Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Tulojen huomioiminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen suuruuteen vaikuttavat perheen tulot ja perheen koko. Asiakasmaksu määräytyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteissa määrää. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen osalta palvelun käyttäjällä tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa olevaa lasta sekä lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia. Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia. (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 2 §)

Metsätulo 

Metsätulona otetaan huomioon varallisuusverotusta varten määritelty metsän puhdas tuotto, josta vähennetään metsätalouden korot ja 10 prosenttia puhtaan tuoton arvosta. Metsätuloa on alennettava palvelun käyttäjän vaatimuksesta, mikäli tilakohtaisen vuotuisen hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvo on metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antaman lausunnon perusteella vähintään 10 prosenttia alempi kuin metsätulo. Alennus on metsätulon ja hakkuumahdollisuuden nettoraha-arvon erotuksen suuruinen. 

Tulot, joita ei oteta huomioon lasten päivähoitomaksua määrättäessä (laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 11 §).  

 •     lapsilisää

 •     vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta

 •     kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta

 •     asumistukea

 •     tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja

 •     sotilasavustusta

 •     rintamalisää

 •     opintorahaa

 •     aikuiskoulutustukea

 •     opintotuen asumislisää

 •     toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta

 •     Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista   
      annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta

 •     julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta

 •     opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia 
      avustuksia

 •     perhehoidon kustannusten korvauksia

 •     lasten kotihoidon tukea 

Tuloista tehtävät vähennykset

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon 

 •     suoritetut elatusavut

 •     tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset

 •     kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi 
      pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki). 

tags