Energiantuotanto

Hyvinvoinnin perusedellytyksenä on päivittäinen turvallinen ja häiriötön lämmön ja sähkön saanti. Energian keskeinen merkitys korostuu maassamme, jossa rakennusten lämmitys, energiavaltainen teollisuus ja pitkät välimatkat edellyttävät paljon energiaa.

Kunnat ovat keskeisiä kaukolämpöpalveluiden toimittajia ja järjestäjiä. Lämmön ja sähkön yhteistuotannossa kunnat ovat merkittäviä toimijoita. Uutena palvelumuotona myös kaukojäähdytys tekee tuloaan suurimpiin kaupunkeihin. Kunnat ovat mukana myös sähkönjakelussa, sähkökaupassa ja maakaasun jakelussa.

Energian tuotanto- ja jakelupalvelut hoidetaan käytännössä liiketaloudellisin perustein yhtiömuotoisena toimintana. Toiminnon omistajuuteen liittyvät asiat hoidetaan tällöin yhtiön hallitukseen kunnan valitsemien henkilöiden kautta ja yhtiökokouksissa.

Tuotannon polttoainevalinnoilla ja menetelmillä vaikutetaan paitsi energian hintoihin niin merkittävästi ilmastonmuutokseen, paikalliseen ilmanlaatuun sekä energiaomavaraisuuteen. Valinnoilla on myös välillisiä vaikutuksia kuntien elinvoimaan ja työllisyyteen.

Sähkö- ja kaasumarkkinoita koskeva lainsäädäntö säätelee luonnollisena monopolina toimivan paikallisen sähkönjakelun hinnoittelun kohtuullisuutta ja toimitusvarmuutta. Sähkömarkkinat ovat yhteispohjoismaiset, ja kuluttajalla on mahdollisuus vaihtaa sähköntoimittajaansa. Kaukolämmöllä on erillisen verkostonsa myötä periaatteessa monopoli kaupunkikeskustoissa ja taajamissa. Kaukolämpö kilpailee kuitenkin muiden rakennuskohtaisten lämmitystapojen kanssa.

Energian tuottaminen ja jakelun järjestäminen ovat olennainen osa kuntien yhdyskunta- ja liikennesuunnittelua.

Kuntaliitto avustaa kuntia erilaisissa energian tuotantoon, energiayhtiöiden omistajapolitiikkaan ja energiankäyttöön käyttöön liittyvissä kysymyksissä. 

Lisätietoa:

tags
Vesa Peltola

Vesa Peltola

Energia-asiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2054, +358 40 568 7145
Vastuualueet
  • Kuntien toimintaedellytyksistä huolehtiminen energian tuottajina ja käyttäjinä (kaukolämpö, uusiutuva energia)
  • Kuntien energiankäytön hallinnan edistäminen
  • Kunta-alan energiatehokkuussopimukset
  • Liikenteen energiankäyttö
  • Suomen ja EU:n energiapolitiikan seuranta