Kaupungistuminen

Kaupunkien merkitys talouskasvulle

Kaupungit toimivat Suomen kasvun vetureina ja niiden toimilla on keskeinen merkitys talouskasvulle. Koko maan bruttokansantuotteesta jopa 82 prosenttia syntyy kaupunkiseuduilla.  

Vuonna 2019 C23-kaupungit (kaikki yli 50 000 asukkaan kaupungit sekä Kokkola ja Kajaani) käyttivät investointeihin yhteensä yli 2,5 miljardia euroa. Lisäksi C23-kaupunkien konsernit investoivat 6,3 miljardilla eurolla.   

C23-kaupunkien investoinnit ovat 63 prosenttia koko maan kuntien investoinneista. Kuntakonsernien investoinnit puolestaan vastasivat peräti reilua 70 prosenttia koko maan kuntakonsernien investoinneista. 

Talouskasvun ja kaupungistumisen välillä on vahva yhteys. Talouskasvu tuo työpaikkoja, hyvinvointia ja vahvistaa keskusten asemaa. Myös tuottavuuden on todettu kasvavan kaupungin koon mukana, koska tarvittava työvoima, osaaminen ja yritykset ovat lähellä toisiaan.

Kaupungit ovat osaamisen keskittymiä

Noin 80 prosenttia maan työpaikoista sijaitsee C23 kaupunkiseuduilla. Kaupunkiseudut tarjoavat työpaikkoja myös muiden alueiden väestölle.  

Korkeakoulutetuista 84 prosenttia asuu edellä mainituilla kaupunkiseuduilla. Koulutettu väestö ja yritystihentymät yhdessä edistävät innovaatioiden syntymistä ja leviämistä. Tämä puolestaan ruokkii uusien yritysten ja innovaatioiden syntymistä, mikä puolestaan edistää kasvua ja tuottaa lisää hyvinvointia kaupunkiseuduille ja koko maahan. 

Koulutetun väestön tulotaso on keskimääräistä korkeampaa, mikä myös osaltaan näkyy kaupunkien taloudessa ja verokertymässä.  

Verotulot keskittyvät suuriin kaupunkeihin

Kuntien verotulot vuonna 2019 olivat yhteensä 23 miljardia euroa. C23-kaupunkien osuus verotuloista on lähes kaksi kolmasosaa eli 59 prosenttia. Kuuden suurimman kaupungin, eli Helsingin, Tampereen, Turun, Espoon, Vantaan ja Oulun, osuus koko maan verotuloista on 37 prosenttia.  

Suurimmat kaupungit rahoittavat toimintansa pääosin verotuloilla. Etenkin ansiotulo- sekä yhteisöverotuotot ovat korkeita suurimmilla kaupungeilla. Esimerkiksi Helsingin ja Espoon osalta verotulot kattavat yli 90 prosenttia verorahoituksesta. 

C23-kaupunkien välillä verotulojen kattavuudessa on eroja. Keskimäärin C23-kaupunkien verotulot kattavat 80 prosenttia verorahoituksesta. Muiden kuntien verotulojen osuus on 64 prosenttia. 

Lisää aiheesta