Tulevaisuuden ennakointi

Kuntien ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuu paljon, jo pelkästään yhden valtuustokauden aikana. On jokseenkin turha odotella sellaista hetkeä, että olisi tyyntä ja kaikki tarvittavat uudistukset olisi tehty. Ulkoisen toimintaympäristön muutoksiin ei voida itse vaikuttaa. Joskus muutos voi aiheuttaa koviakin haasteita kunnalle, mutta toisaalta niistä voi saada rakentavalla asenteella uutta tuulta purjeisiin. Siksi turbulenssin tilan hyväksyminen edesauttaa ulkoisiin muutoksiin sopeutumista ja niiden ennakoimista.

Miten kunta-alan organisaatiot voivat tehdä pitkäjänteistä suunnittelua suurten muutosten keskellä oikeiden linjausten tekemiseksi? Tulevaisuuden tutkimuksen yksi peruslähtökohta on se, että tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. Kunta-alan organisaatioiden tulee pyrkiä ennakoimaan muutoksia, koska ainoastaan sitä kautta on mahdollista varautua erilaisiin kehityskulkuihin. Ei siis riitä, että pyrimme vain sopeutumaan muutoksiin passiivisesti. On seurattava aktiivisesti pelikenttää ja suhteuttaa omaa strategiaa siihen nähden.

Ennakointi on yhteinen nimitys hyvin suurelle määrälle tulevaisuuteen luotaavia toimenpiteitä, joiden tavoitteena on tunnistaa mahdollisimman aikaisin olennaiset muutokset ja niiden heikot signaalit toimintaympäristössä sekä hahmottaa vaihto-ehtoisia tulevaisuuden kehityspolkuja. Aikaperspektiivi vaihtelee lyhyen aikavälin ennusteista jopa vuosikymmenenkin päähän ulottuviin vaihtoehtoisiin skenaarioihin. Tavoitteena on tarjota perusteltuja näkemyksiä tulevaisuudesta ja sen eri kehitysvaihtoehdoista. Näin pyritään parantamaan päätösten tietopohjaa,
päätöksentekoa ja ”hallitsemaan” muutosta.

Ennakointi osana strategiatyötä

Ensimmäinen askel ennakoivaan strategiatyöhön on melko yksinkertainen: terve ennakkoluulottomuus ja herkkyys uusia ja outojakin asioita ja ilmiöitä kohtaan. Ennakoinnissa on käytössä monenlaisia tulevaisuuden tutkimuksen käytäntöjä ja termejä, joita voidaan käyttää kuntien strategiatyössä hyväksi.

Ennakoivassa strategiatyössä käytetään toimintaympäristöä ja sen muutoksia hyödyksi ja korostetaan niiden avulla kunnan vahvuuksia. Reagoimalla jo käsillä oleviin ongelmiin viime tingassa tai usein jopa liian myöhään ei ole ennakoivaa strategista kunnan johtamista, eikä liioin johda menestykseen. On tärkeää katsoa ja ymmärtää tätä hetkeä kiikaroiden samanaikaisesti myös tulevaisuuteen.

Ennakointi kytketään kuntien päätöksentekoon yleensä siinä vaiheessa, kun strategian uudistamista tai päivittämistä ollaan aloittamassa. Ennakoinnissa systemaattisen tiedonkeräämisen ja analysoinnin kohteena ovat organisaation tai or-ganisaatioiden ulkoisen ympäristön muutokset ja niiden taustalla vaikuttavat muutosvoimat. Organisaatiotasolla se myös tarkoittaa sellaisen kulttuurin luomista ja tukemista, joka kannustaa kyseenalaistamiseen, tiedon siirtymiseen ja uusien asioiden esille tuomiseen.