Toiminnallinen tasa-arvo

Toiminnallinen tasa-arvo tarkoittaa kunnan tarjoamien palvelujen, päätöksenteon ja muun toiminnan tasa-arvoa. 

Kunnat ovat lähellä kansalaisia ja voivat suoraan vaikuttaa siihen, että tasa-arvo näkyy ihmisten arkipäivässä. Tasa-arvon edistämisessä on tärkeää yhtäläisten mahdollisuuksien turvaaminen. Eri-ikäisten naisten ja miesten, tyttöjen ja poikien näkökulmien ja tarpeiden huomioon ottamisella voidaan vaikuttaa palvelujen laatuun ja tehokkuuteen. 

Sukupuolen huomioonottaminen myös alueellisen, taloudellisen ja sosiaalisen aseman kannalta tuo uusia näkökulmia ja innovaatioita kuntien palveluihin.

Tasa-arvon näkökulma palveluissa korostaa palvelujen käyttäjien ja asiakkaiden tuntemuksen lisäämistä. Kun palvelujen käyttäjiä tarkastellaan myös sukupuolen perusteella, parannetaan päätöksenteon tietopohjaa.

Tasa-arvon edistäminen ja huomioon ottaminen ei ole irrallinen tavoite, vaan sen tulisi olla luonteva osa valmistelua, päätöksentekoa ja palveluja. Joissakin kunnissa sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon mm. toiminnan ja talouden suunnittelussa ja mm. liikuntapalveluissa.

Moninkertaisen syrjinnän välttämiseksi sukupuoli on otettava huomioon eri vähemmistöryhmien yhdenvertaisuuden edistämisessä.

Keskeinen toiminnallisen tasa-arvon edistämisen väline on sukupuolivaikutusten arviointi SUVA.

Eurooppalainen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirja on hyvä väline toiminnallisen tasa-arvon edistämisessä, valtavirtaistamisessa.