Energiantuotanto

Öljyn oston kilpailuttaminen

Seuraavassa on esitetty näkökohtia ja seikkoja, jotka kuntien on lämmitysöljyn ja muiden polttonesteiden tarjouspyynnön laatimisessa ja hankintasopimuksen tekemisessä syytä ottaa huomioon.

Tarjouspyynnön laatiminen

Öljyn hankinnasta laaditaan kirjallinen tarjouspyyntö. Siinä esitetään hankittavaa öljyä koskevat tiedot ja vaatimukset tarjouksessa esitettävistä seikoista. 

Tilaajan tiedot: Kunta, yhteisö tai yhteenliittymä, joka pyytää tarjousta öljyn toimittamisesta.

Hankintamenettely: avoin/rajoitettu menettely

Öljyn toimituskausi; esimerkiksi syyskuun alusta seuraavan vuoden elokuun loppuun.

Tilattavat öljylaadut esitetään yksilöityinä. Tarjouksen liitteeksi vaaditaan tekninen ja laadullinen erittely tuotteista.

Määrä: Ostettavan öljyn arvioitu, tilaajaa sitomaton kokonaismäärä ja sen jakautuminen eri öljylaaduille ja yhteishankinnassa eri kunnille. Jakautuminen voidaan esittää tarjouspyynnön liitteessä, johon on syytä merkitä myös jakautuminen eri purkukohteisiin sekä purettavat määrät/toimituskerta.

Tuotekohtaiset hinnat: euro/t (euroa/tonni) tai snt/l (senttiä/litra)

Hinnoittelu voidaan vaatia esitettäväksi tarjouksessa seuraavan esimerkin mukaisesti:

Hintojen tulee perustua Platts`in julkaiseman, 1.8.20XX päivätyn raportin: European Marketscan Northwest European cargoes, cif high noteerauksiin (raskaassa polttoöljyssä European Marketscan Northwest European cargoes, fob high) noteerauksiin sekä 1.8.20XX päivättyyn valuuttakurssiin.
Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, sisältäen polttoaineverot ja huoltovarmuusmaksun.

Hintoja vastaavat noteerausten ja valuuttakurssien arvot sekä hinnanmuutosmekanismit on esitettävä tarjouksessa.
Tilaajalla on sopimuskauden aikana oikeus tarkistuttaa toimittajalta tiedot muuttuneista noteerauksista ja niiden vaikutuksista hintoihin.
Verojen tai veroluontoisten maksujen muutokset otetaan huomioon vaikutuksensa mukaan.

Hintamuutosmekanismit

Hintamuutosmekanismin perustana voi tarjouksessa olla esimerkiksi ns. päivähinta, joka on esimerkiksi kolmena viimeisimpänä päivänä julkaistun Platt`s-noteerauksen keskiarvo, jossa on otettu huomioon vastaavien päivien valuuttakurssimuutokset. Muutkin hintamuutosmuutosmekanismit ovat hyväksyttäviä. Mekanismia ei saa kuitenkaan muuttaa toimituskauden aikana.

Maksuehdot: esimerkiksi 14 tai 21 päivää netto laskun päiväyksestä.

Laskutus perustuu öljyn toimituspäivän hintaan tai vaihtoehtoisesti voidaan vaatia, että hinta perustuu tilauspäivän hintaan.

 

Lämmitysöljyn toimitustapa: vaihtoehtoisesti joko automaattitäyttö tai erikseen tilattaessa.  Toimitukset voidaan vaatia tapahtuvan 0-5 päivän kuluessa kunnan sijainnista riippuen. 

Muita ehtoja

Toimittaja vastaa tuotteensa laadusta ja tuotteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Tarjoukseen on vaadittava liitettäväksi tarjoajan selvitys siitä, että tarjoaja itse sekä hänen käyttämänsä kuljetusurakoitsijat ovat huolehtineet veroista ja muista lakisääteisistä velvoitteista (verojäämätodistus, ennakkoperintärekisteriote, todistus maksetuista eläkevakuutuksista.)

Tarjoajilta voidaan vaatia, että tuotteista voidaan mahdollisten laatupoikkeamien tai epäpuhtauksien toteamiseksi ottaa näytteitä ja analysoida näyte toimittajan kustannuksella. On huomattava, että vaatimus saattaa nostaa tarjouksen hintaa. Mahdolliset näytteet on otettava ennen, kuin öljy on purettu ostajan säiliöön.

Hankinnoissa noudatetaan 1.1.2017 voimaantullutta hankintalainsäädäntöä ja lisäksi valtiovarainministeriön laatimia tavaroita koskevia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Tavarat).
Jos kunta tai hankintayhteenliittymä haluaa säilyttää oikeuden jakaa hankinnan useampaan osaan, on siitä ilmoitettava tarjouspyynnössä.
Tarjousten toimittaminen: suljetussa kuoressa, päivämäärä, kellonaika, osoite ja kuoreen tunnus ”öljytarjous”

Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjousten avaaminen: suljetusti tai avoimesti

Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot

Tarjouksen valintaperusteet

Valintaperusteena voi olla joko halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus. Jälkimmäisessä tapauksessa edullisuuteen voivat vaikuttaa hinnan lisäksi esimerkiksi seuraavat ostajan haluamat ja tarkemmin määrittelemät seikat: mahdollisuus sähköiseen laskutukseen, mahdolliset sähköiset raportointi- ja tilaustyökalut, automaattitäyttö, laatujärjestelmät/sertifikaatit, toimitusvarmuus, toimitusaika ym. Nämä ja arviointiperusteet sekä pisteytys on esitettävä tarjouspyynnössä.

Lisätietoa:

tags
Vesa Peltola

Vesa Peltola

Energia-asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2054, +358 40 568 7145
Vastuualueet
  • Kuntien toimintaedellytyksistä huolehtiminen energian tuottajina ja käyttäjinä
  • Kuntien energiankäytön hallinnan edistäminen
  • Kunta-alan energiatehokkuussopimukset
  • Liikenteen energiankäyttö
  • Suomen ja EU:n energiapolitiikan seuranta