Jätehuolto

Jätepolitiikkalinjauksia

Jätepolitiikan tavoite on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ehkäistä ja torjua jätteistä aiheutuvaa haittaa ympäristölle ja terveydelle. 
Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa määritellään lähtökohdat jätehuollon kehittämiselle. 
Kuntaliiton jätestrategiset kannanotot on hyväksytty Kuntaliiton hallituksen kokouksessa 24.2.2000. 
Kuntaliiton hallitus on hyväksynyt linjauksensa jätelain uudistukseen 2008.

Kuntaliiton jätestrategiset kannanotot

Kuntaliitto suosittaa, että jokaisessa kunnassa laaditaan oma jätepoliittinen ohjelma eli jätehuoltostrategia, jonka valtuusto hyväksyy ja että Kuntaliitossa ja kunnissa toimitaan seuraavien suuntaviivojen mukaan:

 1. Huolehditaan siitä, että kunnan teknisessä toimessa on jätehuollosta vastuullinen viranomainen silloinkin, kun jätehuollon palvelutehtävät on annettu osittain tai kokonaan yhtiön hoidettavaksi. Jätehuollon valvontaviranomaisena toimivan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asema on itsenäinen ja riippumaton jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviä ja jätehuollon toteutusta ei anneta samalle toimielimelle.

 2. Jätteiden synnyn ehkäisyä ryhdytään määrätietoisesti edistämään.Kunnat voivat omalla esimerkillään mm. hankintoja tehdessään, maksupolitiikallaan ja sopimuksillaan edistää jätteiden synnyn ehkäisyä. Myös tuottajanvastuun keinojen tulee kannustaa jätteen synnyn ehkäisyyn.

 3. Tuottajanvastuuta voidaan laajentaa koskemaan yhä useampia tuotteita. Tuottajanvastuun tulee olla jakamatonta niin, ettei tuottaja voi jättää kuluttajien tai kuntien vastuulle osaa tuotteesta syntyvistä jätteistä. Tavoitteena on, että myös keräys- ja kuljetuskustannukset ovat tuottajan vastuulla. Kuntien ei pidä lähteä tukemaan rahallisesti tuottajanvastuun varaan rakennettuja jätteiden talteenotto- ja hyödyntämisjärjestelmiä. Tuottajanvastuuta koskevissa valtioneuvoston päätöksissä tulee selkeästi määritellä vastuut eri toimijoiden välillä.

 4. Jäte on hyödynnettävä ensisijaisesti aineena tai kierrättämällä. Jätteiden hyödyntäminen energiana on hyväksyttävä vaihtoehto silloin, kun lajitellusta jätteestä valmistettu oheispolttoaine täyttää sille asetetut laatuvaatimukset, soveltuu energiana hyödynnettäväksi ja kun vältytään muilta ympäristöä rasittavilta toimilta kuten esimerkiksi pitkiltä kuljetuksilta. Jätteiden energiana hyödyntämisen taloudelliset ja ympäristövaikutukset tulee selvittää ennen investointipäätösten tekemistä. Myös polton ympäristöturvallisuus on aina varmistettava.

 5. Olipa jätehuollon toteutus järjestetty kunnassa miten tahansa, on kunnan määriteltävä toiminnan tavoitteet, järjestettävä seuranta ja muistettava, että kunnalla on vastuu ja isännän rooli jätehuollon järjestämisessä. Kunnalla tulee olla ohjauskeinot perustamiensa toimintayksiköiden ohjaamisessa ja mahdollisuus puuttua myös yksityisten yritysten toimintaan, jos jätelain täytäntöönpano sitä edellyttää. Jätehuolto voi jäädä markkinoiden hoidettavaksi erityisesti tuottajan vastuulla olevien jätteiden osalta. Jätelain säännökset yhteistyöstä tulee saattaa ajan tasalle siten, että kuntien seudullista yhteistyötä yhdyskuntajätteiden jätehuollossa ja kaatopaikkojen ja muiden jätteenkäsittelypaikkojen ylläpidossa voidaan kehittää.

 6. Kaikki jätehuollon kustannukset katetaan jätemaksuilla "aiheuttaja maksaa" - periaatteen ja jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen ja hyödyntämiseen kannustavan taksan mukaisesti. Kunnat asettavat jätepolitiikkansa laatimisen yhteydessä tavoitteet myös jätemaksutaksalle. Jätemaksut voivat tuottaa kohtuullista tuottoa sijoitetulle pääomalle. On tarkoituksenmukaista, että myös kaatopaikan käytöstä poistamisesta ja jälkivalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin varaudutaan etukäteen ja myös yhtiöiden osalta tulkintaa jälkihoitovarausten tekemisestä selkiinnytetään.

 7. Kunta päättää omaa jätestrategiaansapoliittista ohjelmaa laatiessaan jätteenkuljetusjärjestelmästä ja siitä, suoritetaanko kuljetukset kunnan järjestämänä (kuljetukset kilpailutetaan) vai sopimusperusteisena asukkaiden ja kuljetusyrittäjien kesken. Mikäli kuljetukset päätetään järjestää sopimusperusteisina, käsitellään samalla myös sopimusperusteiselle jätteenkuljetukselle asetettavat ehdot, jotka voivat koskea kuljetettavan jätteen lajia ja laatua, kuljetuksesta lajeittain perittävää kohtuullista ylintä hintaa ja aluetta, jolla kuljetuksen suorittajan on tarjottava kuljetuspalveluja. Tavoitteena tulee tällöinkin olla koko kunnan kattava kuljetusjärjestelmä. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetukset on syytä kilpailuttaa 3-5 vuoden välein. Kilpailuttajana voi olla kunta tai alueellinen jätehuoltoyhtiö. Jätelakia tulee selkeyttää niin, että käsitteet "järjestetty jätteenkuljetus, kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja sopimusperusteinen jätteenkuljetus" olisivat selkeämmät eivätkä aiheuttaisi käytännössä sekaannusta. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymistä koskevat vapautussäännökset ja kuntien tekemät vapauttamispäätökset kumotaan.

 8. Jätehuoltoa koskevaa tiedonkeruuta vähennetään ja yksinkertaistetaan, käytetään sähköistä tiedonsiirtoa mahdollisuuksien mukaan ja pyritään tuottamaan tieto siten, että se täyttää mahdollisimman monen tiedontarvitsijan tarpeet. Kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten tulee voida verrata ja hyödyntää toistensa asettamia lupaehtoja ja päästä näkemään eri laitosten päästö- ja muita tietoja.

 9. Jäteveroa tulee ryhtyä perimään oikeudenmukaisesti myös yksityisille kaatopaikoille toimitetuista jätteistä. Mikäli näin ei tehdä, tulee sen kantamisesta yleisiltäkin kaatopaikoilta luopua. Jäteveron tuotto tulee siirtää kunnille käytettäväksi kunnallisen jätehuollon kehittämiseen, ympäristövahinkorahastoon tms. vanhojen kaatopaikkojen ja muiden saastuneiden alueiden puhdistamiseen. 

Lisätietoa

tags
Tuulia Innala

Etunimi
Tuulia
Sukunimi
Innala
erityisasiantuntija, kuntatekniikan kehittäminen

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2565
Kännykkä
+358 40 572 2120
Vastuualueet
 • Jätehuolto
 • Vesihuolto
 • Hulevesien hallinta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Tekniikka