Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen kunnan päätöksellä

Mitä voidaan rauhoittaa luonnonmuistomerkkinä?

Luonnonsuojelulain (LSL 1096/1996) 23 §:n nojalla puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella.

Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen ja turmelu on kielletty (LSL 23 § 3 mom).

Mikä taho tekee päätöksen rauhoittamisesta?

Muualla kuin valtion maalla päätöksen luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta tekee kunta. Kunnassa päätöstoimivalta on kunnanvaltuustolla, jos päätöstoimivaltaa ei ole siirretty edelleen.

Rauhoituspäätöksen sisältö ja edellytykset

Päätös voidaan tehdä vain maanomistajan hakemuksesta tai suostumuksella. Jos muistomerkki sijaitsee usean kiinteistön alueella, kaikkien kiinteistöjen omistajilta tulee olla suostumus.

Myös muistomerkin sijaintikiinteistön naapureita tulee kuulla, jos rauhoituksella voi olla vaikutusta heidän kiinteistönsä käyttämiseen.

Rauhoituspäätöksessä osoitetaan luonnonmuistomerkin sijainti. Luonnonsuojelulaissa oleva vahingoittamis- ja turmelemiskielto voidaan toistaa päätöksessä. Päätöksessä ei kuitenkaan voida antaa tarkentavia suojelumääräyksiä.  Päätöksessä voidaan antaa ei-sitovaa informaatiota siitä, mitkä toimet voivat turmella tai vahingoittaa luonnonmuistomerkkiä. Välittömien toimien lisäksi välilliset toimet voivat vahingoittaa tai turmella muistomerkkiä. Asia on tapauskohtaisesti harkittava asia. Varsinaista suoja-aluetta ei voitane määrätä muistomerkille, vaan suoja-alue muodostuu vahingoittamis- ja turmelemiskiellon kautta (Suvantola-Similä 2011, s. 123).  Esimerkiksi suurella puulla tosiasiallinen ”suoja-alue” voi olla laajahkokin sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka voivat haitata puun vedensaantia ja siten vahingoittaa puuta.

Selvyyden vuoksi päätökseen liitetään aina luonnonmuistomerkin sijainnin tarkasti osoittava kartta. Päätökseen voi myös olla aiheellista liittää esimerkiksi valokuvia muistomerkistä ja muita mahdollisia selvityksiä.

Päätöksessä tulee olla myös seuraavat tiedot:

  • Kohteen nimi
  • Sijaintikunta
  • Kohteen tyyppi käyttäen seuraavaa luokittelua: puu, puuryhmä, siirtolohkare, luola, hiidenkirnu, geologinen kohde, kasvilajin esiintymä, muu kohde. Jos kyse on puusta tai puuryhmästä, niin myös maininta puulajista/-lajeista.
  • Maanomistaja-tieto (kenen maalla kohde sijaitsee) käyttäen seuraavaa luokittelua: kunta, yksityinen, yritys tai muu yhteisö

Kunnan viranomaisen LSL 26 §:n nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään (LSL 61 § 2 mom). Kunnan päätökseen on siten liitettävä hallintovalitusosoitus alueelliseen hallinto-oikeuteen.

Päätös annetaan todisteellisesti tiedoksi maanomistajalle ja tarvittaessa myös muistomerkin sijaintikiinteistön naapureille.

Päätöksestä ei peritä maksua, vaikka rauhoitus tapahtuisi maanomistajan aloitteesta (LSL 70 §). Rauhoituksesta ei makseta maanomistajalle korvausta.

Toimet päätöksenteon jälkeen

Kuntien tekemät luonnonmuistomerkkien rauhoittamispäätökset tallennetaan Suojelualuetietojärjestelmään (SATJ, LSA 3 §:ssä tarkoitettu järjestelmä), jota ylläpitää Metsähallitus.

Rauhoituspäätöksen saatua lainvoiman päätös toimitetaan liitteineen (ainakin kartta ja mahdolliset valokuvat) Metsähallitukselle sähköpostiosoitteeseen luonnonmuistomerkit(at)metsa.fi.

Luonnonmuistomerkki tulee merkitä maastossa selvästi havaittavalla tavalla (LSL 23 §, 26 §). Kunta huolehtii, että muistomerkki merkitään maastossa asianmukaisesti.

Luonnon muistomerkkien merkitsemisestä ei ole erikseen säädetty, mutta ne voidaan merkitä maastoon noudattaen soveltuvin osin, mitä luonnonsuojelualueen merkitsemisestä annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (261/2016) säädetään. Näin ollen suositellaan merkinnässä käytettäväksi ko. asetuksen 2 §:n ja asetuksen liitteen mukaista tunnusmerkkiä (kyltti) vastaavaa luonnonmuistomerkki-tunnusmerkkiä. Tunnusmerkin ohella voidaan käyttää alueen nimikilpeä ja vahingoittamis- ja turmelemiskieltoa osoittavaa merkkiä (YMa 5 §).

Tunnusmerkkejä voi tiedustella Kuntaliitosta alueet ja yhdyskunnat -yksiköstä Suomi 100 -kampanjan ajan.

Vaihtoehtoisesti merkin voi tilata suoraan kylttejä valmistavalta yritykseltä. Tällöin kyltin tekemistä varten tarvitaan kuvatiedosto ja värikoodi, joita voi tiedustella Metsähallitukselta sähköpostiosoitteesta luonnonmuistomerkit(at)metsa.fi.

Katso

tags
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen lainsäädäntö
  • rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvät juridiset kysymykset
  • luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluun liittyvät juridiset kysymykset