Jätehuolto

Euroopan unionin Jätedirektiivi

Jätedirektiivillä pyritään erityisesti edistämään jätteen synnyn ehkäisyä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Sillä vahvistetaan niin sanottu viisiportainen jätehierarkia, jonka mukaan jätepolitiikassa on pääsääntöisesti noudatettava seuraavaa ensisijaisuusjärjestystä: jätteen synnyn ehkäisy, valmistelu uudelleenkäyttöön, kierrätys, muu hyödyntäminen, loppukäsittely.

EU:n kierrätystavoitteet

Jätedirektiivissä jäsenmaat velvoitetaan edistämään jätteen kierrätystä niin, että yhdyskuntajätteenä syntyvästä paperi- metalli-, muovi- ja lasijätteestä kierrätettäisiin vuonna 2020 vähintään puolet ja rakennus- ja purkujätteestä vähintään 70 prosenttia. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi jäsenmaat muun muassa velvoitetaan laatimaan ja toimeenpanemaan tätä koskevia ohjelmia.

Jätepolitiikan yhtenäistäminen

Jätedirektiivi selventää jätteen määritelmää ja pyrkii sitä kautta yhdenmukaistamaan jäsenmaiden jätepolitiikkaa. Direktiivissä säädetään muun muassa arviointiperusteista, joiden mukaan voidaan päättää, milloin tietty jäte lakkaa olemasta jätettä tai onko tietty materiaali sivutuotetta vai jätettä.

Jätedirektiivin voimaansaattaminen

Jäsenmaiden olisi pitänyt saattaa uusi jätedirektiivi voimaan viimeistään 12.12.2010. Suomessa direktiivi saatetaan voimaan jätelailla.

Lainsäädäntöä

tags