa.

Kuntaliitto pitää välttämättömänä asiaan liittyvien perustuslaillisten kysymysten selvittämistä. Kuntien itsehallinnon suojan sisältämän kansanvaltaisuusperiaatteen kannalta on ongelmallista päätösvallan siirtyminen kuntalaisten valitsemilta valtuustoilta kuntien yhteistoiminnan piiriin.

Esityksen mukaan sote-alue päättäisi muun muassa tuotantovastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät, niiden tehtävät sekä niiden rahoituksen. Tämä olisi ristiriidassa sen kanssa, että perustuslain mukaan kunnille annettavista tehtävistä tulee säätää lailla. 

Kuntaliitto korostaa, että erityistä huomiota tulee kiinnittää sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kunnan muiden toimialojen väliseen yhteistyöhön. Kunnille tulee vastuu hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta. Yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen, työllistymistä edistävien yhteispalvelujen sekä opetus-, koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen kesken on ensiarvoista.

Sote-alueen roolin tulee olla strateginen. Tuotantotapoihin liittyvät operatiiviset ratkaisut tulee voida tehdä tuotantoalueella, jotta alueelliset erot ja muiden toimialojen työ voidaan ottaa huomioon. Tuotantovastuussa olevan kunnan tai kuntayhtymän tulee myös voida päättää palvelujen hankinnasta ja palvelusetelin käytöstä sote-alueen asettamissa raameissa.

Kuntaliitto pitää tärkeänä paikallista elinvoimaa, joka luo edellytykset parhaalla tavalla tuottaa palvelut paikallisten tarpeiden mukaan.

Lisätietoja:
Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja, 040 3345813
Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, 050 596 9866
Juha Myllymäki, johtava lakimies, 050 648 94

 

Lisää aiheesta

Tagit