Jätehuolto

Kysymyksiä jäteyhtiömallista

Tässä muutamia uuden jätelain tulkintoja eri toimijoiden toimivallasta ja suhteista silloin, kun kunnallinen yhdyskuntajätehuolto on annettu kuntien jäteyhtiön hoidettavaksi. Tarkempaa tietoa yhdyskuntajätehuollon rakenteesta ja peruskäsitteistä löytyy mm. Kuntaliiton nettisivuilta. Jätehuoltomääräysten roolista lisää myöhemmin.

Onko jätelautakunta pakollinen?

Jos kunnat ovat perustaneet yhteisen jäteyhtiön kunnallisen jätehuollon operatiivisiin tehtäviin, yhteinen jätelautakunta on pakollinen.

Jätelautakunnan isäntäkunnasta, jäsenistä ja muista toimintaan liittyvistä asioista sovitaan osakaskuntien valtuustojen hyväksymässä sopimuksessa. Tässä sopimuksessa ei sovita jätteenkuljetusjärjestelmästä, jätteiden käsittelyjärjestelmästä tai jäteyhtiön tehtävistä tms. Isäntäkunta hyväksyy jätelautakuntaa koskevan johtosäännön.

Yhteiseen jätelautakuntaan kootaan kaikki jätehuollon viranomaistehtävät, kuten jätehuoltomääräysten ja jätetaksan hyväksyminen, jätemaksuihin liittyvä päätöksenteko sekä mahdolliset jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset. Päätösvaltaa ei voida jättää osakaskuntaan.

Kuka tilaa yhdyskuntajätehuollon jäteyhtiöltä?

Osakaskunnat ovat tilanneet yhdyskuntajätehuollon kuntien yhteiseltä jäteyhtiöltä, kun ne ovat perustaneet sen ja hyväksyneet yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen. Osakaskunnat ovat tilaajia. Osakaskunnat käyttävät tilaajan puhevaltaa ja omistajaohjausta yhtiökokouksessa (käytännössä jossain määrin myös hallituksen kokouksessa, vaikka se ei juridisesti oikein olekaan omistajaohjauksen paikka). Jätelautakunta ei ole tilaaja eikä käytä omistajaohjausta.

Osakaskunnat ovat siirtäneet vastuun yhdyskuntajätehuollon operatiivisesta järjestämisestä jäteyhtiölle siten kuin yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa on sovittu. Jäteyhtiö päättää operatiivisesta toiminnasta, kuten jätteenkäsittelyjärjestelmien (energiahyödyntämisen, kompostoinnin, mädättämisen tms. ) valinnasta yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen perusteella. Jätelautakunta ei voi muuttaa yhtiöjärjestystä tai osakassopimusta eikä päättää operatiivisesta toiminnasta, kuten jätteenkäsittelyjärjestelmien valinnasta. Yksittäinen osakaskunta ei voi päättää jätteenkäsittelyjärjestelmän valinnasta eikä muuttaa sopimuksia. Osakaskunnat yhdessä, yleensä yksimielisinä voivat muuttaa yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta ja muuttaa jäteyhtiönsä tehtäviä yhdyskuntajätehuollossa.

Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen kuuluu jätelautakunnalle. Siitä ei voi sopia lautakuntasopi-muksessa tai jäteyhtiön osakassopimuksessa. Sitä ei voi jättää osakaskuntaan. Jätteenkuljetusjärjestelmä voi olla erilainen eri kunnissa ja eri alueilla. Myös sekajärjestelmät ovat mahdollisia. Osakaskunnan kannaotto kuljetusjärjestelmään ei sido jätelautakuntaa, mutta se voi ottaa kannanoton ja sen perustelut huomioon jätelain sallimissa puitteissa.

Kuka hyväksyy jätetaksan?

Jätelautakunta hyväksyy jätetaksan. Jätetaksan hyväksymistä varten jätelautakunta tarvitsee jäteyhtiöltä yksityiskohtaista tietoa kustannuksista ja palvelurakenteesta. Käytännössä saattaa olla tarpeen, että jäteyhtiö laatii oman ehdotuksensa jätetaksaksi. Saatujen tietojen perusteella jätelautakunnan alaiset viranhaltijat valmistelevat taksaehdotuksen jätelautakunnan hyväksyttäväksi.

Jätetaksan mukaisten jätemaksujen kertymällä on katettava jäteyhtiön kustannukset kunnallisen lakisääteisen yhdyskuntajätehuollon hoitamisessa. Jätelautakunta voi jätelain sallimissa puitteissa itsenäisesti määritellä maksupolitiikan ja perittävien maksujen nimikkeet, kohteet ja suuruuden, mutta ei voi hyväksyä laillisesti taksaa, jolla ei katettaisi yhtiön toimintaa jätelain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen nojalla. Lisäksi jätemaksuilla pitää kattaa myös jätelautakunnan toiminnasta isäntäkunnalle aiheutuvat kustannukset.

Millaisia jätemaksuja voi olla?

Jätelaissa on nyt uusi säännös perusmaksusta, jolla katetaan sellaisia kustannuksia, joita ei voida suo-raan määritellä jätteen määrän ja laadun perusteella eli esim. ns. ilmaispalveluista aiheutuvat kustannukset (ongelmajätehuolto, hyötyjätehuolto, jäteneuvonta) sekä jätelautakunnan kustannukset.

Muuten jätemaksun perusteena on jätteen määrä ja laatu sekä sen jätehuollosta aiheutuneet kustannukset. Jätemaksunimikkeitä voivat olla esim. tyhjennysmaksu, kuljetusmaksu, käsittelymaksu, vastaanottomaksu, aluekeräyspistemaksu. Lisäksi taksassa voidaan määritellä esim. lisämaksuja hankalasta tyhjennyksestä aiheutuvien lisäkulujen kattamiseksi, esim. jos jäteastia on kaukana paikasta, johon jäteautolla pääsee.

Jätetaksassa on syytä eritellä erikseen ne maksut, jotka peritään kunnan toissijaisen jätehuoltovastuun nojalla yritysjätteen jätehuollosta (ns. perälautajäte). Näiden maksujen kertymällä on syytä kattaa tästä palvelusta aiheutuvat kustannukset, joita ei pidä subventoida varsinaisen yhdyskuntajätehuollon maksujen kertymästä.

Taksaan ei laiteta jäteyhtiön markkinaehtoisesta palvelusta perittäviä maksuja. Niiden osalta jäteyhtiö voi halutessaan hyväksyä oman hinnaston. Markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ei saa subventoida julkisoikeudellisen jätemaksun kertymästä.

Sopimusperusteisen eli kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen mallissa on lisäksi jätteenkuljetusyrittäjän suoraan kiinteistöiltä laskuttama yksityisoikeudellinen kuljetusmaksu tai tyhjennysmaksu. Se ei perustu jätetaksaan vaan kiinteistön ja yrittäjän väliseen sopimukseen. Jätelautakunta ei voi enää määrätä ylintä sovellettavaa yksityisoikeudellista kuljetushintaa tai tyhjennysmaksua kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa.

Kuka määrää jätemaksut?

Jätelautakunta määrää yksittäiset jätemaksut jätetaksan perusteella. Tätä varten jätelautakunta tarvitsee tietoja jäteyhtiöltä ja jätteenkuljetusyrityksiltä sekä asiakasrekisterin. Asiakasrekisteri ja lakisääteinen kuljetusrekisteri voivat olla samassa. Käytännössä saattaa olla tarpeen, että jäteyhtiö laatii oman ehdotuksensa jätemaksujen määräämistä varten, esim. maksuunpanoluettelon tyhjennysmaksuista. Tietojen perusteella jätelautakunnan alaiset viranhaltijat valmistelevat asian päätettäväksi. On yleensä tarkoituksenmukaista delegoida jätemaksuja koskeva päätösvalta jätelautakunnan alaiselle viranhaltijalle.

Sopimusperusteisessa eli kiinteistönhaltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa voidaan jätteen käsittelymaksu periä kuljetusyritykseltä, joka tuo jätteen käsittelyyn. Vaihtoehtoisesti käsittelymaksu voidaan näissä tapauksissa periä kiinteistönhaltijalta kuljetusyrityksen ajolistan perusteella tehdyn maksuunpanoluettelon perusteella. Jätelautakunta päättää perimistavasta esim. taksan hyväksymisen yhteydessä.

Kuka laskuttaa jätemaksut?

Jätemaksut voi laskuttaa jätelautakunnan tai sen alaisen viranhaltijan maksun määräämistä koskevan päätöksen eli esim. ns. maksuunpanoluettelon perusteella myös yksityisoikeudellinen taho, kuten kuntien jäteyhtiö tai yksityinen laskutuspalvelujen tuottaja.

Jätemaksut voidaan määrätä maksettavaksi suoraan jäteyhtiölle jätetaksassa. Näin on käytännössä yleensä tehty.

Tällaisessa järjestelyssä jäteyhtiö tilittää isäntäkunnalle jätelautakunnan kustannuksiin tarvittavan summan sovittavalla tavalla. Sopimusmääräys voi olla lautakuntakuntasopimuksessa. Siitä voitaneen sopia myös erikseen jätelautakunnan, isäntäkunnan ja jäteyhtiön kesken. On myös mahdollista määrätä ja laskuttaa jätelautakunnan kustannusten kattamiseksi perittävä perusmaksu erillisenä muista jätemaksuista niin, että se maksetaan jätelautakunnan/isäntäkunnan tilille.

Tietysti on juridisesti mahdollista järjestää jätemaksujen kulku niinkin, että ne määrätään ja laskutetaan maksettavaksi jätelautakunnan/isäntäkunnan tilille ja niiden kertymästä jätelautakunta/isäntäkunta tilittää jäteyhtiölle sen kustannuksiin tarvittavan summan sovittavalla tavalla.

Erityinen lopputulema asiain selkiinnyttämiseksi:

Kunnat ovat antaneet operatiivisen vastuun yhdyskuntajätehuollosta yhtiölle, joka suunnittelee mitä tekee ja katsoo mitä se maksaa ja jätelautakunta hyväksyy taksan, jonka mukaisilla maksuilla nämä kustannukset katetaan.

tags
Tuulia Innala

Etunimi
Tuulia
Sukunimi
Innala
erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Kännykkä
+358 40 572 2120
Vastuualueet
  • Jätehuolto
  • Vesihuolto
  • Hulevesien hallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka