Tulkintoja ja ohjeita

Vaaralliset jätteet

Ongelmajätteellä tarkoitetaan jätelain mukaan jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Vaarallisella jätteellä tarkoitetaan jätelain mukaan jätettä, joka jolla on palo- tai räjähdysvaarallinen, tartuntavaarallinen, muu terveydelle vaarallinen, ympäristölle vaarallinen tai muu vastaava ominaisuus (vaaraominaisuus).

Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä liitteessä 3 on lueteltu ne ominaisuudet, joiden perusteella jätteet luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi, sekä annettu ominaisuuksien tulkinnassa sovellettavat raja-arvot.

Vaarallisten jätteiden luettelo

Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat jätelajit on nimetty Valtioneuvoston asetuksessa jätteistä liitteessä 4 (179/2012). Kyseinen luettelon mukainen luokitus perustuu EY:n jätteiden ja vaarallisten jätteiden luetteloon.

Tavallisimpia kotitalouksissa syntyviä vaarallisia jätteitä ovat mm. erilaiset liuottimet, maalit, raskasmetalliparistot, loisteputket, kylmälaitteet, TV- ja ATK-näytöt sekä jäteöljy.

Kunnan jätehuoltovelvollisuuden piiriin kuuluu asumisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyneen vaarallisen jätteen hyödyntäminen ja käsittely, jollei kysymys ole kohtuuttomasta määrästä jätettä. Edellä mainittu jäte on toimitettava kunnan järjestämään hyödyntämiseen tai käsittelyyn. Yleensä kuntien jätelaitokset vastaanottavat asumisen vaaralliset jätteet maksutta. On huomattava, että osa asumisen vaarallisista jätteistä kuitenkin kuuluu tuottajavastuun piiriin eikä kunnalliseen jätehuoltoon (erityisesti sähkö- ja elektroniikkaromu SER).

tags
Tuulia Innala

Etunimi
Tuulia
Sukunimi
Innala
erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Kännykkä
+358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka