Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

Rekisteröinti

Ympäristövaikutuksiltaan pieniä toimintoja on siirretty ympäristöluvan piiristä jälkivalvonnan ja rekisteröinnin piiriin. Tästä säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) 116 §:ssä ja rekisteröitäviä toimintoja koskevissa asetuksissa.

Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukaan ympäristönsuojelulain liitteessä 2 säädetystä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Rekisteröitävää toimintaa koskevista erityisistä vaatimuksista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi säädetään 10 §:n nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Ympäristönsuojelulain liitteeseen 2 on kerätty asetuksin luvanvaraisuudesta vapautetut toiminnot kuten asfalttiasemat (VNA 846/2012), pienet polttolaitokset (VNA 750/2013), polttonesteen jakeluasemat (VNA 444/2010) ja eräät orgaanisia liuottimia käsittelevät laitokset (VNA 64/2015).
Myös eräiden jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely on ympäristönsuojelulain 32 §:n mukaan ympäristöluvan sijaan rekisteröinnin piirissä. Näiden toimintojen rekisteröinti tehdään valtion valvontaviranomaiselle. Rekisteröintimenettelyn edellytyksenä on toimintaa koskevan valtioneuvoston asetuksen olemassaolo.

Ympäristönsuojelulain lisäksi myös jätelaissa (646/2011) on rekisteröitäviä toimintoja. Näistä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluu jätelain 100 §:n mukainen ilmoitus keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin.
Rekisteröinti-ilmoituksen funktiona on tiedon antaminen viranomaiselle, eikä ilmoituksen johdosta anneta määräyksiä toiminnan harjoittamisesta. Tietojärjestelmään merkitsemisestä ei tehdä myöskään hallintopäätöstä, eikä toimenpide ole valituskelpoinen.

Rekisteröitävä toiminta voi olla luvanvaraista ympäristönsuojelulain 30 §:ssä mainituilla perusteilla. Liitteen 2 mukaiseen rekisteröitävään toimintaan tarvitaan ympäristölupa vain, jos

  1. toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa,
  2. toiminnasta saattaa aiheutua 27 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus tai
  3. toiminta on luvanvaraista 28 §:n perusteella.
     

Ympäristönsuojelulain 117 §:ssä säädetään rekisteri-ilmoituksen sisällöstä ja viranomaisen ilmoituksesta toiminnan rekisteröimisestä ilmoituksen tekijälle. Toiminnan rekisteröinnistä tehtävässä ilmoituksessa on oltava rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta, toiminnasta ja sen sijainnista sekä vaikutuksista. Valtioneuvoston asetuksessa ympäristönsuojelusta (713/2014) on säädetty tarkemmin rekisteröinti-ilmoituksessa annettavista tiedoista. Viranomaisen tulee ilmoittaa toiminnan rekisteröinnistä viipymättä ilmoituksen tekijälle.

Toiminnan tulee noudattaa toimialakohtaisessa ympäristönsuojeluvaatimusasetuksessa säädettyjä velvoitteita, mitä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ns. jälkivalvontana. Valvonnassa on mahdollisuus puuttua asetuksen vastaisiin tilanteisiin mm. ympäristönsuojelulain nojalla annettavilla määräyksillä.

Rekisteröintimenettelyssä rekisteröitävien laitosten tulee itse huolehtia ja vastata siitä, että niiden toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain ja nyt annettujen uusien asetusten vaatimukset. Asetuksilla asetetaan yleiset ympäristönsuojeluvaatimukset kuten päästöjen raja-arvot ja tarkkailuvelvoitteet.  Lisäksi edellytetään, että uudet jakeluasemat, asfalttiasemat ja energiantuotantolaitokset käyttävät alan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Jo olemassa olevia laitoksia ja asemia koskevissa vaatimuksissa on huomioitu niiden mahdollisuudet kohentaa ympäristönsuojelutasoa vähitellen ja kustannustehokkaasti.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä ei saa ympäristönsuojelulain 202 §:n 2 momentin mukaan olla määräyksiä, jotka koskevat rekisteröitäviä toimintoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi toiminnan sijoituspaikkaa koskevat määräykset. 

Finlex

Ympäristöhallinto

tags