Energiantuotanto

Sähkön oston kilpailuttaminen

Seuraavassa on esitetty näkökohtia ja seikkoja, jotka kuntien on otettava huomioon sähkön oston kilpailuttamisessa.

Tarjouspyynnön laatiminen

Sähkön hankinnasta laaditaan kirjallinen tarjouspyyntö. Siinä esitetään hankittavaa sähköä koskevat tiedot. Tarjouspyynnöstä on käytävä ilmi myös vaatimukset siitä, mitä seikkoja tarjouksessa on esitettävä.

Kunta, yhteisö tai yhteenliittymä, joka pyytää tarjousta sähkön toimittamisesta sekä paikallisen sähköverkonhaltijan nimi. 

 1. Kunta, yhteisö tai yhteenliittymä, joka pyytää tarjousta sähkön toimittamisesta sekä paikallisen sähköverkonhaltijan nimi.
 2. Hankintamenettely: avoin/rajoitettu menettely
 3. Toimituskausi; esimerkiksi marraskuun alusta seuraavan vuoden lokakuun loppuun. Lisäksi voidaan pyytää optiota seuraavalle, vuoden pituiselle toimituskaudelle.
 4. Ostettavan sähkön arvioitu, tilaajaa sitomaton kokonaismäärä ja sen jakautuminen eri käyttöpaikoille ja yhteishankinnassa eri kunnille. Jakautuminen voidaan esittää tarjouspyynnön liitteessä, johon on syytä merkitä tiedot aikaisemmasta käytön jakautumisesta eri ajanjaksoille (päivä/yö; kesä/talvi) sekä luettelo käyttöpaikoista sulaketietoineen.
 5. Hinnoittelu voidaan vaatia esitettäväksi tarjouksessa seuraavan esimerkin mukaisesti:
  "Tarjoushinta tai -hinnat (euro/MWh) on esitettävä joko kiinteinä tai sidottuna esimerkiksi Nasdaq OMX Commodities Europe:n hintoihin."
 6. Tarjouksilta voidaan haluttaessa edellyttää esimerkiksi, että hintaan ei saa sisältyä muuta kuin koko toimituskauden vakiona pysyvä energiahinta.
 7. Mahdollisesta sähkön toimittajan vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset (esim. mittarinlukumaksut)
 8. Verojen tai veroluontoisten maksujen muutokset otetaan huomioon vaikutuksensa mukaan.
 9. Maksuehdot: esimerkiksi 21 päivää netto laskun päiväyksestä.
 10. Tarjoukseen on vaadittava liitettäväksi tarjoajan selvitys siitä, että tarjoaja on huolehtinut veroista ja muista lakisääteisistä velvoitteista (verojäämätodistus, ennakkoperintärekisteriote, todistus maksetuista eläkevakuutuksista, mahdollinen sähkön alkuperätakuu)
 11. Jos kunta tai hankintayhteenliittymä haluaa säilyttää oikeuden jakaa hankinnan useampaan osaan, on siitä ilmoitettava tarjouspyynnössä.
 12. Tarjousten toimittaminen: suljetussa kuoressa, päivämäärä ja kellonaika, johon mennessä tarjoukset on viimeistään jätettävä, kellonaika, osoite ja kuoren tunnus.
 13. Tarjouksen tulee olla voimassa sopimuksen tekohetkeen saakka, joka on muutoksenhakuaika huomioon ottaen aikaisintaan 21 pv kuluttua päätöksenteosta. On siis huomattava, että hankintaprosessissa hintasidonnaisuus säilyy sopimuksen tekohetkeen saakka. Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekohetken välillä sähkön hinta siis muuttuu vastaavasti kuin vertailuindeksi muuttuu.
 14. Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot

Hankintamenettely: avoin/rajoitettu menettely

Toimituskausi; esimerkiksi marraskuun alusta seuraavan vuoden lokakuun loppuun. Lisäksi voidaan pyytää optiota seuraavalle, vuoden pituiselle toimituskaudelle.

Ostettavan sähkön arvioitu, tilaajaa sitomaton kokonaismäärä ja sen jakautuminen eri käyttöpaikoille ja yhteishankinnassa eri kunnille. Jakautuminen voidaan esittää tarjouspyynnön liitteessä, johon on syytä merkitä tiedot aikaisemmasta käytön jakautumisesta eri ajanjaksoille (päivä/yö; kesä/talvi) sekä luettelo käyttöpaikoista sulaketietoineen.

Hinnoittelu voidaan vaatia esitettäväksi tarjouksessa seuraavan esimerkin mukaisesti:

"Tarjoushinta tai -hinnat (euro/MWh) on esitettävä joko kiinteinä tai sidottuna esimerkiksi Nasdaq OMX Commodities Europe:n hintoihin."

Tarjouksilta voidaan haluttaessa edellyttää esimerkiksi, että hintaan ei saa sisältyä muuta kuin koko toimituskauden vakiona pysyvä energiahinta.

Sähkön alkuperää voi tarjouspyynnössä käyttää ehtona. Voi edellyttää toimitettavan sähkön olevan joko kokonaan tai halutulta osin tuotettavan uusiutuvilla tai vähän päästöjä aiheuttavilla energialähteillä. Tarjouspyynnössä tulee tällöin vaatia tarjoajilta todistus sähkön alkuperästä eli ns. alkuperätakuu.
https://energiavirasto.fi/sahko-ja-maakaasumarkkinat

Mahdollisesta sähkön toimittajan vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset (esim. mittarinlukumaksut)

Verojen tai veroluontoisten maksujen muutokset otetaan huomioon vaikutuksensa mukaan.

Maksuehdot: esimerkiksi 21 päivää netto laskun päiväyksestä.

Tarjoukseen on vaadittava liitettäväksi tarjoajan selvitys siitä, että tarjoaja on huolehtinut veroista ja muista lakisääteisistä velvoitteista (verojäämätodistus, ennakkoperintärekisteriote, todistus maksetuista eläkevakuutuksista, tarvittaessa sähkön alkuperätakuu)

Jos kunta tai hankintayhteenliittymä haluaa säilyttää oikeuden jakaa hankinnan useampaan osaan, on siitä ilmoitettava tarjouspyynnössä.

Tarjousten toimittaminen: suljetussa kuoressa, päivämäärä ja kellonaika, johon mennessä tarjoukset on viimeistään jätettävä, kellonaika, osoite ja kuoren tunnus.

Tarjouksen tulee olla voimassa sopimuksen tekohetkeen saakka, joka on muutoksenhakuaika huomioon ottaen aikaisintaan 21 pv kuluttua päätöksenteosta. On siis huomattava, että hankintaprosessissa hintasidonnaisuus säilyy sopimuksen tekohetkeen saakka. Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekohetken välillä sähkön hinta siis muuttuu vastaavasti kuin vertailuindeksi on muuttunut.

Tarjousten lähettäminen ja kynnysarvot

Sähkön myyjien yhteystietoja saa muun muassa Energiavirastosta.

Mikäli sähkön hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon (209 000 euroa 1.1.2016 alkaen, muuttuu kahden vuoden välein) tai kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa 1.1.2017 alkaen), hankinnasta on ilmoitettava HILMA -tietokannassa (ja Julkiset Hankinnat -lehdessä) ja siinä on noudatettava hankinta-asetuksen mukaisia määräaikoja.

Tarjouksen kynnysarvo lasketaan esimerkiksi kuntien yhteishankinnassa koko hankintamäärän arvosta eikä yksittäisen kunnan hankkiman tuotteen arvosta, vaikka jokainen kunta tekisikin oman päätöksensä sähkön ostosta.

Tarjousten avaaminen

Suljetusti tai julkisesti; mieluummin suljetusti alkuperäisen kilpailuasetelman säilyttämiseksi mahdollisten tarkennusten varalle.

Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, johon sähkön hinnan lisäksi voivat jossain tapauksissa vaikuttaa sähköverkonhaltijan perimät maksut mittaroinnista taikka mittarinluvusta. Esimerkiksi ympäristönäkökohdat, kuten mahdollinen uusiutuvan sähkön vähimmäisosuus, voidaan ottaa mukaan valintakriteereihin kokonaistaloudellista edullisuutta arvioitaessa. Tarjouksia voidaan haluttaessa pisteyttää niin, että uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköllä on suurempi painoarvo kuin esimerkiksi fossiilisilla polttoaineilla tuotetulla sähköllä.

Tarjousten vertailussa on syytä tarkoin kiinnittää huomiota tarjouksiin, joissa hinta perustuu Nasdaq OMX Commodities Europe:n (entisen NordPoolin forward -tuotteiden) http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/commodities/market-prices hintasidonnaisuuksiin. Kun valintapäätöstä ollaan tekemässä, on siis selvitettävä, millä tavoin tulevien vuosien hinta/hinnat ovat muuttuneet sen hetken arvosta, johon ne tarjouspyynnössä oli ollut määrä sitoa. Tarjouksen mukainen hinta korjataan vertailuhetkeen tämän muutoksen mukaisesti.

Nasdaq OMX Commodities Europe:n pohjoismaisen sähköpörssin tuotteiden hintanoteeraukset (Financial Market) löytyvät ajantasaisina internetistä. Esimerkiksi kunnille yleisesti tarjottu forward -tuote ENOYR-17 tarkoittaa sähköpörssissä vuodelle 2017 noteerattua sähkön hintaa.

Kun edullisin tarjous on valittu ja sitä vastaava hyväksymispäätös on tehty, siitä ilmoitetaan välittömästi kaikille tarjouksen tehneille.

Mittarointi ja mittarinlukumaksut

Kun kunta kilpailuttaa sähkön ostonsa, on sähköverkonhaltijan mittaroitava suuret kulutuskohteet (yli 63 A sulakekoko) rekisteröivillä tuntitehomittareilla. Pienimmillä eli enintään 63 ampeerin kulutuskohteilla ei mittaroinnille aseteta erityisvaatimuksia. Käytännössä etäluettavat sähkömittarit olivat kuitenkin kaikilla kuluttajilla vuonna 2014.

Sähköverkonhaltijalla ei ole enää oikeutta laskuttaa kuluttajaa ylimääräisestä mittarinluennasta, vaikka toimituksen vaihdosta olisi kulunut alle vuosi.

Myöskään siinä tapauksessa, että kunta itse lukee mittarit ja ilmoittaa lukemat verkonhaltijalle, mittarinlukumaksua ei saa periä.

Huomioon otettavaa

Mikäli sähkön myyjä kilpailuttamisen perusteella vaihtuu, on otettava huomioon olemassa olevan sopimuksen irtisanomisaika. Toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla se on kaksi viikkoa.

Sähkön ostosta ei makseta sähköveroja, vaan ne sisältyvät sähkön siirtomaksuun, jonka perii paikallinen sähköverkon haltija. Sekä sähkön ostosta että sähkön siirrosta maksetaan arvonlisäveroa. Sähkön siirtoa ei ole mahdollista kilpailuttaa. Siirtohintojen kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Sähkön osto on mahdollista kilpailuttaa joko yksin tai usean kunnan kanssa yhteishankintana. Yhteishankinta on mahdollista myös kuntayhtymien, kunnan omistamien yhtiöiden tai muiden kuntaa lähellä olevien yhteisöjen kanssa. Vaikka kilpailuttaminen tehtäisiin yhteistoiminnassa, kaikki osapuolet tekevät kuitenkin hankinnasta erilliset päätöksensä ja omat sähkösopimuksensa. Yhteisesti tehtävässä tarjouspyynnössä voidaan tarjoajille antaa mahdollisuus tehdä tarjous valinnaisesti joko vain yhdelle tai useammalle tarjousta pyytäneelle yhteisölle.

Tarjousta voi pyytää esimerkiksi yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi ja näihin aikoihin voi liittää option toimituksen jatkamiseksi yhdellä tai kahdella vuodella. Yli vuoden mittaisiin sopimuksiin tarjoajat liittävät yleensä erilaisia hintasidonnaisuuksia, jotka vaikeuttavat tarjousten keskinäistä vertailua.

Laki julkisista hankinnoista

Laki julkisista hankinnoista edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät noudattavat hankinnoissaan kyseisen hankintalain säädöksiä. Sähkön ostaminen on hankintalain tarkoittamaa tavaroiden ostamista siinä missä muidenkin hyödykkeiden. Toisin sanoen kuntien on sähkön hankinnasta päättäessään käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailumahdollisuudet ja pyrittävä mahdollisimman edulliseen kokonaistaloudelliseen lopputulokseen. Muistettava on, ettei myöskään sähkön hankinnassa ole mahdollista asettaa etusijalle esimerkiksi kunnan omistamaa yhtiötä vetoamalla työllisyysnäkökohtiin, verotuloihin tai vastaaviin muihin näkökohtiin.

Ympäristövaatimusten käyttö on kuitenkin mahdollista myös kokonaistaloudellisesti edullisen sähkön ostossa.

Lisätietoa:

tags
Vesa Peltola

Vesa Peltola

Energia-asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2054, +358 40 568 7145
Vastuualueet
 • Kuntien toimintaedellytyksistä huolehtiminen energian tuottajina ja käyttäjinä (kaukolämpö, uusiutuva energia)
 • Kuntien energiankäytön hallinnan edistäminen
 • Kunta-alan energiatehokkuussopimukset
 • Liikenteen energiankäyttö
 • Suomen ja EU:n energiapolitiikan seuranta